RADOST - sociálně terapeutická dílna

Zařízení poskytuje ambulantní službu dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení nebo chronického duševního onemocnění, které nejsou schopny sebeuplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Účelem sociálně terapeutické dílny je především dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která umožní lepší seberealizaci a zkvalitnění života osob. Dále usiluje o smysluplné zaplnění volného času uživatelů, o jejich začlenění do běžného života a také o prevenci sociálního vyloučení.

 

Základní informace

Rehabilitační dílny pro duševně nemocné osoby a pro osoby s mentálním postižením vznikly 3. 2. 1992 . Pod tímto názvem zde působí do ledna 2009. Od 1. 2. 2009 je toto zařízení prezentováno pod názvem RADOST – sociálně terapeutická dílna.

Své služby sociálně terapeutická dílna nabízí ve všedních dnech:

od 6:30 – 15:00 hodin (Přemyslovců 13/26)
od 7:00 - 15:00 (Kylešovská 835/10).

Adresa pracoviště pro osoby s mentálním postižením:
RADOST – sociálně terapeutická dílna, Přemyslovců 13/26, Opava – Jaktař, 747 07

Adresa pracoviště pro osoby s duševním onemocněním:
RADOST – sociálně terapeutická dílna, Kylešovská 835/10, Opava, 746 01

Pracovníci sociálně terapeutické dílny:
Bc. Tereza Šenková – vedoucí/sociální pracovník zařízení
Bc. Ludmila Kuzníková – zástupce vedoucí/sociální pracovník zařízení

Marie Bajužíková – pracovník v sociálních službách
Ivana Štěpničková – pracovník v sociálních službách
Pavlína Kovaříková – pracovník v sociálních službách
Petra Hanáková – pracovník v sociálních službách
Klára Pondělková – pracovník v sociálních službách
Eva Porebská – pracovník v sociálních službách

 

Poslání a cíl

Poslání:

Lidem s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním poskytujeme prostor ke smysluplnému využití volného času. Dlouhodobě a pravidelně je podporujeme při zdokonalování pracovních návyků a dovedností, které jim umožní lepší seberealizaci a zároveň zkvalitní jejich život.

Cíle:

Ve vztahu k uživatelům sociální služby:

 • podporovat samostatnější rozhodování uživatele,
 • podporovat reálná přání uživatele,
 • poskytovat prostor k seberealizaci uživatele,
 • uspokojení základních životních potřeb,
 • posilovat sebedůvěru uživatele,
 • navazovat a prohlubovat sociální kontakty uživatele,
 • podporovat základní pracovní návyky uživatele,
 • podporovat a nacvičovat základní pravidla slušného chování a etikety,

Ve vztahu k opatrovníkům:

 • poskytnout rodině prostor k odpočinku,
 • nacházet společnou cestu do budoucnosti,
 • nabízet pomoc a rady při řešení sociálních a správních konfliktů,
 • spolupracovat na posunu a samostatnosti uživatele.

Ve vztahu ke společnosti:

 • překonávat stigmatizaci lidí s mentálním postižením či duševním onemocněním,
 • snaha začlenit osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním do běžné společnosti,
 • snaha podpořit společnost, aby pozitivně přijímala zvýhodněné osoby do svého jádra,
 • snaha pomoci překonávat strach a odstup od "jiného, nepoznaného".

 

Cílová skupina

Osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, neumístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce, ve věkové hranici 19 – 64 let v době nástupu do služby. Osoba je schopna dostavit se do služby sama nebo její dopravu zajistí opatrovník/pečující osoba nebo osobní asistent.

Zároveň platí, že služba není určena pro (negativní cílová skupina):

 • Osoby, které samostatně nezvládají základní hygienické návyky.
 • Osoby, které používají invalidní vozík (prostory nejsou bezbariérové).
 • Osoby, které vyžadují individuální péči v rozsahu osobní asistence (zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost). V případě zhoršení stavu v průběhu trvání smlouvy dochází k řešení situace na základě Metodického pokynu při zhoršení stavu uživatele RSTD s dopadem na jeho soběstačnost.
 • Osoby se smyslovým postižením.
 • Osoby, které nemají zájem pracovat a podílet se na pravidelné a dlouhodobé podpoře při zdokonalování pracovních návyků.

 

Zásady (principy) služby

Sociálně terapeutická dílna Radost se řídí základními zásadami poskytování sociálních služeb uvedenými v § 2 odst. 1 a 2 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, to znamená: (odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení a (odst. 2) rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Konkrétně se jedná o:

 • respektování práv a důstojnost osob,
 • autonomie uživatele - respektování návyků, přání a volby uživatelů v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby, respektování názorů uživatelů, jejich soukromí a důstojnosti,
 • partnerství - každý uživatel je rovnocenný partner,
 • vycházení z přání osob, která jsou v souladu s poskytovanou službou, interními pravidly nebo předpisy BOZP apod.,
 • uplatňování cílově orientovaného (individuálního) přístupu: přání - nabídka - zakázka.
 • týmová spolupráce - sdílení společných hodnot.
 • odbornost - poskytování profesionálních, kvalitních a odborných služeb, které respektují důstojnost a individualitu uživetelů a jsou založeny na principech etického kodexu sociálního pracovníka, tento kodex je přílohou tohoto standardu.

 

Nabídka služeb

1. Nárokové služby:

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Jedná se o slovní doprovod, slovní nácvik, případnou dopomoc. Pracovník nedopomáhá nikdy, když ví, že uživatel tuto činnost zvládne sám – nelze uživatele zneschopňovat.

Stříhání nehtů – ukázka, slovní instrukce, přidržení, nakrokování.
Úprava oděvu – upozornění klienta, aby se šel upravit – šatna, zrcadlo.
Ušpiněná tvář – upozornění klienta – šatna, zrcadlo.
Menstruace – na vyžádání klienta doprovod na WC, slovní doprovod, dopomoc.
Sprcha – slovní doprovod, instrukce z prostoru před sprchou. V případě této činnosti přímo v IP si uživatel nosí své pomůcky. V krizových situacích jsou mu poskytnuty charitní pomůcky. Pracovníci nemají k dispozici speciální oděv. WC – krizová situace, zažívací problémy – dopomoc pracovníka, volání opatrovníkovi. Pokud není opatrovník schopen se dostavit, měl by uživatel využít svého převlečení (pracovní x civilní), pokud nemá, je mu zajištěno charitní cestou (např.: wellness).
Holení – možnost pozvat odborníka (uživatel zaplatí sám).
Dentální hygiena – možnost pozvat odborníka (uživatel zaplatí sám).

V případě, že si uživatel neví s některými činnostmi rady, např.: zapnutí zipu, dopomůže pracovník. Činnosti, u nichž si pracovník netroufá poskytnout pomoc nebo se na konkrétní činnost necítí, řeší v týmu. Společně je nalezeno řešení.
 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Dodavatel Jídelna Apetit dováží obědy v termonosičích denně mezi 11:30 – 12:30 hod.

V případě jakéhokoli omezení uživatele ve stravování, je pracovník informován uživatelem nebo opatrovníkem (dieta, racionální výživa). Povinností střediska je zajistit vhodného, třeba i dalšího dodavatele stravy, který splňuje požadavky uživatele. Je vždy nutné a důležité hledat jiná možná adekvátní řešení.
Uživatelé, kteří pobírají obědy z jídelna Apetit, si mohou vybrat na každý den ze dvou polévek a tří hlavních jídel (viz S3 Příloha č. 5 MP pro dovoz a výdej obědů).
Pracovníci RSTD mohou na vyžádání dohlížet, doprovázet a dopomoci uživatelům při přípravě stravy. Jedná se o chystání obědů na talíře a případný ohřev. Někteří z uživatelů neumí zacházet s mikrovlnou troubou, pracovníci by je měli při této činnosti slovně doprovázet a vést uživatele k úplné samostatnosti v této činnosti.

Povinností pracovníka RSTD není být přítomen v kuchyni v době přípravy obědu, pokud si uživatel jeho přítomnost nevyžádá.
Nastane-li situace, kdy by uživatel přišel do dílny a neměl by objednán oběd nebo by došlo k pochybení smluvního dodavatele obědů a oběd by chyběl, je s uživatelem prokonzultována varianta zakoupení obědu z nedaleké restaurace Formanka. Pro zvolený oběd je pak vyslán pracovník/dobrovolník, nebo si pro něj uživatel v doprovodu pracovníka RSTD dojde sám.
 

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (návštěva kulturních akcí, odborné přednášky, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím)

Úkony jsou uživatelům přibližovány především pomocí názorných ukázek, slovního doprovodu a nácviku. Jedná se například o žehlení, úklid, obsluhu spotřebičů, vaření.
Obsluha spotřebičů je kvůli bezpečnosti uživatelů a bezpečnosti pracoviště probírána s uživateli v rámci aktivity Kruh pohody.
Sociální začleňování se dělí na kulturní, ekonomické a sociální. Jedná se o demonstraci života, jaký je pro společnost běžný (cukrárny, výlety, kulturní památky, placení v restauracích, placení za služby, fitness, apod.). Sociálním začleňováním máme na mysli i prezentaci střediska navenek směrem ke společnosti – např. během dne sociálních služeb, skrze media (tv, rozhlas, noviny), ale také profilem na facebookových stránkách – kdy se snažíme bojovat proti stigmatizaci lidí s mentálním postižením či duševní poruchou, tímto moderním a aktuálním způsobem. Je to jeden z nástrojů jak AKTUÁLNĚ informovat veřejnost o službě, kterou poskytujeme. Sdílíme
Informace o provozu, akcích a dalších činnostech našeho střediska. Facebook vnímáme jako skvělý prostředek pro šíření většího povědomí o sociálních službách.
Caviaterapie – kontakt s morčetem. Cílem u uživatelů s MP radost z kontaktu se zvířetem, procvičování jemné motoriky, přítomnost morčete pomáhá poměrně mnohem snadněji navázat kontakt s uživatelem, caviaterapie poskytuje rozptýlení
a zahání špatnou náladu.
 

Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Vytváření a zdokonalování pracovních návyků probíhá formou režimu pracovního dne. Nahodile může nastat situace, kdy uživatel není schopen v průběhu pracovního dne pracovat, pracovník je povinen najít mu jinou aktivitu. V odpolední části dne záleží pouze na domluvě mezi uživatelem a pracovníkem RSTD, zda bude pracovat na pracovní činnosti zvolené v IP nebo jiné pracovní činnosti, nebo se bude věnovat jiné aktivitě (volnočasové), popřípadě odpočívat, relaxovat.

Mezi základní pracovní činnosti patří: práce na tkalcovském stavu, práce s látkou, šití drobných výrobků, práce s korálky, pletení košíků z pedigu/papírových ruliček, využití výtvarných technik různými způsoby, výroba rohožek, práce s keramikou apod.

Do pracovních dnů se rovněž promítají aktivity a akce, které pracovníci plánují
a uvádějí v Měsíčním plánu akcí. Krom těchto plánovaných akcí se mohou výjimečně konat i jiné akce a aktivity než pracovní činnosti.

 

2. Nenárokové služby:

Fakultativní služba: Canisterapie - kontakt se psem, pro uživatele s MP velmi významné při podněcování verbální a neverbální komunikace, rozvíjí u uživatelů orientaci v čase a prostoru, dochází k nácviku koncentrace a paměti, podněcuje ke hře a k pohybu a rozvíjí sociální cítění.

 

Ke stažení

Čestné prohlášení - ambulantní služby (pdf)

Informace pro rodiče/opatrovníky (pdf)

Žádost o sociální službu ve středisku RSTD (doc)

Žádost o sociální službu ve středisku RSTD s piktogramy (doc)

Dotazník osobních údajů zájemce o sociální službu v RSTD (doc)

Dotazník osobních údajů zájemce o sociální službu v RSTD s piktogramy (doc)

Doporučení odborného lékaře zájemce o sociální službu RSTD (doc)

Doporučení odborného lékaře zájemce o sociální službu RSTD s piktogramy (doc)

Provozní řád (pdf)

Ceník služeb (pdf)

 

Aktuality střediska

Pět set prodaných káv v Betty Café, to je pět tisíc korun pro Radost

Částku pět tisíc korun předali v úterý 28. července klientům sociálně terapeutické dílny Radost majitelé moto kavárny Betty Café. Proč právě pět tisíc? Poslední červnový víkend prodala originální moto kavárna na festivalu Hradecký slunovrat pět set káv. A protože spolu s majiteli obsluhovali návštěvníky dvoudenního festivalu v Hradci nad Moravicí také klienti Radosti, připadlo jim z každé prodané kávy deset korun.

Více aktualit

Děkujeme partnerům