Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné - chráněné bydlení

Středisko poskytuje služby chráněného bydlení a podpory v bydlení dospělým psychicky nemocným lidem formou tréninku dovedností na dobu určitou. Nabízí alternativní možnosti uplatnění ve společnosti podle jejich individuálních schopností. Snaží se posunout rámec možností duševně nemocných lidí o něco dál, než jsou schopny psychiatrické nemocnice. 

 


Základní informace

Počátky chráněného bydlení pro duševně nemocné sahají do roku 1997. Tehdy byly stavební rekonstrukcí staršího domu vytvořeny dvě bytové jednotky 1+1 a dvě garsoniéry. Ty sloužily jako náhradní bydlení pro lidi postižené povodní. Poté co si tito lidé opravili vlastní poškozené byty a odešli, začal tento objekt sloužit jako chráněné bydlení duševně nemocných, zpočátku na dobu neurčitou. S přijetím zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, se chráněné bydlení rozšířilo o další byty a zároveň se vyvinulo ve službu směřující k co možno největšímu začlenění dospělých lidí s psychickým onemocněním do běžného života podle jejich individuálních možností. Je tedy jakýmsi tréninkem dovedností podle individuálních potřeb s cílem najít si své místo v životě i ve společnosti. I nedobrovolné  hranice vytvořené psychickou nemocí mohou být prostorem dobrovolného rozhodnutí žít svůj život podle svých možností a schopností naplno.

Služba je zaregistrována na krajském úřadě v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 51  - Chráněné bydlení.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním chráněného bydlení Charity Opava je poskytnout dospělým lidem s duševním onemocněním z Moravskoslezského kraje takovou individuální podporu, aby byli schopni po ukončení pobytu bydlet samostatně podle svých možností a schopností v přirozeném prostředí.

Cíle služby:

Cílem je, aby uživatel během pobytu nebo po jeho ukončení:

 • Získal samostatné bydlení v přirozeném prostředí, případně v jiném vhodném bydlení podle svých potřeb a možností.
 • Získal nebo si udržel takové dovednosti, které mu samostatné bydlení umožní, tzn.
  • dokáže hospodařit s financemi, které má (příp. umí šetřit),
  • umí si zajistit stravu,
  • udržuje bydlení (domácnost) v čistotě,
  • zvládá úkony běžné hygieny,
  • je schopen bezproblémového soužití s okolím (sousedy apod.).
 • Umí zacházet se svou nemocí, tzn.
  • spolupracuje se svým ošetřujícím psychiatrem,
  • dodržuje předepsanou léčbu,
  • ví, co udělat v krizi (zhoršení psychického stavu).
 • Umí samostatně využívat služby, které potřebuje, tzn.
  • umí si nakoupit,
  • vyřídit osobní záležitosti,
  • vyřídit si doklady,
  • zvládá běžné jednání s úřady.
 • Umí navazovat přirozené sociální vztahy
  • s rodinou,
  • se známými, přáteli,
  • s vrstevníky stejného i opačného pohlaví.

 

Cílová skupina

 

Duševně nemocní lidé (okruh psychóz – schizofrenie, schizoafektivní a bipolární poruchy, deprese...) ve věku 18–65let, s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji, kteří mají aktuálně stabilizovaný psychický stav a jsou v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení.

Za nepříznivou sociální situaci v oblasti bydlení považujeme takovou situaci, kdy klient v důsledku své nemoci nezvládá samostatné bydlení.

Kritéria pro přijetí do služby:

 • onemocnění z okruhu psychóz (dg. F 20–33);
 • věk 18–65 let;
 • trvalý pobyt v MSK;
 • zdravotní stav zájemce je kompenzován, tzn. že není v akutním stadiu nemoci;
 • ochota zájemce spolupracovat na vytváření a naplňování individuálního plánu (cílech služby);
 • nejméně roční prokazatelná abstinence závislosti na drogách, alkoholu nebo automatech (v případě indikované závislosti);
 • zájemce má navazující bydlení nebo je připraven si je aktivně hledat.

Komu neumíme poskytnout službu:

 • kombinace tělesného, mentálního nebo smyslového postižení s psychickým onemocněním;
 • nesouhlas zájemce s vnitřními pravidly služby;
 • pobyt v chráněném bydlení je pouze řešením nouzové bytové situace;
 • aktuální zneužívání návykových látek nebo závislost na automatech;
 • naprostá nesoběstačnost v sebeobsluze;
 • agresivní chování diagnostikované psychiatrem;
 • rodinným příslušníkům, kteří nespadají do cílové skupiny a matkám s nezletilými dětmi.

 

Nabídka služeb

Popis nabízených činností v rámci služby (dle § 51 zákona 108/2006 Sb.):

 • základní sociální poradenství – zejm. oblast financí, bydlení, návazných služeb,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti – hospodaření s financemi, úklid a údržba,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – výuka PC, nácviky dovedností atd.,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – společenské akce, PC a internet, sportovní a kulturní aktivity, výlety za poznáním...,
 • sociálně terapeutické činnosti – motivační klub Setkávárna, muzikoterapie, podpůrné rozhovory, nácvikové aktivity dle rehabilitačního plánu - vaření, pečení a stolování, údržba prádla apod.,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – doprovod na úřady, k lékaři, pomoc při podávání žádostí apod.

Zásady služby:

 • rovnocenný přístup (vztahy s uživatelem budujeme na principu vzájemné důvěry a otevřenosti),
 • respekt k soukromí uživatele a zachování důvěrnosti informací,
 • profesionalita (pracovníci rozumí cílové skupině a službě samotné, jsou v souladu se zákonem a vlastním svědomím),
 • individuální a objektivní přístup k uživateli (veškerou podporu poskytujeme s ohledem na individuální potřeby a přání uživatele a na jeho právo rozhodovat o životě tak, aby mohl co nejvíce rozvinout a využít  své schopnosti a možnosti v rámci hranic, daných jeho nemocí).

Výše úhrady za službu :

(Podrobnosti viz aktuální ceník služeb.)

 • Náklady na ubytování činí za 1 měsíc 2.100 Kč až 2.800 Kč.
 • Jednotlivé úkony péče a fakultativní služby jsou hrazeny dle aktuálního ceníku služeb.

Vzhledem k individuálním příjmům uživatele služby může být výše platby za úkony péče ovlivněna interním ustanovením o slevách. Uživatel má právo požádat o slevu, pokud je jeho příjem nižší než 8.000 Kč měsíčně. Na základě sociálního šetření příjmu uživatele je stanovena výše slevy dle pravidel uvedených ve vnitřních předpisech (Standardy kvality soc. služeb č. 4).

 

Časté dotazy

Co mám udělat, když chci chráněné bydlení?
Nejlépe je dostavit se osobně na středisko Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné na Kylešovské 10 v Opavě, kde můžete s pracovníky přímo probrat možnosti a nabídky služby. Pokud se rozhodnete pro službu, je třeba doručit Vámi vyplněný formulář žádosti chráněné bydlení a formulář lékařského potvrzení vyplněný od Vašeho ošetřujícího psychiatra. Tyto formuláře dostanete při osobní návštěvě na středisku anebo je najdete na webových stránkách. Po doručení vyplněné žádosti a lékařské zprávy budete zařazeni do pořadníku zájemců o službu a dostanete vyrozumění o přidělení pořadového čísla. Jakmile se uvolní místo, budeme Vás informovat podle kontaktu, který v žádosti uvedete (telefon, e-mail, aktuální adresa).

Kolik se platí nájem?
V chráněném bydlení neplatíte nájem, ale poplatek za poskytování služby sociální péče chráněné bydlení. V něm je zahrnuto i poskytování podpory a provázení v rámci individuálního plánu. Nejde zde tedy jen o bydlení, jako např. v ubytovně, ale o naplňování cílů, které si určíte společně s Vaším klíčovým pracovníkem (např. najít si vhodné bydlení, naučit se hospodařit s financemi atp.). Platby se liší podle toho, zda budete bydlet sám/sama nebo ve dvou, a také v kterém bytě. Podrobný aktuální ceník služeb najdete na webu nebo na nástěnce střediska.

 

Ke stažení

Informační balíček pro zájemce (soubor pdf)

Žádost o chráněné bydlení (soubor pdf)

Lékařské potvrzení (soubor pdf)

Ceník poskytovaných služeb chráněného bydlení pro duševně nemocné (soubor pdf)

Provozní řád služby chráněného bydlení (soubor pdf)

Domovní řád (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům