Klub sv. Anežky

Klub svaté Anežky - dobrovolné sdružení Charity Opava je klubem pro seniory. Sdružuje nejen bývalé zaměstnance a dobrovolníky Charity Opava, ale je otevřen všem seniorům z Opavy a okolí.

 

Základní informace

Místem pravidelného setkávání je dům U Sv. Anežky, Kylešovská ulice číslo 4 v Opavě, a to každé úterý v 16 hodin s výjimkou letních prázdnin. Poslední úterý v měsíci je vyhrazeno schůzce pracovního týmu.
Činnost klubu připravuje sedmiičlenný realizační tým dobrovolníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s prací se seniory.


Klub svaté Anežky provozuje v prostorách fary kostela sv. Ducha na Masarykově třídě v Opavě Knihovnu křesťanské literatury.

 

Poslání a cíl

Posláním a cílem Klubu sv. Anežky je umožnit starším občanům Opavy a blízkého okolí udržovat společenský život a naplnit jejich volný čas smysluplnou činností.

 

Cílová skupina

Senioři z Opavy a blízkého okolí.

 

Nabídka aktivit

Během pravidelných schůzek se senioři mohou těšit na:

  • setkávání s vrstevníky, s nimiž je pojí společné zájmy, životní příběhy, zkušenosti,
  • mezigenerační setkávání, které je velmi přínosné nejen pro seniory, ale i pro mladou generaci (například v rámci kulturních vystoupení dětí, besed apod.),
  • vycházky a výlety do okolí Opavy i vzdálenějších míst,
  • přednáškovou a vzdělávací činnost spojenou s besedami na různá témata,
  • kulturní programy,
  • informace o dění v Charitě Opava a poskytovaných službách,
  • informace o dění v Opavě a širším regionu v oblastech veřejného života, kultury, historie, zdravotnictví a duchovního života,
  • půjčování knih,
  • dvakrát ročně pořádanou celodenní duchovní obnovu (postní a adventní).

To vše podle aktuální nabídky:

Aktuální nabídka aktivit (pdf)

 

Historie

Klub seniorů při Charitě Opava byl oficiálně založen 17. října 2006. Dobrovolníci a bývalí zaměstnanci CHO v důchodovém věku se však setkávali již dříve. Většina dobrovolníků se rekrutovala z různých odvětví a s Charitou Opava je v minulosti nepojila žádná vazba. Jedno však měli společné – i v důchodovém věku chtěli být aktivní a pomáhat druhým. Tento životní postoj je přivedl do Charity Opava.

Dobrovolníci například pravidelně pomáhali v chráněných dílnách při přípravě materiálů pro tkalcovské stavy, při akcích CHO pomáhali jako šatnáři, připravovali občerstvení, působili jako dozor na výstavách, pomáhali při sbírkách šatstva, vyráběli a dosud vyrábějí dárečky pro Tříkrálovou sbírku. Dosud také několikrát ročně pomáhají při vkládání vánočních a velikonočních přání a informací pro sponzory, partnery a příznivce do obálek a pletou obvazy pro malomocné.

Kromě toho se jednou do měsíce scházeli v Denním stacionáři pro seniory. Program byl spíše informativního rázu se zaměřením na aktuální dění v Charitě Opava.

Současnou podobu Klubu sv. Anežky ovlivnil v letech 2003-2005 probíhající projekt D-venkov, při kterém získala Charita Opava mnoho dobrovolníků v obcích na Opavsku. Přímým důsledkem tohoto projektu bylo založení patnácti klubů seniorů v obcích v okolí Opavy a také nynější rozsah činnosti našeho Klubu sv. Anežky - dobrovolného sdružení Charity Opava.

Pevné propojení klubu a mateřské organizace je dáno dekretem ředitele CHO Jana Hanuše, který stávající Klub seniorů začlenil pod názvem Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení Charity Opava do Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení. 

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům