GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru. Tyto informace slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme, komu údajů můžeme či musíme předávat. Dále pak zjistíte, jaká máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů práva, tedy co od nás můžete požadovat a na koho se obracet se svými podněty, případně i stížnosti v rámci zpracovávání osobních údajů.

Tímto prohlášením zároveň Charita Opava, IČ 43964591, sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař jako správce osobních údajů informuje osoby, jejichž osobní údaje zpracovává (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracovávání osobních údajů v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. dubna 2016.

Zároveň bychom Vás chtěli ubezpečit, že ke zpracovávání Vašich osobních údajů dochází v souladu s výše uvedeným Nařízením EU, tj. shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souladu se zákonnými principy, zákonnými účely, v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, abychom mohli naplnit účel, pro který je zpracování činěno.

 

 1. Obecné informace o zpracovávání osobních údajů
 2. Informace pro pacienty našich zdravotních služeb
 3. Informace pro klienty sociálních služeb, zájemce o tyto služby
 4. Informace pro rodinné příslušníky a blízké osoby klientů sociálních služeb a pacientů zdravotních služeb
 5. Informace pro naše smluvní partnery, zákazníky
 6. Informace pro naše dárce, sponzory a další spolupracující osoby, členy v klubu přátel
 7. Informace pro uchazeče o zaměstnání
 8. Informace: Kamerový systém
 9. Jaká jsou Vaše práva při zpracovávání Vašich osobních údajů a jak je můžete uplatnit

 

 

Obecné informace o zpracovávání osobních údajů:

Základní pojmy k ochraně osobních údajů

Zpracování osobních údajů:
Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Nejedná se však o jakékoliv nakládání s osobním údajem, ale o činnost, kterou správce provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky. Nakládání s osobními údaji, které nejsou zpracováním, podléhají ochraně podle zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku.

Správce:
Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Osobní údaj:
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracovatel:
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Subjekt údajů:
Subjektem údajů je žijící fyzická osoba, které se osobní údaje týkají. Subjektem údajů, který podléhá ochraně podle Nařízení EU, není právnická osoba, ani osoba zemřelá.

Principy zpracovávání osobních údajů v Charitě:

Charita Opava zpracovává osobní údaje v souladu s principy, vyplývající z Nařízení EU a kterými jsou:

 • účelové omezení
  Charita Opava zpracovává osobní údaje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.
 • minimalizace údajů
  Charita Opava shromažduje osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k naplnění účelu, pro který jsou údaje zpracovávány.
 • přesnost a aktuálnost
  Charita Opava přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.
 • omezené uložení
  Osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Doba nezbytně nutná pro zpracovávání osobních údajů se může lišit podle účelu a právního základu zpracovávaného osobního údaje, a může být stanovena jak samotným správcem, tak i přímo příslušnými právními předpisy.
 • integrita a důvěrnost
  Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí možných a vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Charita zpracovává osobní údaje zejména následujících fyzických osob:

 • klientů a příjemců Charitou poskytovaných sociálních a zdravotních služeb a další pomoci, zájemců o tyto služby a pomoc a rodinných příslušníků klientů i zájemců
 • sponzorů, dárců, členů v Klubu přátel a dalších spolupracujících osob
 • dobrovolníků a uchazečů o zaměstnání či dobrovolnickou činnost, případně jejich rodinných příslušníků
 • dodavatelů a odběratelů (zákazníků)
 • zástupců a kontaktních osob výše uvedených kategorií subjektů údajů

Charita zpracovává osobní údaje zejména v následujícím rozsahu:

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa
 • „klientské“ údaje: identifikační a kontaktní údaje, údaje o poptávaných službách a pomoci, o poskytnutých službách a pomoci a jejich průběhu, včetně informací o jejich soběstačnosti, nepříznivé sociální situaci, věku, rasovém či etnickém původu, zdravotním stavu, rodinné situaci; jejich finanční a majetkové situaci
 • „sponzorské“ údaje: identifikační a kontaktní údaje, údaje o výši příspěvků a darů, čísla bankovních účtů, podporované projekty
 • „dodavatelské a odběratelské“ údaje: identifikační a kontaktní údaje, počet nákupů, koupený sortiment zboží, výše tržeb v souvislosti se odběratelem či dodavatelem
 • fotografie z akcí pořádaných Charitou
 • videozáznamy z kamerového systému., o umístění kamerových systémů je zákazník vždy informován informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu. V případě nutnosti jsou záznamy předány orgánům činným v trestním řízení za účelem řádného objasnění skutkového stavu věci
 • „webové“ údaje: IP Adresa: při návštěvě internetových stránek provozovaných Charitou Opava (www.charitaopava.cz, www.obcanskaporadnaopava.cz, www.jv-art.cz). Informace ve formě cookies nejsou zpracovávány

Charita zpracovává výše uvedené údaje zejména z právního titulu (a za účelem):

 • plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, a u citlivých „klientských“ údajů z titulu a za účelem poskytování sociální nebo zdravotní péče či z titulu ochrany životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiných fyzických osob (předejití vzniku újmy na životě, humanitární účely)
 • plnění smluvní povinnosti – za účelem splnění smlouvy, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů (včetně poskytování sociálních služeb) u citlivých „klientských“ údajů z titulu a za účelem poskytování sociální nebo zdravotní péče či z titulu ochrany životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiných fyzických osob nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, včetně plnění povinností příjemce dotace
 • plnění zákonných povinností daňového subjektu – za účelem evidence darů, zasílání potvrzení o darech, vedení účetnictví
 • oprávněných zájmů Charity – za účelem vedení interní statistiky dárců, propagace činnosti Charity a zajišťování fundrasingu (včetně adresného informování dárců o dalších možnostech podpory a pořádaných akcích), za účelem ochrany majetku a osob v prostorech Charity (např. kamerový systém); obhajoby právních nároků charity, používání reportážních fotografií klientů a dárců za účelem propagace činnosti Charity
 • souhlasu subjektu údajů se zpracováním – v některých případech u používání fotografií klientů a dárců za účelem propagace činnosti Charity, vedení zájemců o službu

Charita provádí všechny úkony zpracování osobních údajů uvědoměle za jasně definovaným účelem a na základě některého z právních titulů vyjmenovaných v čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, a jde-li o citlivé údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), v čl. 9 odst. 2 nařízení GDPR.

 

Informace pro pacienty našich zdravotních služeb
(Charitní ošetřovatelská služba, Mobilní hospic, Pokojný přístav)

Náplní našich zdravotních služeb je poskytování zdravotní péče. Pro výkon této zdravotní péče je třeba znát celou řadu Vašich osobních údajů, které jsou považovány za citlivé údaje. Z tohoto důvodu bychom Vás rádi ubezpečili, že všechny osoby, které mohou mít přístup k Vašim údajům, pečlivě vybíráme, a naši zaměstnanci jsou vázáni přísnou mlčenlivostí přímo ze zákona. Povinnost mlčenlivost je také sjednávána také s našimi smluvními partnery a zpracovateli, kteří se mohou také dostat do kontaktu s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Charita Opava získává osobní údaje subjektů údajů zejména od nich samých. Dále můžeme získávat osobní údaje od Vašich blízkých, Vašich zástupců, lékařů, kteří o Vás pečovali před námi, z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Jedná se maximální možnou množinu údajů, které o Vás jako o klientovi můžeme zpracovávat. Ne všechny zdravotní služby vyžadují níže uvedené osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje pacienta a zájemce o službu a jejich zástupce: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresa, telefonní číslo; emailová adresa, podpis
 • „klientské“ údaje: údaje o poptávaných službách a pomoci, o poskytnutých službách a pomoci a jejich průběhu, včetně informací o jejich soběstačnosti, nepříznivé sociální situaci, věku, zdravotním stavu a údaje o průběhu a rozsahu poskytování zdravotní péče a léčení, údaje o medikaci a jejím podání
 • další osobní údaje: fotografie pacienta či průběhu léčby

Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění poskytování zdravotních služeb a vedení zdravotnické dokumentace. Právním titulem tohoto zpracování je pak zásadně právě poskytování zdravotní péče, ať již se jedná o poskytování péče na základě smlouvy o péči a zdraví nebo v případě zdravotní péče, poskytované na základě zákonné povinnosti. Rozsah i povinnost zpracování osobních údajů upravují speciální zákon, kterými se jako poskytovatelé zdravotní péče jsme povinni řídit.

Část údajů také zpracováváme pro plnění právních povinností v souvislosti s řádným vedením účetnictví, pokud se jedná o poskytnout zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

V některých případech však můžeme Vaše údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. V takovém případě jsme povinni Vám zcela jasně říci, proč žádáme Váš souhlas, tento souhlas nesmí být a nebude vynucován a vždy máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Komu můžeme Vaše osobní údaje předat či zpřístupnit aneb příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž třetím osobám je předáváme zásadně s Vaším souhlasem. V některých případech jsme však nuceni předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez Vašeho souhlasu.

V první řadě jsme v některých případech povinnost předávat Vaše osobní údaje na základě zákona, a to zdravotním pojišťován z důvodu vyúčtování poskytnuté péče. Vaše údaje pak můžeme zpřístupnit na základě zákona vymezeným osobám k nahlédnutí, vytvoření výpisu, opisu, nebo kopie Vaší zdravotnické dokumentace. Zejména se bude jednat o zpřístupnění Vašich údajů orgánům veřejné správy.

Charita Opava Vás také informuje o tom, že osobní údaje mohou být zpracovávány externími zpracovateli také mimo Charitu Opava, a to na základě zpracovatelských smluv, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

V rámci organizace Charita Opava pak mohou z hlediska naplňování účelů a právních základů k Vašim osobním údajům shromažďovat, zpracovávat či k osobním údajům přistupovat pověření zaměstnanci Charity Opava, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.

Charita Opava a jejich zaměstnanci jako správce je povinna pro tyto případy jednat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Zaručujeme Vám, že Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány pouze v souladu s platnou legislativou. Charita Opava nepředává osobní údaje třetím osobám do zahraničí.

Jak dlouho Vaše osobní data uchováváme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Ta se může lišit podle toho, za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme, zda jsou zde stanoveny zákonné lhůty. Obecně však lze říci, že vzhledem k tomu, že Vaše údaje zpracováváme v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, je třeba uchovávat tyto údaje po dobu, po níž zákon požaduje uchování zdravotnické dokumentace. Tato lhůta činí let po ukončení služby, příp. 5 let po úmrtí pacienta, a to v závislosti na tom, o jakou část zdravotnické dokumentace se jedná.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, budou tyto údaje zpracovány do doby, než bude Vás souhlas odvolán.

 

Informace pro klienty sociálních služeb, zájemce o tyto služby
(Občanská poradna, Naděje – středisko krizové pomoci, Sociálně-terapeutická dílna Radost, Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním, Dům sv. Cyrila a Metoděje, Mraveneček, Denní stacionář pro seniory, Charitní pečovatelská služba, Půjčovna kompenzačních pomůcek)

Náplní našich sociálních služeb je poskytování sociální péče. Abychom Vám mohli sociální služby řádně poskytnout, je třeba znát celou řadu Vašich osobních údajů, z nichž některé z nich jsou považovány za citlivé údaje.

Z tohoto důvodu bychom Vás rádi ubezpečili, že všechny osoby, které mohou mít přístup k Vašim údajům, pečlivě vybíráme, a naši zaměstnanci jsou vázáni přísnou mlčenlivostí přímo ze zákona. Povinnost mlčenlivost je také sjednávána také s našimi smluvními partnery a zpracovateli, kteří se mohou také dostat do kontaktu s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Charita Opava získává osobní údaje subjektů údajů zejména od nich samých. Dále můžeme získávat osobní údaje od Vašich blízkých, Vašich zástupců, z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Jedná se maximální možnou množinu údajů, které o Vás jako o klientovi můžeme zpracovávat. Ne všechny sociální služby vyžadují níže uvedené osobní údaje. Charita Opava poskytuje služby i anonymním způsobem resp. jsou osobní údaje klientů a zájemců v tomto případě pseudonymizovány. 

 • identifikační a kontaktní údaje klienta, zájemce či jejich zástupce: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresa, telefonní číslo; emailová adresa, podpis
 • „klientské“ údaje: identifikační a kontaktní údaje, údaje o poptávaných službách a pomoci, o poskytnutých službách a pomoci a jejich průběhu, včetně informací o jejich soběstačnosti, nepříznivé sociální situaci, věku, zdravotním stavu, rodinné situaci; jejich finanční a majetkové situaci

Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění poskytování sociálních služeb a vedení dokumentace o poskytované službě. Právním titulem tohoto zpracování je pak zásadně právě poskytování sociální služby, a to na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, a dále na základě plnění zákonných povinností, které jsou na nás jako na poskytovatele sociálních služeb kladeny. Zároveň v některých případech můžeme zpracovávat Vaše osobní údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. Část údajů také zpracováváme pro plnění právních povinností v souvislosti s řádným vedením účetnictví, pokud se jedná o placené sociální služby.

V některých případech však můžeme Vaše údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. V takovém případě jsme povinni Vám zcela jasně říci, proč žádáme Váš souhlas, tento souhlas nesmí být a nebude vynucován a vždy máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Komu Vaše osobní údaje můžeme předat?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž třetím osobám je předáváme zásadně s Vaším souhlasem.

Obecně mohou v rámci naší organizace Vaše osobní údaje zpřístupněny supervizorům, auditorům a inspektorům z důvodu posouzení odbornosti pracovníka, hodnocení a kontroly kvality poskytované služby a spokojenosti klientů.

V některých případech jsme však nuceni předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez Vašeho souhlasu třetím osobám. Činíme tak však zejména v případech plnění našich právních povinností a vůči subjektům, kterým jsme povinni poskytnout součinnost. Zejména tak může dojít k předání Vašich osobních údajů orgánům veřejné moci, kterým byla svěřena zákonem pravomoc tyto Vaše osobní údaje vyžadovat.

V určitých případech může dojít k předání Vašich osobních údajů také z důvodu plnění smluvních povinností. Jedná se zejména o plnění smluvních podmínek vůči našim donátorům, kteří jsou zároveň orgánem veřejné moci.

Charita Opava Vás také informuje o tom, že osobní údaje mohou být zpracovávány externími zpracovateli také mimo Charitu Opava, a to na základě zpracovatelských smluv, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

V rámci organizace Charita Opava pak mohou z hlediska naplňování účelů a právních základů k Vašim osobním údajům shromažďovat, zpracovávat či k osobním údajům přistupovat pověření zaměstnanci Charity Opava, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.

Charita Opava a jejich zaměstnanci jako správce je povinna pro tyto případy jednat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zároveň mají zaměstnanci Charity Opava povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Zaručujeme Vám, že Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány pouze v souladu s platnou legislativou. Charita Opava nepředává osobní údaje třetím osobám do zahraničí.

Jak dlouho můžeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Ta se může lišit podle toho, za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme, zda jsou zde stanoveny zákonné případně smluvní lhůty donátorů. Obecně však lze říci, že lhůta u klientů sociální služby činí alespoň 5 let po ukončení poskytování sociální služby a u zájemce o službu alespoň 1 rok.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, budou tyto údaje zpracovány do doby, než bude Vás souhlas odvolán.

 

Informace pro rodinné příslušníky a blízké osoby klientů sociálních služeb a pacientů zdravotních služeb

Při poskytování sociálních či zdravotních služeb je někdy třeba zpracovávat také osobní údajů rodinných příslušníků a blízkých osob klientů či pacientů.

Z tohoto důvodu bychom Vás rádi ubezpečili, že všechny osoby, které mohou mít přístup k Vašim údajům, pečlivě vybíráme, a naši zaměstnanci jsou vázáni přísnou mlčenlivostí přímo ze zákona. Povinnost mlčenlivost je také sjednávána také s našimi smluvními partnery a zpracovateli, kteří se mohou také dostat do kontaktu s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Charita Opava získává osobní údaje subjektů údajů zejména od nich samých. Dále můžeme získávat osobní údaje od našich klientů a pacientů, jiných Vámi blízkých osob apod.

Jedná se maximální možnou množinu údajů, které o Vás jako o pacientovi můžeme zpracovávat. Ne všechny sociální a zdravotní služby vyžadují níže uvedené osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo; emailová adresa, podpis

Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme?

U osob blízkých a rodinných příslušníků mohou být osobní údaje zpracovávány za účelem ověření totožnosti, pokud např. dochází k vyzvedávání klientů ze služby, abychom věděli, že klienta předáváme oprávněné osobě.

V případě poskytování zdravotních služeb zpracováváme Vaše osobní údaje v případě, kdy pacient projevem své vůle stanoví Vás jako osobu s oprávněním získávat informace o jeho zdravotním stavu.

Dále také v případě, že sám klient či pacient si přeje, abychom Vás v případě jakékoliv událost informovali či kontaktovali. Rovněž Vašeho údaje zpracováváme pro případě, kdy je vzhledem k jeho zhoršenému zdravotnímu či jinému stavu třeba, abyste byli v případě závažné události informováni či kontaktováni. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také v případě, že klient má zájem v rámci svého individuálního cíle také znovunavázání rodinných či dalších blízkých kontaktů.

Základními právními důvody pro zpracování Vašich osobních údajů je tak plnění zákonné povinnosti, nezbytný životně důležitý zájem subjektu údajů či jiné fyzické osoby a plnění smlouvy o poskytnutí sociální služby.

V některých případech však můžeme Vaše údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. V takovém případě jsme povinni Vám zcela jasně říci, proč žádáme Váš souhlas, tento souhlas nesmí být a nebude vynucován a vždy máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Komu Vaše osobní údaje můžeme předat?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž třetím osobám je předáváme zásadně s Vaším souhlasem.

V rámci organizace Charita Opava pak mohou z hlediska naplňování účelů a právních základů k Vašim osobním údajům shromažďovat, zpracovávat či k osobním údajům přistupovat pověření zaměstnanci Charity Opava, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností. Dále mohou být v rámci naší organizace Vaše osobní údaje zpřístupněny supervizorům, auditorům a inspektorům z důvodu posouzení odbornosti pracovníka, hodnocení a kontroly kvality poskytované služby a spokojenosti klientů.

V některých případech jsme však nuceni předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez Vašeho souhlasu třetím osobám. Činíme tak však zejména v případech plnění našich právních povinností a vůči subjektům, kterým jsme povinni poskytnout součinnost. Zejména tak může dojít k předání Vašich osobních údajů orgánům veřejné moci, kterým byla svěřena zákonem pravomoc tyto Vaše osobní údaje vyžadovat.

Charita Opava Vás také informuje o tom, že osobní údaje mohou být zpracovávány externími zpracovateli také mimo Charitu Opava, a to na základě zpracovatelských smluv, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Charita Opava a jejich zaměstnanci jako správce je povinna pro tyto případy jednat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zároveň mají zaměstnanci Charity Opava povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Zaručujeme Vám, že Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány pouze v souladu s platnou legislativou. Charita Opava nepředává osobní údaje třetím osobám do zahraničí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po obdobně stejnou dobu, jako je tomu v případě zájemce či klienta sociálních služeb či pacienta zdravotních služeb. Obecně však lze říci, že lhůta u klientů sociální služby činí alespoň 5 let po ukončení poskytování sociální služby a u zájemce o službu alespoň 1 rok.

U poskytování zdravotní péče lze říci, že vzhledem k tomu, že v souvislosti s poskytováním zdravotní péče je třeba uchovávat tyto údaje po dobu, po níž zákon požaduje uchování zdravotnické dokumentace. Tato lhůta činí 5-100 let, popř. 10 let po úmrtí pacienta, a to v závislosti na tom, o jakou část zdravotnické dokumentace se jedná.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, budou tyto údaje zpracovány do doby, než bude Vás souhlas odvolán.

 

Informace pro naše smluvní partnery, zákazníky

Pokud jste naším smluvním partnerem, tj. dodavatel či odběratelem či zákazníkem, rovněž i o Vás musíme zpracovávat osobní údaje. Tyto údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu.

Proto bychom Vás rádi ubezpečili, že všechny osoby, které mohou mít přístup k Vašim údajům, pečlivě vybíráme, a naši zaměstnanci jsou vázáni mlčelivostí. Povinnost mlčenlivosti je také sjednávána také s našimi smluvními partnery a zpracovateli, kteří se mohou také dostat do kontaktu s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Charita Opava získává osobní údaje subjektů údajů zejména od nich samých. Dále můžeme získávat osobní údaje z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Jedná se maximální možnou množinu údajů, které o Vás můžeme zpracovávat. Ne vždy vyžadujeme s ohledem na zásadu minimalizace všechny níže uvedené osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, datum narození kontaktní adresa, telefonní číslo; emailová adresa, v případě fyzických osob podnikatelů IČO a adresu sídla, další údaje, které nám sami sdělíte
 • „dodavatelské a odběratelské“ údaje: počet nákupů, koupený sortiment zboží, výše tržeb v souvislosti se odběratelem či dodavatelem

Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Tyto údaje zpracováváme za účelem identifikace smluvní strany, tj. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a následně také pro plnění smlouvy. Bez poskytnutí těchto údaje se může stát, že nebude možné smluvní vztah uzavřít, a to zejména v případě distančně uzavíraných smluv.

Dalším důvodem pro zpracovávání Vámi sdělených kontaktních údajů osobních údajů je mimo jiné také náš oprávněný zájem pro snadnější komunikaci se smluvními partnery či zákazníky. Část údajů také zpracováváme pro plnění právních povinností v souvislosti s řádným vedením účetnictví.

Komu Vaše osobní údaje můžeme předat?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž třetím osobám je předáváme zásadně s Vaším souhlasem.

V rámci organizace Charita Opava pak mohou z hlediska naplňování účelů a právních základů k Vašim osobním údajům shromažďovat, zpracovávat či k osobním údajům přistupovat pověření zaměstnanci Charity Opava, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.

V některých případech jsme však nuceni předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez Vašeho souhlasu třetím osobám. Činíme tak však zejména v případech plnění našich právních povinností a vůči subjektům, kterým jsme povinni poskytnout součinnost. Zejména tak může dojít k předání Vašich osobních údajů orgánům veřejné moci, kterým byla svěřena zákonem pravomoc tyto Vaše osobní údaje vyžadovat.

Charita Opava Vás také informuje o tom, že osobní údaje mohou být zpracovávány externími zpracovateli také mimo Charitu Opava, a to na základě zpracovatelských smluv, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Charita Opava a jejich zaměstnanci jako správce je povinna pro tyto případy jednat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zároveň mají zaměstnanci Charity Opava povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Zaručujeme Vám, že Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány pouze v souladu s platnou legislativou. Charita Opava nepředává osobní údaje třetím osobám do zahraničí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uschováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Daňové a účetní doklady jsou uchovávány po dobu dle platné legislativy. Další doklady pak archivujeme minimálně po dobu trvání vzájemných závazků a následně také po dobu 5 let příp. více, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty pro případ, že by je bylo potřeba předložit jako důkazy v soudním sporu. V případě zahájení jakéhokoliv řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takovýchto řízení.

 

Informace pro naše dárce, sponzory a další spolupracující osoby, členy v klubu přátel

Děkujeme všem našim dárcům, sponzorům a dalším osobám, kteří pomáhají s námi. Bez Vaší důvěry, štědrosti a pomoci by naše činnost nebyla vůbec možná. Každého příspěvku si vážíme, i sebemenší příspěvek má velikou hodnotu.

Aby však naše spolupráce pokračovala nadále a neztratili jsme s Vámi kontakt a plnili také své zákonné povinnosti, potřebujeme zpracovávat i Vaše osobní údaje.

Proto bychom Vás rádi ubezpečili, že všechny osoby, které mohou mít přístup k Vašim údajům, pečlivě vybíráme, a naši zaměstnanci jsou vázáni mlčelivostí. Povinnost mlčenlivosti je také sjednávána také s našimi smluvními partnery a zpracovateli, kteří se mohou také dostat do kontaktu s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Charita Opava získává osobní údaje subjektů údajů zejména od nich samých, a to na základě telefonické, osobní, písemné nebo jiné komunikace. Dále můžeme získávat osobní údaje dostupné z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Jedná se maximální možnou množinu údajů, které o Vás můžeme zpracovávat. Ne vždy vyžadujeme s ohledem na zásadu minimalizace všechny níže uvedené osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní údaje, které nám sdělíte, abychom s Vámi mohli komunikovat např. kontaktní adresa, telefonní číslo; emailová adresa
 • „sponzorské“ údaje: identifikační a kontaktní údaje, údaje o výši příspěvků a darů, čísla bankovních účtů, podporované projekty; další údaje, které nám o sobě sami sdělíte

Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: identifikaci dárce a jeho daru pro účely uzavření písemné darovací smlouvy a plnění této smlouvy, z důvodu našeho oprávněného zájmu pro za účelem vedení interní statistiky dárců, vnitřní komunikace s Vámi, kterou je zasílání novinek, poděkování a jiných zpráv včetně adresného informování dárců o dalších možnostech podpory a pořádaných akcích.

Na základě Vašeho souhlasu pro vnější komunikaci s Vámi např. zobrazení v seznamu dárců a sponzorů a v souvislosti s plněním právních povinností daňového subjektu za účelem evidence darů, zasílání potvrzení o darech, vedení účetnictví.

Komu Vaše osobní údaje můžeme předat?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž třetím osobám je předáváme zásadně s Vaším souhlasem. V rámci organizace Charita Opava pak mohou z hlediska naplňování účelů a právních základů k Vašim osobním údajům shromažďovat, zpracovávat či k osobním údajům přistupovat pověření zaměstnanci Charity Opava, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.

V některých případech jsme však nuceni předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez Vašeho souhlasu třetím osobám. Činíme tak však zejména v případech plnění našich právních povinností a vůči subjektům, kterým jsme povinni poskytnout součinnost. Zejména tak může dojít k předání Vašich osobních údajů orgánům veřejné moci, kterým byla svěřena zákonem pravomoc tyto Vaše osobní údaje vyžadovat.

Charita Opava Vás také informuje o tom, že osobní údaje mohou být zpracovávány externími zpracovateli také mimo Charitu Opava, a to na základě zpracovatelských smluv, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Charita Opava a jejich zaměstnanci jako správce je povinna pro tyto případy jednat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zároveň mají zaměstnanci Charity Opava povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Zaručujeme Vám, že Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány pouze v souladu s platnou legislativou. Charita Opava nepředává osobní údaje třetím osobám do zahraničí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, kdy trvá naše spolupráce, např. jste naším aktivním dárcem či sponzorem, jste členem klubu přátel. Po této době Vaše údaje zpracováváme po dobu dalších tří let, a to z důvodu další možnosti další vnitřní komunikace s Vámi a také s ohledem s ohledem na zákonné promlčecí lhůty pro případ, že by je bylo potřeba předložit jako důkazy v soudním sporu. V případě zahájení jakéhokoliv řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takovýchto řízení.

Následně (po uplynutí tří let), pokud budete chtít, budeme Vaše údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu, a to do doby než bude Vás souhlas odvolán.

V případě, že si nepřejete s námi být nadále v kontaktu, případně si nepřejte, abychom s Vámi nadále interně komunikovali či Vám zasílali aktuality a další informace, sdělte nám to prosím na emailovou adresu: mludek@charitaopava.cz

Daňové a účetní doklady jsou uchovávány po dobu dle platné legislativy.

 

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Děkujeme, že zvažujete nebo jste se rozhodli stát součástí našeho týmu. Výběr vhodných uchazečů o zaměstnání se neobejde bez zpracování osobních údajů. Tyto se dozvídáme přímo od Vás tím, že nám je sami sdělíte např. při vyplnění naší žádosti pro uchazeče o zaměstnání, v rámci Vámi zaslaného motivačního dopisu či životopisu, dále při konání ústního pohovoru apod. Od jiných osob získáváme Vaše osobní údaje např. v případě, že kdy tyto osoby kontaktujeme z důvodu, že byly uvedeny jako kontaktní u Vašich referencí, nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. insolvenční rejstřík), a to vždy v souladu se zákonnými předpisy.

Proto bychom Vás rádi ubezpečili, že všechny osoby, které mohou mít přístup k Vašim údajům, pečlivě vybíráme, a naši zaměstnanci jsou vázáni mlčelivostí. Povinnost mlčenlivosti je také sjednávána také s našimi smluvními partnery a zpracovateli, kteří se mohou také dostat do kontaktu s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Charita Opava získává osobní údaje subjektů údajů zejména od nich samých. Dále můžeme získávat osobní údaje z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů státní správy.

Pokud se rozhodnete stát součástí našeho týmu, potřebujeme o Vás zpracovávat tyto osobní údaje. Jedná se maximální možnou množinu údajů, které o Vás můžeme zpracovávat. Ne vždy vyžadujeme s ohledem na zásadu minimalizace všechny níže uvedené osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje, které nám sdělíte, abychom s Vámi mohli komunikovat např. kontaktní adresa, telefonní číslo; emailová adresa
 • údaje související s výkonem práce: informace o Vašem vzdělání, bezúhonnosti (je-li to vyžadováno), vaše předchozí zkušenosti a reference, zdravotní způsobilost
 • další údaje, které nám sami sdělíte

Rozsah osobních údajů v rámci přijímání nových zaměstnanců se mohou mírně lišit s ohledem na pracovní pozici, kterou je třeba novým zaměstnancem obsadit.

Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem vhodného výběru kandidáta pro vyhlášené volné pracovní místo, hodnocení uchazečů o zaměstnání a provedení řádného výběrového řízení.

V případě, že budete ve výběrovém řízení úspěšní, potřebujeme Vaše údaje také pro řádné uzavření pracovní smlouvy.

U neúspěšného uchazeče můžeme zpracovávat výše uvedené osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu pro případ, že by vybraný uchazeč nenastoupil či se ve zkušební době neosvědčil a i posléze na základě Vašeho souhlasu, abychom Vás mohli znovu oslovit, zvát na pohovory v případě dalších vyhlášených výběrových řízení na pro Vás vhodnou pracovní pozici. V takovém případě jsme povinni Vám zcela jasně říci, proč žádáme Váš souhlas, tento souhlas nesmí být a nebude vynucován a vždy máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Komu Vaše osobní údaje můžeme předat?

Vaše údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž primárně nedochází k předávání těchto údajů třetím osobám mimo naši organizaci. Výjimečně mohou být Vaše údaje předány na základě platných právních předpisů orgánům státní správy a u vítězných kandidátů také našemu poskytovateli pracovnělékařské péče.

Charita Opava zde nevyužívá žádné externí dodavatele s výjimkou poskytovatele pracovnělékařské péče, ke kterému je vítězný uchazeč zasílán pro zjištění zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní pozice.

Charita Opava Vás také informuje o tom, že osobní údaje mohou být zpracovávány externími zpracovateli také mimo Charitu Opava, a to na základě zpracovatelských smluv, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Charita Opava a jejich zaměstnanci jako správce je povinna pro tyto případy jednat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zároveň mají zaměstnanci Charity Opava povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Zaručujeme Vám, že Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány pouze v souladu s platnou legislativou. Charita Opava nepředává osobní údaje třetím osobám do zahraničí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje jako uchazeče o zaměstnání v Charitě Opava, tyto údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou.

Primárně dobu trvání vyhlášeného výběrového řízení, a v případě, že se uchazeč zúčastnil výběrového řízení také následně po dobu zkušební doby nového zaměstnance.

Po dobu jednoho roku po ukončení vyhlášeného výběrového řízení nebo v případě, že je uchazečem bez vazby na konkrétní výběrové řízení, pokud k tomuto zpracování udělí uchazeč souhlas.

 

Informace: Kamerový systém

Některé naše vnitřní a vnější prostory jsou střeženy nainstalovaným kamerovým systémem. Vzhledem ke svému umístění zabírají prostory, kde se pohybují klienti našich služeb, osoby jim blízké, zaměstnanci, dodavatelé a další třetí osoby. Prostory, které jsou zabírány kamerovým systémem, jsou vždy řádně a zřetelně označeny. Kamery fungují v nepřetržitém režimu.

Kamerový systém je systémem se vizuálním záznamem. Kamerový systém nezaznamenává hlas.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci snímání prostor kamerovým systémem můžeme zpracovávat níže uvedené údaje:

 • Váš vzhled, pohlaví, přibližný věk

Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce, a to za účelem ochrany majetku našeho, našich zaměstnanců, klientů apod. a také za účelem ochrany a bezpečí osob v prostorách Charity Opava, za účelem ostrahy objektu. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat také pro obhajobu našich právních nároků, pokud nastane situace, které je to třeba.

Komu Vaše osobní údaje můžeme předat?

Vaše údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž primárně nedochází k předávání těchto údajů třetím osobám mimo naši organizaci. Údaje předáváme mimo organizaci pouze tehdy, pokud nám to dovolíte nebo pokud to vyžaduje právní předpis, zejména pak k ochraně zájmů organizace.

V rámci organizace Charita Opava pak mohou z hlediska naplňování účelů a právních základů k Vašim osobním údajům shromažďovat, zpracovávat či k osobním údajům přistupovat pověření zaměstnanci Charity Opava, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.

V některých případech jsme však nuceni předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez Vašeho souhlasu třetím osobám. Činíme tak však zejména v případech plnění našich právních povinností a pouze tehdy, pokud nám to dovolíte nebo pokud to vyžaduje právní předpis, zejména pak k ochraně zájmů organizace a vůči subjektům, kterým jsme povinni poskytnout součinnost. Zejména se může jednat o orgány činné v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení.

Charita Opava Vás také informuje o tom, že osobní údaje mohou být zpracovávány externími zpracovateli také mimo Charitu Opava, a to na základě zpracovatelských smluv, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Charita Opava a jejich zaměstnanci jako správce je povinna pro tyto případy jednat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zároveň mají zaměstnanci Charity Opava povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Zaručujeme Vám, že Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány pouze v souladu s platnou legislativou. Charita Opava nepředává osobní údaje třetím osobám do zahraničí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

V kamerového systému je prováděn dlouhodobý a nepřetržitý záznam. Tento záznam není uchovávána po dobu delší než 5 kalendářních dní, jelikož je následně přemazán novým záznamem a nelze jej nijak obnovit. Kopii záznamu vytváříme pouze v případě, že je na něm zaznamenána událost, kterou potřebujeme prošetřit, případně jsme byli o vytvoření kopie požádáni orgány, které tyto údaje mohou vyžadovat v rámci platných právních předpisů. Tuto kopii uchováváme po dobu nezbytně nutnou k řádnému prošetření takové události a v případě zahájení jakéhokoliv řízení zpracováváme tento záznam po celou dobu trvání takovýchto řízení.

 

Jaká jsou Vaše práva při zpracovávání Vašich osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Charita Opava Vás informuje o tom, že jako subjekt údajů máte v souvislosti s ochranou svých osobních údajů tato práva:

 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a zejména máte právo nahlížet do své dokumentace, která je o Vaší osobě vedena a která obsahuje Vaše osobní údaje, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány.
 • V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo třetí osoby pověřené správcem provádějí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požadovat doplnění, opravu, blokování těchto osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. V případě, že dojde k výmazu Vašich osobní údajů, budou tyto údaje vymazány okamžitě, nejpozději však do 1 měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodněprávním povinnostem uchovávání, může být místo výmazu Vašich osobních údajů omezeno jejich zpracování.
 • Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • Máte právo na přenositelnost údajů. Pokud požadujete přenos osobních údajů, které zpracováváme automatizovaně, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Právo můžete uplatnit žádostí u Charity Opava, a to:

 • písemně s úředně ověřeným podpisem na adresu Charita Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava–Jaktař
 • datovou schránkou: ID datové schránky: h3w253v
 • emailem s certifikovaným podpisem na gdpr@charitaopava.cz
 • osobně u vedoucích pracovníků Charity Opava

Žádost a její vyřízení není žádným způsobem zpoplatněna. Ke zpoplatnění žádosti však může dojít v případě, že se jedná o žádost opakovaně nedůvodnou nebo nepřiměřenou. V takovém případě budete o zpoplatnění a výši poplatku informováni a budeme žádat o souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.

Vaši žádosti můžeme vyhovět, ale také ji můžeme zamítnout. Vždy jsme však povinni způsob vyřízení Vaší žádosti odůvodnit a vysvětlit proč jsme se rozhodli Vaši žádosti vyhovět či ji zamítnout.

Charita Opava je povinna nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti Vás informovat o tom, jak byla Vaše žádost vyřízena. S ohledem na složitost či počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení a jeho důvodech budete ve lhůtě do 1 měsíce informováni.

Účinnost dokumentu: Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla dne 13. 8. 2018.

 

Ke stažení

Prohlášení o ochraně osobních údajů (pdf)
Uplatnění práv subjektů - žádost subjektu údajů (pdf)
Uplatnění práv subjektů - odvolání souhlasu subjektu údajů (pdf)

Děkujeme partnerům