Mraveneček - denní stacionář

Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, poskytuje ambulantní služby  lidem s kombinovaným a mentálním postižením z Opavy a okolí. Stacionář nabízí úlevu rodinám, které nepřetržitě pečují o osobu s kombinovaným a mentálním postižením. Rodinný příslušník tráví určitou dobu ve stacionáři a rodině tak vzniká  prostor na oddych a načerpání nových sil. Postaráme o to základní (jídlo, hygiena, pocit bezpečí, zájem druhého...). A nejen to - naší snahou je také každého individuálně, alespoň o mravenčí krůček, posunout dále. K tomu slouží různé metody práce, které ve stacionáři používáme.

 

Provozní doba:

Po - Pá 7 - 15 hod.

 

Poslání a cíle

Poslání

Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, poskytuje ambulantní služby lidem s kombinovaným a mentálním postižením z Opavy a okolí.
Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem udržet dosavadní schopnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit čas v kolektivu vrstevníků.

 

Cíle služby

Uživatel DS Mraveneček:

 • Je zapojen do aktivit v rámci přirozeného společenského prostředí.
 • Má podmínky a možnosti pro seberealizaci (dělá, co ho baví).
 • Je v jiném než rodinném prostředí (pozná zde nové lidi, získá kamarády).
 • Má upevněny stávající schopnosti a dovednosti.
 • Osvojí si nové návyky.

Cílová skupina aneb pro koho tady jsme

Naše služba je určena osobám s kombinovaným a mentálním postižením (věková hranice pro vstup do služby je 16–35 let) trvale žijícím v Opavě a obcích okresu Opava, jejichž soběstačnost je z důvodu postižení natolik snížená, že potřebují pomoc jiné fyzické osoby v celodenní péči o sebe. Jedná se o osoby zařazené do kategorie III. a IV. stupně závislosti.

 

Zásady poskytovaných služeb

 • Podporujeme uživatele, aby si věřil, uměl se vyjádřit a rozhodnout.
 • Respektujeme jeho názory, volby a rozhodnutí.
 • Přistupujeme k uživateli aktivně, motivujeme ho.
 • Vytváříme pro uživatele bezpečné prostředí.
 • Máme trpělivý přístup k uživateli, respektujeme jeho tempo.

 

Nabídka služeb

Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Metody a rozšiřující činnosti stacionáře:

 • Míčkování - speciální masáž při dýchacích problémech (rýma, zahlenění, nachlazení).
 • Ergoterapie - nácvik sebeobsluhy, umění se zaměstnat.
 • Alternativní komunikace - využívání náhradních komunikačních systémů dle schopností uživatele - mimika, cílené pohledy očima, gesta, piktogramy…
 • Senzorická stimulace - podpora zrakového, sluchového, čichového a hmatového vnímání v tzv. senzorické místnosti.
 • Bazální stimulace - podpora zachovalých schopností klienta s cílem rozvoje vlastní identity, navázání komunikace, zvládnutí orientace v prostoru a čase a celkového zlepšení stavu.
 • Muzikoterapie - využití hudby a hudebních elementů za účelem dosažení pozitivních změn v psychickém, tělesném a sociálním fungování jedince se zdravotními problémy.
 • Arteterapie - užití nejrůznějších výtvarných technik, při nichž nejde o výtvor, ale nejdůležitější je samotný prožitek při činnosti.
 • Návštěvy kulturních akcí a výletů.
 • Sociální poradenství a případová sociální práce - poskytování rad a pomoci při řešení sociálních problémů uživatelů, zprostředkování kontaktů s kompetentními institucemi.

 

Ke stažení

Ceník služeb (soubor pdf)

 

 

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům