Denní stacionář pro seniory

Denní stacionář pro seniory je sociální zařízení, které svým klientům nabízí bohatý program i odbornou péči. Velkou pozornost zaměstnanci věnují fyzickým, psychickým, sociálním i duchovním potřebám každého člověka a zároveň podporují jeho přirozené rodinné zázemí. Aktivity v příjemném prostředí přispívají k intenzivnějšímu prožívání života i v období zásadního úbytku sil.

Stacionář nabízí např. dopravu uživatelů na místo a zpět domů, vzdělávací a aktivizační programy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické působení, na požádání duchovní službu. Je to zařízení rodinného typu, proto se pořádají také milá setkávání s rodinami uživatelů služeb. Mezi pravidelné aktivity patří  trénování paměti, kondiční cvičení, pracovní činnosti, mezigenerační setkávání a společenské aktivity.

 

Historie zařízení

Denní stacionář vznikl 1. března 1995 jako Klub sv. Anežky. Prvotní myšlenkou bylo vybudovat zařízení, které by bylo pomocí především osamělým ženám, které se již z důvodů zhoršeného zdravotního stavu nemohou zapojit do různých aktivit, které jsou běžně seniorům přístupné, nebo se cítí osamělé a potřebují na část dne přijít mezi své vrstevníky, povykládat si o svých problémech a vzájemně se povzbudit. Od roku 2008 zařízení změnilo název Denní stacionář pro seniory.

 

Provozní doba: Po-Pá 7-16 hod.

Kapacita zařízení: 20 uživatelů na 1 den.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Denního stacionáře pro seniory je zabezpečit péči a podporu seniorům, kteří nemohou přes den setrvat ve svém domácím prostředí z důvodu nepříznivé sociální situace. Nepříznivá sociální situace je určité omezení způsobeného věkem, onemocněním, či postižením. Pomáháme pečujícím rodinám, kterým touto službou nabízíme sdílení péče o jejich blízkého.

Cíle:

 • podporovat udržení nebo zlepšení fyzické a psychické schopnosti klientů,
 • podporovat soběstačnost klientů,
 • umožnit klientům aktivní trávení dne.

 

Poskytované služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • přeprava uživatelů do zařízení a zpět domů autem Charity Opava jako fakultativní služba.

 

Komu je stacionář určen?

Denní stacionář pro seniory jeurčen lidem od 60 let věku, kteří přes den nechtějí nebo nemohou zůstat sami a odpoledne si přejí vrátit domů.

Klientům z Opavy, z městských části Opavy a z obcí do vzdálenosti 15 km od Opavy, nabízíme službu přepravy z místa bydliště do stacionáře a zpět dle ceníku.

 

Služba nemůže být poskytnuta:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování častějších zdravotnických nebo náročných ošetřovatelských úkonů;
 • osobám imobilním, pokud se nejsou schopny ani s podporou přesunovat z vozíku;
 • osobám se zdravotním postižením (neslyšící, mentálně postižení).

 

Nabídka aktivizačních činností:

 • Trénink paměti – hry s písmeny, křížovky, hádání slov ve větě a podobně.
 • Canisterapie, muzikoterapie – léčebné působení psa na člověka a léčebné působení hudby.
 • Ergoterapie -  např. práce s papírem, s keramickou hlínou, pečení  a podobně.
 • Návštěva kulturních a společenských akcí.
 • Vycházky do okolí.
 • Duchovní služba – jedenkrát až dvakrát za měsíc mše svatá, pravidelné návštěvy kněze.
 • Mezigenerační setkávání  - pravidelné setkávání klientů, zaměstnanců a rodinných pečovatelů, návštěvy dětí z MŠ a ZŠ
 • Kondiční cvičení, taneční terapie.

 

Časté dotazy

Poskytujete služby i lidem z obcí mimo Opavu?
Ano, poskytujeme.

Musí vaši klienti stacionář navštěvovat každodenně nebo mohou jen v určité dny?

Klienti se o rozsahu služby mohou rozhodnout, tzn. mohou stacionář navštěvovat každodenně od pondělí do pátku  nebo jen v určité dny.

Mohou si klenti během dne odpočinout?

Ano, k odpočinku během dne mají naši klienti k dispozici odpočinkovou místnost.

 

 

Aktivity pro zdravotně postižené seniory v Denním stacionáři pro seniory podpořila Nadace OKD (muzikoterapie, ergoterapie, trénování paměti)

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

 

Ke stažení

Ceník služeb Denního stacionáře pro seniory (soubor pdf)

Žádost o přijetí do Denního stacionáře pro seniory (soubor pdf)

Leták - Denní stacionář pro seniory (soubor pdf)

 

Aktivity pro zdravotně postižené seniory v Denním stacionáři pro seniory podpořila Nadace OKD (muzikoterapie, ergoterapie, trénování paměti)

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům