Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné - chráněné bydlení

Středisko poskytuje služby chráněného bydlení a podpory v bydlení dospělým psychicky nemocným lidem formou tréninku dovedností na dobu určitou. Nabízí alternativní možnosti uplatnění ve společnosti podle jejich individuálních schopností. Snaží se posunout rámec možností duševně nemocných lidí o něco dál, než jsou schopny psychiatrické nemocnice. 

 


Základní informace

Počátky chráněného bydlení pro duševně nemocné sahají do roku 1997. Tehdy byly stavební rekonstrukcí staršího domu vytvořeny dvě bytové jednotky 1+1 a dvě garsoniéry. Ty sloužily jako náhradní bydlení pro lidi postižené povodní. Poté co si tito lidé opravili vlastní poškozené byty a odešli, začal tento objekt sloužit jako chráněné bydlení duševně nemocných, zpočátku na dobu neurčitou. S přijetím zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, se chráněné bydlení rozšířilo o další byty a zároveň se vyvinulo ve službu směřující k co možno největšímu začlenění dospělých lidí s psychickým onemocněním do běžného života podle jejich individuálních možností. Je tedy jakýmsi tréninkem dovedností podle individuálních potřeb s cílem najít si své místo v životě i ve společnosti. I nedobrovolné  hranice vytvořené psychickou nemocí mohou být prostorem dobrovolného rozhodnutí žít svůj život podle svých možností a schopností naplno.

Služba je zaregistrována na krajském úřadě v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 51  - Chráněné bydlení.

 

Poslání a cíle

Poslání

Posláním chráněného bydlení Charity Opava je poskytnout osobám s duševním onemocněním, které mají trvalý pobyt na území Moravskoslezského kraje, takovou individuální podporu, aby byly po ukončení využívání této pobytové služby schopny bydlet samostatně v přirozeném prostředí podle svých možností a schopností.

 

Cíle služby chráněného bydlení

Cílem služby je, aby uživatel během pobytu nebo po jeho ukončení buď získal samostatné bydlení v přirozeném prostředí, případně v jiném vhodném prostředí podle svých potřeb a možností, nebo získal či si udržel takové dovednosti, které mu samostatné bydlení umožní - tzn. dokáže vést domácnost, umí zacházet a žít se svou nemocí, umí samostatně využívat služby, které potřebuje a umí navazovat přirozené sociální vztahy (rodina, přátelé).


Uživatel během svého pobytu v chráněném bydlení individuálně a dle vlastní potřeby trénuje tyto činnosti, schopnosti a aktivity:

 • Zvládání úkonů běžné hygieny.
 • Zajištění stravy.
 • Udržení domácnosti v chodu, čistotě a pořádku.
 • Hospodaření s financemi, které má k dispozici.
 • Bezproblémové soužití s okolním světem (rodina, přátelé, partneři).
 • Přijetí své nemoci a zvládání života s ní (spolupráce se svým psychiatrem, dodržování předepsané léčby, schopnost zvládnout krizi a vědomí, jak se v krizi zachovat).
 • Samostatné využívání služeb, které potřebuje (nákup, jednání s úřady, zájmy).
 • Schopnost najít si samostatné bydlení a udržet si ho. 

 

Cílová skupina

Osoby s duševním onemocněním (F20 - F33) ve věku 18 – 65 let, s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji, které mají aktuálně stabilizovaný psychický stav a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení (osoba nezvládá v důsledku svého zdravotního stavu samostatné bydlení). Zdravotní stav této osoby je kompenzován, v případě závislosti na alkoholu, drogách a automatech prokazatelně nejméně rok abstinuje. Zároveň také platí, že tato osoba je ochotna spolupracovat na vytváření a naplňování individuálních cílů v souladu s cíli a posláním služby a je připravena si aktivně hledat navazující bydlení.

Komu naše služba není určena?

 • Osobám s kombinovaným tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením.
 • Osobám nesouhlasícím s vnitřními pravidly služby.
 • Osobám, které nejsou schopny samostatně zvládat základní úkony osobní hygieny a sebeobsluhy.
 • Osobám s agresivním chováním (diagnostikovano lékařem).

Nabídka služeb

Popis nabízených činností v rámci služby (dle § 51 zákona 108/2006 Sb.):

 • základní sociální poradenství – zejm. oblast financí, bydlení, návazných služeb,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti – hospodaření s financemi, úklid a údržba,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – výuka PC, nácviky dovedností atd.,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – společenské akce, PC a internet, sportovní a kulturní aktivity, výlety za poznáním...,
 • sociálně terapeutické činnosti – motivační klub Setkávárna, muzikoterapie, podpůrné rozhovory, nácvikové aktivity dle rehabilitačního plánu - vaření, pečení a stolování, údržba prádla apod.,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – doprovod na úřady, k lékaři, pomoc při podávání žádostí apod.

Zásady služby

 • Zásada jedinečnosti člověka – služba je poskytována bez ohledu na původ, věk, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení našich klientů.
 • Zásada bezpečného prostředí, respektování soukromí klienta a důvěrnosti jeho sdělení – zajištění nerušeného prostředí pro konzultace (kancelář sociálních pracovníků, kancelář vedoucí služby). Žádná data a informace o uživateli nejsou poskytována jiným osobám bez souhlasu uživatele.
 • Zásada partnerského přístupu – vztah mezi uživatelem a pracovníkem je postaven na oboustranné důvěře, partnerství a respektu. Podpora vlastní odpovědnosti. Posilování kompetence a podnětů směrem k obnovení samostatnosti a soběstačnosti.
 • Zásada individuálního přístupu – respektování individuálního prožívání a potřeby každého uživatele. Klademe důraz na naplňování zakázky podle aktuálních potřeb uživatele.  Při realizaci jednotlivých kroků zajištění pomoci k uskutečnění cílů jeho vlastním tempem.
 • Zásada dobrovolnosti – uživatelé využívají služeb dobrovolně, na základě svého svobodného rozhodnutí.
 • Zásada odborného vzdělávání – pracovníci se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní osobnostní a profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně.

Výše úhrady za službu :

Jednotlivé úkony péče a fakultativní služby jsou hrazeny dle aktuálního ceníku služeb.

Vzhledem k individuálním příjmům uživatele služby může být výše platby za úkony péče ovlivněna interním ustanovením o slevách. 

 

Časté dotazy

Co mám udělat, když chci chráněné bydlení?
Nejlépe je dostavit se osobně na středisko Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné na Kylešovské 10 v Opavě, kde můžete s pracovníky přímo probrat možnosti a nabídky služby. Pokud se rozhodnete pro službu, je třeba doručit Vámi vyplněný formulář žádosti chráněné bydlení a formulář lékařského potvrzení vyplněný od Vašeho ošetřujícího psychiatra. Tyto formuláře dostanete při osobní návštěvě na středisku anebo je najdete na webových stránkách. Po doručení vyplněné žádosti a lékařské zprávy budete zařazeni do pořadníku zájemců o službu a dostanete vyrozumění o přidělení pořadového čísla. Jakmile se uvolní místo, budeme Vás informovat podle kontaktu, který v žádosti uvedete (telefon, e-mail, aktuální adresa).

Kolik se platí nájem?
V chráněném bydlení neplatíte nájem, ale poplatek za poskytování služby sociální péče chráněné bydlení. V něm je zahrnuto i poskytování podpory a provázení v rámci individuálního plánu. Nejde zde tedy jen o bydlení, jako např. v ubytovně, ale o naplňování cílů, které si určíte společně s Vaším klíčovým pracovníkem (např. najít si vhodné bydlení, naučit se hospodařit s financemi atp.). Platby se liší podle toho, zda budete bydlet sám/sama nebo ve dvou, a také v kterém bytě. Podrobný aktuální ceník služeb najdete na webu nebo na nástěnce střediska.

 

Ke stažení

Informační balíček pro zájemce (soubor pdf)

Žádost o chráněné bydlení (soubor pdf)

Lékařské potvrzení (soubor pdf)

Ceník poskytovaných služeb chráněného bydlení pro duševně nemocné (soubor pdf)

Provozní řád služby chráněného bydlení (soubor pdf)

Domovní řád (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Ze Sportovního dne (nejen) pro klienty se stal také Mažoretkový den (nejen) pro mažoretky

Částka 177 tisíc korun. Tímto skvělým výsledkem skončila benefiční akce s názvem Sportovní den (nejen) pro klienty, kterou v sobotu 8. září již počtvrté uspořádali společně Okresní fotbalový svaz Opava a Charita Opava. Vybraná částka, kterou ještě navýší peníze z kasičky na dobrovolné příspěvky, je určena pro mobilní hospic Charity Opava Pokojný přístav.

Více aktualit

Děkujeme partnerům