RADOST - sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna RADOST spadá do služeb sociální prevence. Cílem služby je předcházení vzniku sociálního vyloučení dospělých osob, které z důvodu svého postižení zatím nemohou najít uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Sociální služba je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.

Základní informace

Rehabilitační dílny pro duševně nemocné a pro osoby s mentálním postižením vznikly v Charitě Opava již v roce 1992, od 1. 2. 2009 nese toto zařízení název Radost – sociálně terapeutická dílna. Od 1.10. 2021 je služba provozována v nových zrekonstruovaných prostorech. 

Poslání a cíl

Poslání:

Posláním sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá podpora lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci projevující se sociálním vyloučením, nedostatkem prostoru k seberealizaci nebo neuplatněním se na trhu práce. Podpora je směřována k získání, udržení nebo obnovení pracovních a sociálních dovedností. 

Cílová skupina:

Službu poskytujeme lidem s mentálním znevýhodněním a chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let, kteří chtějí získat zkušenosti s
pracovním prostředím.

Služba je poskytována na dvou pracovištích. Pracoviště pro lidi s mentálním znevýhodněním je bezbariérové. Pracoviště pro lidi s chronickým duševním onemocněním je bariérové. 

Cíle služby

Uživatel je samostatný v běžných denních činnostech

 •  Samostatně o sebe pečuje
 •  Samostatně se rozhoduje 
 •  Zvládá si zajistit osobní záležitosti

Uživatel si osvojil pracovní návyky a dovednosti

 •  Orientuje se v pracovním prostředí
 •  Zodpovědně přistupuje k práci
 •  Je schopen samostatné práce, ale také spolupráce
 •  Získal a udržel si manuální zručnost

Uživatel se začlenil do společnosti

 •  Aktivně se zapojil do běžného života
 •  Je aktivní v pracovních činnostech
 •  Nalezl uplatnění ve svém životě

Uživatel si osvojil sociální návyky a dovednosti

 •  Umí komunikovat s okolím
 •  Zvládá běžné sociální situace 
 • Dokáže navázat a udržet mezilidské vztahy

 

Služba je poskytována na dvou pracovištích (ve dvou budovách):

Pracoviště pro lidi s mentálním znevýhodněním

Adresa: Přemyslovců 13/26, Opava – Jaktař 746 07
Provozní doba: Pondělí až pátek - 7:30 – 14:00 hodin
Kapacita: 35 osob/den
Popis prostor: Prostory pracoviště jsou bezbariérové. V 1. patře se nachází 5 dílen sloužících k realizaci pracovních činností uživatelů, nácviková kavárna a nácviková kuchyň. Dále se zde nachází sklad materiálu, relaxační místnost, šatna pro muže, šatna pro ženy, úklidová místnost a sociální zařízení. Ve 2. patře je jídelna a kuchyň, kancelář sociálních pracovníků, kancelář vedoucího pracovníka, kancelář pracovníků v sociálních službách, šatna zaměstnanců a sociální zařízení. Vstup do 2. patra je možný výtahem nebo po schodišti. Pracoviště má k dispozici prostornou zahradu se skleníkem, terasu a pergolu s posezením. 

 
Pracoviště pro lidi s chronickým duševním onemocněním

Adresa: Přemyslovců 13/26, Opava – Jaktař 746 07
Provozní doba: Pondělí až pátek - 7:30 – 14:00 hodin
Kapacita: 5 osob/den
Popis prostor:  Prostory pracoviště jsou bariérové, služba je poskytována ve 2. patře, přístup je možný pouze přes schodiště. Na pracovišti se nachází 1 dílna, šatna, jídelna, kuchyně a sociální zařízení. Pracoviště má k dispozici prostornou zahradu se skleníkem, terasu a pergolu s posezením. 

Popis základních činností poskytovaných STD Radost

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 •  Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny - pomoc při osobní hygieně (podpora základních hygienických návyků, mytí rukou), pomoc při péči o zevnějšek (celková úprava, čistota oděvu).

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 •  Zajištění obědů (dovoz externím dodavatelem v termo jídlonosičích nebo vytvoření podmínek k ohřevu vlastní stravy)
 •  Pomoc při přípravě stravy (pomoc při servírování pokrmu, pomoc při ohřevu pokrmů, pomoc při přípravě kávy / čaje)

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 •  Nácvik péče o vlastní osobu - přiměřená péče o zevnějšek, péče o oděvy, podpora stravovacích návyků
 •  Nácvik orientace v čase – příchod/odchod (zaznamenání docházky, nácvik dodržování smluvené docházky), dodržování harmonogramu dne, orientace v roce (roční období, svátky, pracovní dny)
 •  Nácvik orientace v prostoru – prostory dílny Radost, veřejně dostupné služby
 •  Nácvik sociálních dovedností - komunikace (běžná mezilidská komunikace, prostředky alternativní komunikace), mezilidské vztahy (sebeprosazení a tolerance vůči druhým)

Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 •  Nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností – orientace v pracovním prostředí, podpora manuální zručnosti v jednotlivých dílnách, obsluha elektrospotřebičů, nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných způsobů komunikace, kontaktu (společenské chování, nácvik komunikace a spolupráce s lidmi)
 •  Pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – prodejní akce, účast na akcích pořádaných Charitou Opava

 
Nabídka pracovních aktivit STD Radost

 
 • Dílna 1 -  košikářská a keramická dílna (pletení z pedigu a papírových ruliček, práce s keramickou hlínou)
 • Dílna 2 – tvůrčí dílna (práce s papírem, práce s korálky, ruční práce, výroba dekorací) 
 • Dílna 3 – dřevařská dílna (práce se dřevem)
 • Dílna 4 – rukodělná dílna (práce s mýdlovou hmotou a voskem, práce s přírodninami)
 • Dílna 5 – textilní dílna (práce s textilem, ruční tkaní, práce s korálky)
 • Práce v kuchyni (příprava cateringu, příprava pokrmů)
 • Práce v kavárně a pojízdné kavárně (příprava nápojů, obsluha)
 • Práce na zahradě (pěstování ovoce, zeleniny, bylin a květin, práce ve skleníku)
 • Práce v prádelně (praní, sušení a žehlení pracovního prádla a cateringového textilu)
 
 

Zásady poskytování služby

 
 • Respektování práv a důstojnosti uživatele – pracovníci jednají s uživatelem jako s dospělou osobou, která má svá práva a také povinnosti.
 • Individuální přístup k uživateli - pracovníci vychází z individuálních potřeb, schopností, dovedností a přání uživatele a společně nastavují konkrétní službu.
 • Podpora samostatnosti uživatele – pracovníci podporují aktivitu uživatele, vlastní rozhodování a motivují ho k samostatnosti. 
 • Odbornost služby – služba je poskytována týmem profesionálů, kteří své znalosti a schopnosti prohlubují prostřednictvím sebevzdělávání a také pravidelnou účastí na odborných školeních a stážích. Informace získané z těchto seminářů si pracovníci předávají a zavádějí do praxe.
 • Týmová spolupráce – tým pracovníků spolu úzce spolupracuje v rámci nastavování, naplňování a hodnocení plánů spolupráce jednotlivých uživatelů, sdílejí společné záznamy o práci s uživateli a pravidelně se setkávají a diskutují při případových poradách. 
 

Aktuální informace lze sledovat i na sociálních sítích

FACEBOOK: Charita Opava, Sociálně terapeutická dílna Radost

INSTAGRAM: charitaopavaradost

 

Ke stažení

Žádost o sociální službu ve středisku Radost (pdf)

Pravidla sociálně terapeutické dílny Radost (pdf)

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Integrovaný regionální operační program

Název: S radostí k lidem

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002235

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnost služeb sociálně terapeutické dílny, navýšení kapacity pro klienty, propojení prostor sociálně terapeutické dílny, zajištění bezbariérovosti objektu, podpora klientů při získávání návyku souvisejících s pracovním uplatněním.

Realizátor projektu: Charita Opava

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům