RADOST - sociálně terapeutická dílna

S Radostí Vám oznamujeme, že rekonstrukce naší dílny se chýlí ke konci. Získáme tak nové, větší, hezčí, účelnější prostory pro naše činnosti. A proto také přijímáme nové klienty! 

 Koho přijímáme?
 
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s lehkým až středně těžkým mentálním znevýhodněním
Osoby ve věku 19–64 let
 
Komu je služba určena?
 
Těm, kteří mají zájem zapojit se do pracovních činností, ale z důvodu svého znevýhodnění nemohou práci najít
Těm, kteří nejsou plně závislí na pomoci jiné osoby 
Těm, kteří mají chuť více se rozvíjet a najít to, v čem jsou dobří
 
Důležité informace:
 
Služba je poskytována bezplatně za účelem vytvoření či udržení pracovních návyků a dovedností bez nároku na mzdu
Provoz probíhá na adrese Přemyslovců 26, Opava-Jaktař, Po–Pá: 7.30–14.00
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: tel. 734 435 133, e-mail radost@charitaopava.cz

 

 

Sociálně terapeutická dílna RADOST spadá do služeb sociální prevence. Cílem služby je předcházení vzniku sociálního vyloučení dospělých osob, které z důvodu svého postižení zatím nemohou najít uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.


Naše sociálně terapeutická dílna má dvě pracoviště, na kterých nabízíme lidem s chronickým duševním onemocněním a lidem s mentálním postižením pracovní aktivity v šicí, keramické a tvořivé dílně. 
Stále hledáme nové cesty, jak by mohli naši klienti tvořivě rozvíjet své schopnosti, upevňovat pracovní návyky a být tak samostatnější a sebevědomější. Proto jsme si v roce 2019 rádi vyzkoušeli několikaměsíční provoz „Kavárny pro Radost“. Získané zkušenosti a dovednosti si naši klienti mohou znovu osvěžovat při obsluhování na rautech a různých akcích, a také  ve spolupráci s pojízdnou kavárnou Betty Café. Rádi bychom se i v budoucnu zaměřili na služby drobného cateringu.

K tomu, abychom mohli lépe naplňovat své poslání,  by nám měly posloužit také stavební úpravy naší dílny, se kterými jsme začali na podzim 2020.

Těšíme se na nové prostory, které nám umožní další rozvoj. Držte nám palce! smiley

 

Sociální služba je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.

Základní informace

Rehabilitační dílny pro duševně nemocné osoby a pro osoby s mentálním postižením vznikly v Charitě Opava již v roce 1992 . Od 1. 2.  2009 nese toto zařízení název RADOST – sociálně terapeutická dílna. Dílna má dvě pracoviště - pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s duševním onemocněním.

 

Své služby sociálně terapeutická dílna nabízí ve všedních dnech:

Pracoviště pro osoby s mentálním znevýhodněním:

Přemyslovců 26, Opava-Jaktař, 747 07

PO – PÁ: 7:30 – 14:00 hodin

Kontakt: 734 435 133

 

Pracoviště pro osoby s duševním onemocněním:

Kylešovská 10, Opava, 746 01

PO – PÁ: 7:30 – 14:00 hodin

Kontakt: 739 002 713

 

 

Poslání a cíl

Poslání:

Lidem s lehkým mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním nabízíme takové pracovní aktivity, které jsou přizpůsobeny jejich schopnostem a potřebám. Dílny jsou tu pro ty, kteří se chtějí učit pracovnímu režimu, a následně najít vhodné zaměstnání, navazovat a udržovat vztahy se svými kolegy a hlavně se osamostatnit v běžných činnostech dne. 

Cílem služby je klient, který:

má pracovní návyky a dovednosti,

je samostatný v běžných denních záležitostech, 

sám rozhoduje o svém životě – umí si sám rozhodnout o běžných záležitostech o své osobě, této vlastnosti využívá, 

našel svou „specializaci“ – něco v čem je dobrý, co mu jde, u čeho se cítí dobře a zvládne tuto činnost (co nejvíce) samostatně,

umí navázat a udržet sociální kontakty (vztahy).

 

Cílová skupina 

Služba je určena:

A) osobám s mentálním postižením:

 • s lehkou  mentální retardací,
 • se středně těžkou mentální retardací, 
 • osobám s Downovým syndromem.

B) osobám s chronickým duševním onemocněním:

 • se schizofrenními poruchami osobnosti,
 • s bipolárními poruchami osobnosti, 
 • s úzkostnými poruchami,
 • s depresivními poruchami.

Zároveň je služba pro osoby, které: 

 • jsou ve  věku 19 – 64 let,
 • mají zájem pracovat, ale z důvodu svého znevýhodnění nemohou práci najít,
 • samostatně zvládají úkony osobní hygieny (poskytujeme pouze slovní doprovod),
 • jsou mobilní, zvládají samostatně chůzi (prostory dílen nejsou bezbariérové),
 • nejsou plně závislé na podpoře jiné osoby, 
 • mají kompenzované smyslové postižení. 

 

Zásady služby

V souvislosti s možnostmi naší služby se snažíme dbát na tyto zásady: 

 • Individuální přístup – vždy se snažíme zjistit, co konkrétní klient potřebuje ke spokojenému životu. Podle těchto zjištěných informací poté z nabídky služby vybíráme takové činnosti, které mohou vést k plnění klientových přání, potřeb a cílů.
 • Podpora samostatnosti – všechny činnosti, které v dílně s klienty děláme, přizpůsobujeme tak, aby to každý zvládl co nejvíce samostatně.
 • Působíme aktivně – v dílnách vytváříme podmínky k tomu, aby klienti občas dokázali pracovat  s přiměřeným rizikem, aby se dokázali přizpůsobit nepředvídatelné situaci s cílem lépe zvládat stresové situace. 
 • Autonomie klienta, vycházení z přání osob – přání klientů stavíme na první místo. Neustále vytváříme takové podmínky, aby se klienti mohli samostatně rozhodovat. 
 • Partnerství/respekt – s klienty vždy zacházíme jako se sobě rovnými, dospělými osobami. Tento přístup se snažíme prosazovat i u široké veřejnosti. 
 • Odbornost – poskytovat profesionální služby je pro nás prioritou. Všechny pracovnice služby jsou pravidelně proškolovány v oblastech, které jsou zrovna zapotřebí. Každý rok hodnotíme naše zkušenosti s klienty a podle toho vytváříme vzdělávací plány pro další období. 
 

Dále služba dbá na dodržování zásad, které nám stanovuje § 2 zákona 108/2006 Sb., o soc. službách, Listina základních práv a svobod, zásady slušného chování, etický kodex Charity ČR, etický kodex sociálního pracovníka, úmluva o právech osob se zdravotním postižením.   

 

Nabídka služeb

Služba pomocí své dlouhodobé a pravidelné pracovní terapie svým klientům nabízí:

vytvoření a udržování pracovních návyků a dovedností,

osvojení si různých pracovních postupů,

pravidelný pracovní režim,

aktivní náplň dne,

kontakt s ostatními kolegy,

podporu při zvládání péče o vlastní osobu, 

trénování samostatnosti,

možnost sám rozhodovat o svém životě.

 

Základní činnosti služby

A) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při osobní hygieně v naší službě probíhá formou slovního doprovodu. 
 • Služba je určena pro klienty, kteří úkony osobní hygieny zvládají samostatně. 
 • Nácvik hygienických návyků zde probíráme v rámci etikety, nácviků a modelových situací (př. jak se oblékat v určitých situacích/ročních obdobích, jak dbát na osobní hygienu apod.) 

B) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Klienti ve službě mají prostor ke snídani (v době od 6:30 do 8:00) a svačině (v době od 10:00 do 10:30). Snídaně a svačiny si nosí vlastní.
 • Klienti mají k dispozici plně vybavenou kuchyň, kterou mohou v případě potřeby využít. Mají možnost si zde uvařit vlastní kávu nebo čaj, popřípadě využít lednici pro uschování potravin, nebo mikrovlnnou troubu k ohřevu. Suché potraviny, kávu a čaj, popřípadě vlastní hrnek nebo příbor mají klienti schované ve vlastní uzamykatelné skříňce.
 • Obědy ve službě probíhají v době od 12:00. Klienti mají možnost si nosit jídlo vlastní, které si mohou ohřát v kuchyňce. 
 • Služba má také smluvního dodavatele obědů, který denně dováží obědy v termonosičích. Klienti, kteří mají zájem o odebírání obědů zajišťovaných službou, mají možnost výběru ze dvou polévek a tří jídel, popřípadě výběr ze stálé nabídky.
 • Potřeba podpory pracovnice při činnostech spojených se stravováním je předem domlouvána individuálně s každým klientem, na základě jeho schopností a dovedností. 
 • Cílem služby je klienta pravidelnou podporou a nácvikem dovést k maximální možné samostatnost v činnostech spojených se stravováním.

C) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění  

 • Zvládání péče o vlastní osobu 
  • ​​​​V případě potřeby probíhá formou nácviků - péče o svou osobu (dodržování hygienických návyků, správný pitný režim a stravování), péče o své okolí (úklid, péče o své i cizí věci).
 • Maximální možná samostatnost klienta služby
  • ​Ve všech činnostech, které klient ve službě dělá, je podporován k maximální samostatnosti. I za přijetí přirozeného rizika (např. opaření se horkým čajem). Pracovník vždy dohlíží, přiměřeně pomáhá a podporuje. Nikdy ale činnosti za klienta přímo nevykonává!
  • Používání běžných spotřebičů a pracovních nástrojů.   
 • Činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění – nevylučování klientů ze společnosti
  • Sociální začleňování ve službě probíhá co největším přiblížením běžného pracovního režimu = dodržování domluvené docházky, vybírání dovolené, dodržování pracovního řádu.
  • Účastí klientů na prodejních akcích služby.
  • Účastí klientů na akcích pořádaných Charitou Opava (Sluníčkové odpoledne, Sportovní den nejen pro klienty…).
  • Účastí klientů na aktivitách spojených se získáváním finančních prostředků pro provoz služby a její potřebnou prezentaci (např. spolupráce s Basketbalovým klubem Opava, s festivalem Hradecký slunovrat, se Slezskou univerzitou, s Opavskou kulturní organizací apod.) 

Naše služba je ale také otevřena všem jiným "moderním" možnostem sociálního začleňování, kterými se snažíme předcházet stigmatizaci osob, které do dílny docházejí. Spadá sem především veškerá prezentace služby, která probíhá: 

 • skrze média (televize, rozhlas, noviny),
 • na našich webových stánkách a v charitním měsíčníku Domovník,
 • skrze facebookový profil naší dílny - zde sdílíme všechny aktuality služby.

D) Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Ve službě probíhá podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků formou režimu pracovního dne.

Klienti se zde učí:

 • dodržovat pracovní dobu,
 • pracovat samostatně na zadaném úkolu,
 • dodržet stanovený postup práce,
 • snažit se dokončit rozdělanou práci,
 • zvládnout práci na čas, zapojit se a zvládnout skupinovou práci.

Všechny tyto aktivity jsou přizpůsobené konkrétnímu klientovi, jeho schopnostem, dovednostem a přáním. Za výběr vhodných aktivit zodpovídá klíčová pracovnice klienta.​

Mezi základní pracovní činnosti patří práce na tkalcovském stavu, práce s látkou, šití drobných výrobků, práce s korálky, pletení košíků z pedigu/papírových ruliček, využití výtvarných technik různými způsoby, výroba rohožek, práce s keramikou apod.

 

Informace pro klienty služby

Informace pro klienty odebírající obědy:

 1. Klient/opatrovník vždy myslí na včasné odhlášení obědů, tj. nejpozději den dopředu do 10.00 hod.
 2. V případě nepředvídatelné události (nevolnost, nemoc) je potřeba oběd odhlásit co nejdříve. Při odhlášení v den, na který je oběd nahlášen, je možnost si jej vyzvednout v dílně, jinak oběd propadá - v obou případech se oběd musí uhradit!
 3. Pro všechny informace k obědům (odhlašování, přihlašování, výběr jídel) je k dispozici odpovědný pracovník pouze na tel. čísle 737 751 754.

 

Aktuality služby

Všechny důležité aktuality služby se snažíme pravidelně vkládat na naši facebookovou stránku, která je přístupná všem, i bez facebookového účtu. Na facebooku nás najdete pod názvem Charita Opava, sociálně terapeutická dílna Radost nebo můžete kliknout přímo sem. smiley

Na naší facebookové stránce najdete:

 • plán akcí na konkrétní měsíc,
 • fotky z dílen a prodejních akcí,
 • jiná důležitá sdělení - uzavření a omezení služby, pozvánky na akce apod.

Nejdůležitější informace jsou k dispozici také  v aktualitách na tomto webu.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Integrovaný regionální operační program

Název: S radostí k lidem

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002235

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnost služeb sociálně terapeutické dílny, navýšení kapacity pro klienty, propojení prostor sociálně terapeutické dílny, zajištění bezbariérovosti objektu, podpora klientů při získávání návyku souvisejících s pracovním uplatněním.

Realizátor projektu: Charita Opava

Ke stažení

Žádost o sociální službu ve středisku Radost pro osoby s duševním onemocněním (doc)

Žádost o sociální službu ve středisku Radost pro osoby s mentálním postižením (doc)

Ceník služeb (pdf)

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Integrovaný regionální operační program

Název: S radostí k lidem

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002235

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnost služeb sociálně terapeutické dílny, navýšení kapacity pro klienty, propojení prostor sociálně terapeutické dílny, zajištění bezbariérovosti objektu, podpora klientů při získávání návyku souvisejících s pracovním uplatněním.

Realizátor projektu: Charita Opava

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům