RADOST - sociálně terapeutická dílna

Zařízení poskytuje ambulantní službu dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení nebo chronického duševního onemocnění, které nejsou schopny sebeuplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Účelem sociálně terapeutické dílny je především dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která umožní lepší seberealizaci a zkvalitnění života osob. Dále usiluje o smysluplné zaplnění volného času uživatelů, o jejich začlenění do běžného života a také o prevenci sociálního vyloučení.

 

Základní informace

Rehabilitační dílny pro duševně nemocné osoby a pro osoby s mentálním postižením vznikly 3. 2. 1992 . Pod tímto názvem zde působí do ledna 2009. Od 1. 2. 2009 je toto zařízení prezentováno pod názvem RADOST – sociálně terapeutická dílna.

Své služby sociálně terapeutická dílna nabízí ve všedních dnech:

od 6:30 – 15:00 hodin (Přemyslovců 13/26)
od 7:00 - 15:00 (Kylešovská 835/10).

Adresa pracoviště pro osoby s mentálním postižením:
RADOST – sociálně terapeutická dílna, Přemyslovců 13/26, Opava – Jaktař, 747 07

Adresa pracoviště pro osoby s duševním onemocněním:
RADOST – sociálně terapeutická dílna, Kylešovská 835/10, Opava, 746 01

Pracovníci sociálně terapeutické dílny:
Bc. Tereza Šenková – vedoucí/sociální pracovník zařízení
Bc. Ludmila Kuzníková – zástupce vedoucí/sociální pracovník zařízení

Marie Bajužíková – pracovník v sociálních službách
Ivana Štěpničková – pracovník v sociálních službách
Pavlína Kovaříková – pracovník v sociálních službách
Petra Hanáková – pracovník v sociálních službách
Klára Pondělková – pracovník v sociálních službách
Eva Porebská – pracovník v sociálních službách

 

Poslání a cíl

Poslání:

Lidem s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním poskytujeme prostor ke smysluplnému využití volného času. Dlouhodobě a pravidelně je podporujeme při zdokonalování pracovních návyků a dovedností, které jim umožní lepší seberealizaci a zároveň zkvalitní jejich život.

Cíle:

Ve vztahu k uživatelům sociální služby:

 • podporovat samostatnější rozhodování uživatele,
 • podporovat reálná přání uživatele,
 • poskytovat prostor k seberealizaci uživatele,
 • uspokojení základních životních potřeb,
 • posilovat sebedůvěru uživatele,
 • navazovat a prohlubovat sociální kontakty uživatele,
 • podporovat základní pracovní návyky uživatele,
 • podporovat a nacvičovat základní pravidla slušného chování a etikety,

Ve vztahu k opatrovníkům:

 • poskytnout rodině prostor k odpočinku,
 • nacházet společnou cestu do budoucnosti,
 • nabízet pomoc a rady při řešení sociálních a správních konfliktů,
 • spolupracovat na posunu a samostatnosti uživatele.

Ve vztahu ke společnosti:

 • překonávat stigmatizaci lidí s mentálním postižením či duševním onemocněním,
 • snaha začlenit osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním do běžné společnosti,
 • snaha podpořit společnost, aby pozitivně přijímala zvýhodněné osoby do svého jádra,
 • snaha pomoci překonávat strach a odstup od "jiného, nepoznaného".

 

Cílová skupina

Osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, neumístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce, ve věkové hranici 19 – 64 let v době nástupu do služby. Osoba je schopna dostavit se do služby sama nebo její dopravu zajistí opatrovník/pečující osoba nebo osobní asistent.

Zároveň platí, že služba není určena pro (negativní cílová skupina):

 • Osoby, které samostatně nezvládají základní hygienické návyky.
 • Osoby, které používají invalidní vozík (prostory nejsou bezbariérové).
 • Osoby, které vyžadují individuální péči v rozsahu osobní asistence (zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost). V případě zhoršení stavu v průběhu trvání smlouvy dochází k řešení situace na základě Metodického pokynu při zhoršení stavu uživatele RSTD s dopadem na jeho soběstačnost.
 • Osoby se smyslovým postižením.
 • Osoby, které nemají zájem pracovat a podílet se na pravidelné a dlouhodobé podpoře při zdokonalování pracovních návyků.

 

Zásady (principy) služby

Sociálně terapeutická dílna Radost se řídí základními zásadami poskytování sociálních služeb uvedenými v § 2 odst. 1 a 2 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, to znamená: (odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení a (odst. 2) rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Konkrétně se jedná o:

 • respektování práv a důstojnost osob,
 • autonomie uživatele - respektování návyků, přání a volby uživatelů v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby, respektování názorů uživatelů, jejich soukromí a důstojnosti,
 • partnerství - každý uživatel je rovnocenný partner,
 • vycházení z přání osob, která jsou v souladu s poskytovanou službou, interními pravidly nebo předpisy BOZP apod.,
 • uplatňování cílově orientovaného (individuálního) přístupu: přání - nabídka - zakázka.
 • týmová spolupráce - sdílení společných hodnot.
 • odbornost - poskytování profesionálních, kvalitních a odborných služeb, které respektují důstojnost a individualitu uživetelů a jsou založeny na principech etického kodexu sociálního pracovníka, tento kodex je přílohou tohoto standardu.

 

Nabídka služeb

1. Nárokové služby:

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Jedná se o slovní doprovod, slovní nácvik, případnou dopomoc. Pracovník nedopomáhá nikdy, když ví, že uživatel tuto činnost zvládne sám – nelze uživatele zneschopňovat.

Stříhání nehtů – ukázka, slovní instrukce, přidržení, nakrokování.
Úprava oděvu – upozornění klienta, aby se šel upravit – šatna, zrcadlo.
Ušpiněná tvář – upozornění klienta – šatna, zrcadlo.
Menstruace – na vyžádání klienta doprovod na WC, slovní doprovod, dopomoc.
Sprcha – slovní doprovod, instrukce z prostoru před sprchou. V případě této činnosti přímo v IP si uživatel nosí své pomůcky. V krizových situacích jsou mu poskytnuty charitní pomůcky. Pracovníci nemají k dispozici speciální oděv. WC – krizová situace, zažívací problémy – dopomoc pracovníka, volání opatrovníkovi. Pokud není opatrovník schopen se dostavit, měl by uživatel využít svého převlečení (pracovní x civilní), pokud nemá, je mu zajištěno charitní cestou (např.: wellness).
Holení – možnost pozvat odborníka (uživatel zaplatí sám).
Dentální hygiena – možnost pozvat odborníka (uživatel zaplatí sám).

V případě, že si uživatel neví s některými činnostmi rady, např.: zapnutí zipu, dopomůže pracovník. Činnosti, u nichž si pracovník netroufá poskytnout pomoc nebo se na konkrétní činnost necítí, řeší v týmu. Společně je nalezeno řešení.
 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Dodavatel Jídelna Apetit dováží obědy v termonosičích denně mezi 11:30 – 12:30 hod.

V případě jakéhokoli omezení uživatele ve stravování, je pracovník informován uživatelem nebo opatrovníkem (dieta, racionální výživa). Povinností střediska je zajistit vhodného, třeba i dalšího dodavatele stravy, který splňuje požadavky uživatele. Je vždy nutné a důležité hledat jiná možná adekvátní řešení.
Uživatelé, kteří pobírají obědy z jídelna Apetit, si mohou vybrat na každý den ze dvou polévek a tří hlavních jídel (viz S3 Příloha č. 5 MP pro dovoz a výdej obědů).
Pracovníci RSTD mohou na vyžádání dohlížet, doprovázet a dopomoci uživatelům při přípravě stravy. Jedná se o chystání obědů na talíře a případný ohřev. Někteří z uživatelů neumí zacházet s mikrovlnou troubou, pracovníci by je měli při této činnosti slovně doprovázet a vést uživatele k úplné samostatnosti v této činnosti.

Povinností pracovníka RSTD není být přítomen v kuchyni v době přípravy obědu, pokud si uživatel jeho přítomnost nevyžádá.
Nastane-li situace, kdy by uživatel přišel do dílny a neměl by objednán oběd nebo by došlo k pochybení smluvního dodavatele obědů a oběd by chyběl, je s uživatelem prokonzultována varianta zakoupení obědu z nedaleké restaurace Formanka. Pro zvolený oběd je pak vyslán pracovník/dobrovolník, nebo si pro něj uživatel v doprovodu pracovníka RSTD dojde sám.
 

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (návštěva kulturních akcí, odborné přednášky, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím)

Úkony jsou uživatelům přibližovány především pomocí názorných ukázek, slovního doprovodu a nácviku. Jedná se například o žehlení, úklid, obsluhu spotřebičů, vaření.
Obsluha spotřebičů je kvůli bezpečnosti uživatelů a bezpečnosti pracoviště probírána s uživateli v rámci aktivity Kruh pohody.
Sociální začleňování se dělí na kulturní, ekonomické a sociální. Jedná se o demonstraci života, jaký je pro společnost běžný (cukrárny, výlety, kulturní památky, placení v restauracích, placení za služby, fitness, apod.). Sociálním začleňováním máme na mysli i prezentaci střediska navenek směrem ke společnosti – např. během dne sociálních služeb, skrze media (tv, rozhlas, noviny), ale také profilem na facebookových stránkách – kdy se snažíme bojovat proti stigmatizaci lidí s mentálním postižením či duševní poruchou, tímto moderním a aktuálním způsobem. Je to jeden z nástrojů jak AKTUÁLNĚ informovat veřejnost o službě, kterou poskytujeme. Sdílíme
Informace o provozu, akcích a dalších činnostech našeho střediska. Facebook vnímáme jako skvělý prostředek pro šíření většího povědomí o sociálních službách.
Caviaterapie – kontakt s morčetem. Cílem u uživatelů s MP radost z kontaktu se zvířetem, procvičování jemné motoriky, přítomnost morčete pomáhá poměrně mnohem snadněji navázat kontakt s uživatelem, caviaterapie poskytuje rozptýlení
a zahání špatnou náladu.
 

Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Vytváření a zdokonalování pracovních návyků probíhá formou režimu pracovního dne. Nahodile může nastat situace, kdy uživatel není schopen v průběhu pracovního dne pracovat, pracovník je povinen najít mu jinou aktivitu. V odpolední části dne záleží pouze na domluvě mezi uživatelem a pracovníkem RSTD, zda bude pracovat na pracovní činnosti zvolené v IP nebo jiné pracovní činnosti, nebo se bude věnovat jiné aktivitě (volnočasové), popřípadě odpočívat, relaxovat.

Mezi základní pracovní činnosti patří: práce na tkalcovském stavu, práce s látkou, šití drobných výrobků, práce s korálky, pletení košíků z pedigu/papírových ruliček, využití výtvarných technik různými způsoby, výroba rohožek, práce s keramikou apod.

Do pracovních dnů se rovněž promítají aktivity a akce, které pracovníci plánují
a uvádějí v Měsíčním plánu akcí. Krom těchto plánovaných akcí se mohou výjimečně konat i jiné akce a aktivity než pracovní činnosti.

 

2. Nenárokové služby:

Fakultativní služba: Canisterapie - kontakt se psem, pro uživatele s MP velmi významné při podněcování verbální a neverbální komunikace, rozvíjí u uživatelů orientaci v čase a prostoru, dochází k nácviku koncentrace a paměti, podněcuje ke hře a k pohybu a rozvíjí sociální cítění.

 

Ke stažení

Žádost o sociální službu ve středisku RSTD (doc)

Žádost o sociální službu ve středisku RSTD s piktogramy (doc)

Dotazník osobních údajů zájemce o sociální službu v RSTD (doc)

Dotazník osobních údajů zájemce o sociální službu v RSTD s piktogramy (doc)

Doporučení odborného lékaře zájemce o sociální službu RSTD (doc)

Doporučení odborného lékaře zájemce o sociální službu RSTD s piktogramy (doc)

Provozní řád (pdf)

Ceník služeb (pdf)

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům