Denní stacionář pro seniory

Denní stacionář pro seniory je sociální zařízení, které svým klientům nabízí bohatý program i odbornou péči. Velkou pozornost zaměstnanci věnují fyzickým, psychickým, sociálním i duchovním potřebám každého člověka a zároveň podporují jeho přirozené rodinné zázemí. Aktivity v příjemném prostředí přispívají k intenzivnějšímu prožívání života i v období zásadního úbytku sil.

Stacionář nabízí např. dopravu uživatelů na místo a zpět domů, vzdělávací a aktivizační programy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické působení, na požádání duchovní službu. Je to zařízení rodinného typu, proto se pořádají také milá setkávání s rodinami uživatelů služeb. Mezi pravidelné aktivity  trénování paměti, kondiční cvičení, pracovní činnosti, mezigenerační setkávání a společenské aktivity.

Tento projekt byl podpořen Nadací Dětský mozek

Aktivity pro zdravotně postižené seniory v Denním stacionáři pro seniory podpořila Nadace OKD (muzikoterapie, ergoterapie, trénování paměti)

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

Historie zařízení

Denní stacionář vznikl 1. března 1995 jako Klub sv. Anežky. Prvotní myšlenka byla vybudovat zařízení, které by bylo pomoci především osamělým ženám, které se již z důvodů zhoršeného zdravotního stavu nemohou zapojit do různých aktivit, které jsou běžně seniorům přístupné nebo se cítí osamělé a potřebují na část dne přijít mezi své vrstevníky, povykládat si o svých problémech a vzájemně se povzbudit. Určená kapacita tohoto zařízení byla 12 uživatelů na 1 den a postupně se začala naplňovat.

Od roku 2008 zařízení změnilo název Denní stacionář pro seniory.

Kapacita zařízení: 20 uživatelů na 1 den.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Denního stacionáře pro seniory je zabezpečit péči a podporu seniorům, kteří nemohou přes den setrvat ve svém domácím prostředí z důvodu nepříznivé sociální situace. Nepříznivá sociální situace je určité omezení způsobeného věkem, onemocněním, či postižením. Pomáháme pečujícím rodinám, kterým touto službou nabízíme sdílení péče o jejich blízkého.

Cíle:

 • Podporovat udržení nebo zlepšení fyzické a psychické schopnosti klientů
 • Podporovat soběstačnost klientů
 • Umožnit klientům aktivní trávení dne

 

Poskytované služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Přeprava uživatelů do zařízení a zpět domů autem Charity Opava jako fakultativní služba

 

Pro koho je určeno zařízení

Osoby od 60 let věku, které přes den nemohou nebo nechtějí zůstávat sami a odpoledne si přejí vrátit se do svého domova

Klientům z Opavy, z příměstských části Opavy a z obcí do vzdálenosti 7 km od Opavy, nabízíme službu přepravy z místa bydliště do stacionáře a zpět dle Ceníku.

 

Služba nemůže být poskytnuta

 • Osobám, jejich zdravotní stav vyžaduje poskytování častějších zdravotnických nebo náročných ošetřovatelských úkonů
 • Osobám imobilním, pokud se nejsou schopny ani s podporou přesunovat z vozíku
 • Osobám se zdravotním postižením (neslyšící, mentálně postižení)

 

Nabídka aktivizačních činností:

 • Trénink paměti – hry s písmeny, křížovky, hádání slov ve větě a podobně
 • Canisterapie, muzikoterapie – léčebné působení psa na člověka a léčba hudbou
 • Práce s hlínou, papírem pečení a podobně – léčba pomocí manuálních činností k procvičování jemné motoriky
 • Návštěva kulturních a společenských akcí
 • Vycházky – například do přírody, spojené s návštěvu zámku či hradu
 • Duchovní služba – jedenkrát až dvakrát za měsíc mše svatá, pravidelné návštěvy kněze
 • Mezigenerační setkávání  - pravidelné setkávání klientů, zaměstnanců a rodinných pečovatelů, návštěva dětí z MŠ a ZŠ
 • Kondiční cvičení

 

Časté dotazy

Poskytujete služby i lidem z obcí mimo Opavu?
Ano, poskytujeme.

Poskytujete zdravotní péči?
Ne, zdravotní péči neposkytujeme.

Musí být vaši klienti praktikující katolíci?
Ne, nemusejí být praktikující katolíci.

Musí vaši klienti stacionář navštěvovat každodenně nebo mohou jen v určité dny?
Klienti se o rozsahu služby mohou rozhodnout, tzn. mohou stacionář navštěvovat pondělí až pátek každodenně, nebo jen v určité dny.

 

Ke stažení

Ceník služeb Denního stacionáře pro seniory (soubor pdf)

Žádost o přijetí do Denního stacionáře pro seniory (soubor pdf)

Leták - Denní stacionář pro seniory (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Jak mají aktuálně otevřeno jednotlivá střediska Charity Opava? (Průběžně aktualizováno)

Vyhlášení karantény, o němž v polovině března rozhodla vláda České republiky z důvodu obrany před koronavirem, se dotklo také provozu Charity Opava. „Přes všechny komplikace, které tato situace přinesla, je našim hlavním úkolem být nablízku všem, kdo pomoc Charity Opava potřebují,“ říká ředitel Charity Jan Hanuš. Jak tedy v omezeném režimu karantény fungují střediska Charity Opava? Sledujte aktuální stav, protože se pomalu začínáme vracet k normálu!

Více aktualit

Děkujeme partnerům