Whistleblowing

PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELE

Charita Opava, IČ 439 645 91, se sídlem Přemyslovců 13/26, jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“ informuje tímto o zásadách a principech, na základě kterých je možné podat oznámení o porušení práva Unie. 

 

I. Na jakém právním základě je oznamovatelům poskytována ochrana?

Ochrana oznamovatelů je s účinností od 17. 12. 2021 poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie). Tato Směrnice rámcově vymezuje také oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset. Směrnice byla do českého právního řádu transponována zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“)

 

II. Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?  (viz § 2 ZOO)

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 • má znaky trestného činu
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

III. Kdo může oznámení podat? (viz § 2 ZOO)

Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti, s níž oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služba
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správa svěřeneckého fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Ochrana tedy není omezena pouze na oznamovatele, kteří získali informace, které jsou obsahem oznámení, v rámci svého základního pracovněprávního vztahu, ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníky, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníky, stážisty, dodavatele atd. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou práci či jinou obdobnou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli.

Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny zejména v pracovním kontextu.

 

IV. Komu podezření na protiprávní jednání oznámit? (viz § 7 ZOO)

Oznamovatel protiprávního jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů by měl v ideálním případě postupovat tak, že své oznámení podá nejprve interně u Charity Opava. Charita Opava má pro tyto případy zřízen vnitřní oznamovací systém.  

V případě, že oznamovatel bude mít za to, že využití vnitřní oznamovacího systému nevedlo k výsledku, který předpokládal či se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude prošetřeno, nebude ochráněna jeho identita, hrozila by mu odvetná opatření atd.), může oznamovatel podat oznámení prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti – Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)

Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

 

VI. Lze podat anonymní oznámení?

Charita Opava přijímá a prošetřuje i anonymní oznámení. Taková oznámení však nejsme povinni vyřizovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zákonem o ochraně oznamovatelů. Každé oznámení však budeme brát vážně a zabývat se jím.

 

VII. Ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními. (viz § 4 ZOO)

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření. Tedy takové jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

 

VIII. Jakým typům oznámení nenáleží ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů? (viz § 3 ZOO)

Z ochrany jsou v první řadě vyloučena vědomě nepravdivá oznámení. Tedy oznámení informací, o nichž neměl oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. Oznamovatel si nemusí být absolutně jist, že k oznamovanému jednání skutečně došlo, dochází či má dojít v budoucnu, nicméně pravdivosti oznamovaných informací musí nasvědčovat okolnosti.

Oznamovat v režimu ochrany podle zákona o ochraně oznamovatelů nelze ani skutečnosti, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky.

Oznamovací systém není také určen např. pro oznámení, která rozporují rozhodnutí vydaná soudem ve věci, neboť k tomu jsou určeny opravné prostředky.

 

Jaká má oznamovatel práva

 • Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.
 • Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 • Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 • Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 • Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

 

Jak podat oznámení v Charitě Opava:

Způsob podání oznámení
Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 • Ústně (osobně) na adrese Kylešovská 10, 746 01 Opava-Jaktař, středisko Občanská poradna, a to v době po dohodě (telefonicky či emailem) s příslušnou osobou níže uvedenou.  O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis
 • písemně na adresu Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava – Jaktař. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT" 
 • elektronicky na e‑mailové adrese whistleblowing@charitaopava.cz

 

Obsah oznámení:

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele; vztah k organizaci
 • oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

 

Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

 

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba, a to

 

X. Jak rychle bude oznámení vyřízeno? (viz § 12 ZOO)

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel musí obdržet potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by oznamovatel měl obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno.  Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů). 

 

Děkujeme partnerům