Občanská poradna

 

Základní informace

Občanská poradna navazuje na pětiletou činnost sociálně-právní poradny, kterou můžete znát z dřívějšího období. 

Občanská poradna poskytuje službu odborného sociálního poradenství v souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytování poradenství je založeno zejména na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Občanská poradna Opava je členem Asociace občanských poraden.

 

Služba Občanské poradny je poskytována ambulantní a terénní formou a k dispozici je následovně:

Otevírací doba pro osobní konzultace:

 • Pondělí: 8.00–11.00 a 12.00–15.30
 • Středa: 8.00–11.00 a  12.00–16.00 (na objednávku)
 • Čtvrtek: 8.00–12.00

​Klienti mohou přijít v pondělí a ve čtvrtek bez objednání. Na středu se může klient objednat nejpozději příslušnou středu do 8.30 ráno.

Telefonické konzultace:

 • Úterý: 9.00–12.00
 • Čtvrtek: 12.00–15.00

Terénní forma služby je poskytována:

 • Pátek: 9.00–11.00

 

Poslání služby

Posláním Občanské poradny Charity Opava je poskytovat rady, informace a pomoc osobám v obtížné životní situaci nebo osobám, které jsou takovou situací ohroženy a nemohou či nezvládnou ji řešit vlastními silami. Poskytnutím odborného sociálního poradenství v sociální oblasti a oblasti práva jim chceme umožnit, aby se dokázaly zorientovat v nastalé životní situaci, aby netrpěly neznalostí svých práv, povinností a dostupných služeb, aby byly schopny vyjádřit své potřeby a znaly možná řešení své situace. Samostatně nebo s podporou pracovníka tak mohou řešit, vyřešit nebo alespoň zmírnit svou obtížnou životní situaci a zamezit jejímu dalšímu prohlubování.

 

Cíle

Cílem služby Občanské poradny je:

 • Klient, který je zorientován ve své obtížné situaci.
 • Klient, který je informovaný o svých právech, povinnostech, dostupných službách a dalších okolnostech, které přispějí k řešení jeho situace.
 • Klient, který zná možnosti řešení své situace.
 • Klient, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro řešení své situace.
 • Klient, který netrpí nemožností samostatně nebo s podporou pracovníka vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

 

Kdo službu poskytuje

Službu poskytují sociální pracovníci, v občanské poradně nepracuje právník. Občanská poradna je však členem několika organizací a spolupracuje s dalšími odbornými organizacemi.

 

Cílová skupina

Služby Občanské poradny jsou poskytovány osobám od 16 let, které se dostaly do obtížné životní situace, nebo jim taková situace hrozí a nemohou či nezvládnou ji v daném okamžiku řešit vlastními silami a zároveň nemohou využít jiných dostupných komerčních např. právních služeb a dokážou se sami či za účasti jimi zajištěné další osoby (např. tlumočníka) s poradcem domluvit.

Za obtížnou životní situaci považujeme jakoukoliv situaci uživatele služby, kterou sám uživatel služby osobně vnímá jako problémovou a se kterou si nedokáže sám poradit. 

Ambulantní formu služby nelze poskytnout osobám s takovým zdravotním handicapem, který jim neumožní překonat bariérové prostředí služby (zejména přístupové schody). Zde je možné za podmínek dále stanovených využít terénní formy služby.

Občanská poradna je rovněž akreditovanou osobou dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. Poskytuje tak služby oddlužení, včetně sepisu a podání návrhu na oddlužení a insolvenčního návrhu.

Poradenství není poskytováno podnikatelům v rámci jejich podnikatelské činnosti. Za poradenství podnikatelům není považováno poradenství v oblasti sepisu a podání návrhu oddlužení - podnikatelům  (OSVČ) nebo osobám se závazky z podnikání je poradenství v oblasti oddlužení poskytováno.

 

Co služba neposkytuje

Občanská poradna Opava nenahrazuje specializované poradny. Není odborným pracovištěm sociální péče, nestanovuje sociální dávky, neposkytuje odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců, neposkytuje krizovou intervenci a nenahrazuje činnost právních kanceláří. Neposkytuje hmotnou a finanční pomoc ani ubytování.

Samotná služba pak není poskytována v oblastech týkajících se právnických osob (korporací a jiných právnických osob), není poskytována a v oblasti obchodního práva a podnikatelům v rámci jejich podnikatelské činnosti.

 

Zásady služby

Při poskytování služby dodržujeme tyto zásady:

Bezplatnost
Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to v současné době v osmnácti poskytovaných oblastech a ve čtyřech úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).

Diskrétnost
Nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Anonymita
Klient vystupuje v rámci služby anonymně, i v rámci evidence je jeho anonymita zaručena. Klient může vystoupit z anonymity pouze na základě svého souhlasu.

Nezávislost
Občanská poradna poskytuje služby uživatelům  nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

Respekt k osobě uživatele
Pracovníci vytvářejí takové podmínky, aby klienti mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí s porozuměním důsledku své volby.

Respekt k základním lidským právům klienta
Služba je poskytována bez rozdílu pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, handicapu, politického přesvědčení a postavení ve společnosti.

Princip aktivní spolupráce
Tento princip představuje aktivní spoluúčast klientů na řešení vlastních sociálních událostí tak, aby byl posílen princip odpovědnosti jednotlivých klientů na úroveň vlastních životních podmínek při umožnění dostatečné možnosti volby v rozhodování o způsobu života a o způsobech řešení jednotlivých sociálních událostí. Aby měli klienti reálnou možnost podílet se na tom, co bezprostředně ovlivňuje jejich život.

Zásada potřebné pomoci a podpory
Služba je klientovi poskytována pouze v těch oblastech, které není schopen zvládnout sám vlastními silami, tj. pomáháme tam, kde klient pomoci potřebuje a co klient nezvládá, kdy výše a množství jednotlivé pomoci je přiměřená zdrojům a sociálním potřebám a individuálnímu přičinění jednotlivých klientů.

Jakým způsobem je služba poskytována
Služba Občanské poradny Opava je poskytována bezplatně, ambulantně, formou osobní, telefonické či internetové konzultace a v rámci terénní formy služby, a to jednorázově či opakovaně.

 

Kde nás najdete

Služba Občanské poradny se nachází na ulici Kylešovská 10 v Opavě, ve zvýšeném přízemí.

Služba je dostupná cca 10 minut pěšky z Dolního náměstí směrem k sadům U Muzea a Slezskému muzeu. Služba je rovněž dostupná cca 10 minut pěšky z  vlakového nádraží Opava – východ, po ulici Jánské a Nádražní okruh (okolo Smetanových sadů a sadů U Muzea) směrem k ulici Těšínská.

 

 

Ke stažení

Informační balíček pro zájemce o službu (pdf)
Letáček Občanské poradny (pdf)
Smlouva o poskytnutí služeb (pdf)
Vnitřní pravidla poradny (pdf)
Podání a vyřízení stížností (pdf)
Informace o zpracování osobních údajů OP (pdf)

 

 

 

 

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům