Občanská poradna

 

Základní informace

Občanská poradna poskytuje službu odborného sociálního poradenství v souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytování poradenství je založeno zejména na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Občanská poradna - Opava je členem Asociace občanských poraden.

Upozornění

Ve dnech 3. – 5. 6. 2024 bude Občanská poradna - Opava z důvodu školení týmu uzavřena.

Otevírací doba

Po 10:00 – 12:00 13:00 – 18:00 (na objednávku)
Út 08:00 – 11:00 12:00 – 15:00
St 09:00 – 12:00 (na objednávku) 13:00 – 17:00
Čt 09:00 – 11:00 12:00 – 15:00
08:00 – 11:00 12:00 – 14:00 (na objednávku)

V této době je služba poskytována v rámci osobních, telefonických či internetových konzultací. 

Pokud zájemci o službu či US nevyhovuje otevírací doba střediska Občanské poradny, je možné, aby s ním sjednal pracovník střediska ústně nebo telefonicky nebo jiným vhodným způsobem jiný termín schůzky, který vyhovuje oběma stranám. Pokud to není možné, je odkázán na jinou službu odborného sociálního poradenství.

Poradenství, poskytované písemnou či internetovou formou

Dotazy zaslané písemnou či e-mailovou formou budou zodpovídány do 3 pracovních dnů ode dne přijetí e-mailu. V případě chatu či online internetové poradny budou zodpovídány ihned a bude s klienty jednáno jako s osobami, které se na poradnu obrátí osobně.

Terénní forma služby je poskytována:

  • Pondělí: 12.00–15.00
  • Středa:   9.00–12.00
  • Pátek:    12.00–14.00                   

Terénní služba je poskytována i mimo uvedené hodiny, pokud to umožňuje kapacita poradny a časové možnosti poradců.
Služba je klientům poskytována terénní formou v případě, jestliže se zájemce o službu či klient nemůže ze závažných důvodů dostavit do poradny. Terénní forma služby může být poskytnuta v domácím prostředí klienta, v nemocnici, v jiné již využívané službě atd., a to ve městě Opava a v okolí. 

 

Poslání služby

Posláním Občanské poradny - Opava je poskytovat rady, informace a pomoc osobám v obtížné životní situaci nebo osobám, které jsou takovou situací ohroženy a nemohou či nezvládnou ji řešit vlastními silami.

Poskytnutím odborného sociálního poradenství v sociální oblasti a oblasti práva a psychologie jim chceme umožnit, aby se dokázaly zorientovat v nastalé životní situaci a porozumět jí, aby netrpěly neznalostí svých práv, povinností a dostupných služeb, aby byly schopny vyjádřit své potřeby a znaly možná řešení své situace a byly schopny posílit.

Samostatně nebo s podporou pracovníka tak mohou řešit, vyřešit nebo alespoň zmírnit svou obtížnou životní situaci a zamezit jejímu dalšímu prohlubování.

 

Cíle

Cílem služby Občanské poradny - Opava je:

  • Klient, který získal náhled, je zorientován ve své obtížné situaci.
  • Klient, který je informovaný o svých právech, povinnostech, dostupných službách a dalších okolnostech, které přispějí k řešení jeho situace.
  • Klient, který s ohledem na svou řešenou situaci zvýšil své možnosti využití vlastních mechanismů a zdrojů při hledání nových možností zvládání situací, je posílený ve svých vlastních kompetencích pro samostatné zvládání běžného života.
  • Klient, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro řešení své situace.
  • Klient, který je schopen zvládat svou situaci nebo zná možnosti její řešení, aby již nepotřeboval poskytovanou službu nebo jen v minimálním rozsahu.
  • Klient, který netrpí nemožností samostatně nebo s podporou pracovníka vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

 

Kdo službu poskytuje

Službu poskytují sociální pracovníci, v občanské poradně nepracuje právník. Občanská poradna je však členem několika organizací a spolupracuje s dalšími odbornými organizacemi.

 

Cílová skupina

Služby občanské poradny jsou poskytovány osobám od 16 let, které se dostaly do obtížné životní situace, nebo jim taková situace hrozí a nemohou či nezvládnou ji v daném okamžiku řešit vlastními silami a zároveň nemohou využít jiných dostupných komerčních, např. právních služeb, psdychologického poradenství a dokážou se samy či za účasti jimi zajištěné další osoby (např. tlumočníka) s poradcem domluvit.

Za obtížnou životní situaci považujeme jakoukoliv situaci uživatele služby, kterou sám uživatel služby osobně vnímá jako problémovou a se kterou si nedokáže sám poradit. 

Ambulantní formu služby nelze poskytnout osobám s takovým zdravotním handicapem, který jim neumožní překonat bariérové prostředí služby (zejména přístupové schody). Zde je možné za podmínek dále stanovených využít terénní formy služby.

Občanská poradna je rovněž akreditovanou osobou dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. Poskytuje tak služby oddlužení, včetně sepisu a podání návrhu na oddlužení a insolvenčního návrhu.

 

Co služba neposkytuje

Občanská poradna Opava nenahrazuje specializované poradny. Není odborným pracovištěm sociální péče, nestanovuje sociální dávky, neposkytuje odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců, neposkytuje krizovou intervenci a nenahrazuje činnost právních kanceláří. Neposkytuje hmotnou a finanční pomoc ani ubytování.

Samotná služba pak není poskytována v oblastech týkajících se právnických osob (korporací a jiných právnických osob), není poskytována v oblasti obchodního práva a podnikatelům v rámci jejich podnikatelské činnosti.

 

Zásady služby

Při poskytování služby dodržujeme tyto zásady:

Bezplatnost
Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to v současné době v osmnácti poskytovaných oblastech a ve čtyřech úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).

Diskrétnost
Nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Anonymita
Klient vystupuje v rámci služby anonymně, i v rámci evidence je jeho anonymita zaručena. Klient může vystoupit z anonymity pouze na základě svého souhlasu.

Nezávislost
Občanská poradna poskytuje služby uživatelům  nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

Respekt k osobě uživatele
Pracovníci vytvářejí takové podmínky, aby klienti mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí s porozuměním důsledku své volby.

Respekt k základním lidským právům klienta
Služba je poskytována bez rozdílu pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, handicapu, politického přesvědčení a postavení ve společnosti.

Princip aktivní spolupráce
Tento princip představuje aktivní spoluúčast klientů na řešení vlastních sociálních událostí tak, aby byl posílen princip odpovědnosti jednotlivých klientů na úroveň vlastních životních podmínek při umožnění dostatečné možnosti volby v rozhodování o způsobu života a o způsobech řešení jednotlivých sociálních událostí. Aby měli klienti reálnou možnost podílet se na tom, co bezprostředně ovlivňuje jejich život.

Zásada potřebné pomoci a podpory
Služba je klientovi poskytována pouze v těch oblastech, které není schopen zvládnout sám vlastními silami, tj. pomáháme tam, kde klient pomoci potřebuje a co klient nezvládá, kdy výše a množství jednotlivé pomoci je přiměřená zdrojům a sociálním potřebám a individuálnímu přičinění jednotlivých klientů.

Jakým způsobem je služba poskytována
Služba Občanské poradny Opava je poskytována bezplatně, ambulantně, formou osobní, telefonické či internetové konzultace a v rámci terénní formy služby, a to jednorázově či opakovaně.

 

Kde nás najdete

Služba Občanské poradny se nachází na ulici Kylešovská 10 v Opavě, ve zvýšeném přízemí.

Služba je dostupná cca 10 minut pěšky z Dolního náměstí směrem k sadům U Muzea a Slezskému muzeu. Služba je rovněž dostupná cca 10 minut pěšky z  vlakového nádraží Opava – východ, po ulici Jánské a Nádražní okruh (okolo Smetanových sadů a sadů U Muzea) směrem k ulici Těšínská.

 

Ke stažení

Informační balíček pro zájemce o službu (pdf)
Smlouva o poskytnutí služby (pdf)
Vnitřní pravidla služby (pdf)
Podání a vyřízení stížností (pdf)
Informace o zpracování osobních údajů OP (pdf)
Informační leták občanské poradny

 

 

 

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům