O nás

Založení a vznik organizace

Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást Charity České republiky je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.
Charita Opava byla zřízena dne 5.6.1991 dekretem arcibiskupa Arcidiecéze olomoucké č. CZ - 11/93 podle kánonu 114 Kodexu kanonického práva z r.1983 jako účelové zařízení Římskokatolické církve s delegovanou právní subjektivitou pod názvem Oblastní charita Opava. Dekretem biskupa nově vzniklé Ostravsko-opavské diecéze č.j. 7/97 byla zřízena 1.1.1997 Diecézní charita ostravsko-opavská, jejíž jednou ze základních složek se stala i Oblastní charita Opava. Změnou zřizovacího dekretu č.j. CZ - 11/93 ze dne 25. 1. 2001 byl změněn název z Oblastní charity Opava na Charitu Opava.

 

Základní údaje o organizaci

Název organizace: Charita Opava
Sídlo: Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař
IČ: 43 96 45 91
DIČ: CZ 43 96 45 91
Registrace:
Právní postavení: církevní právnická osoba
Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské
Statutární zástupce: Jan Hanuš, ředitel

 

Poslání

Profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce.


Předmět činnosti organizace

Předmět činnosti je uveden v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR a ve stanovách DCHOO.
Předmětem činnosti Charity Opava je:

Hlavní činnost:

 1. zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, ústavů, zdravotnických zařízení, sociálních služeb, služeb zaměřených na podporu rodiny a jiných služeb či zařízení
 2. pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí
 3. služby zaměstnanosti
 4. vzdělávání

Vedlejší činnost:

 1. podnikatelské aktivity zřízené výhradně za účelem podpory neziskové charitativní činnosti.

Charita Opava má zaregistrováno 10 sociálních služeb, nestátní zdravotnické zařízení a řadu živnostenských oprávnění.

Sociální podnikání

V rámci své činnosti se Charita Opava přihlásila ke konceptu sociálního podnikání, který se týká chráněný dílen a Wellness centra, které zaměstnávají z více než  ¾ zaměstnance se zdravotním postižením (OZP). Celá organizace v přepočteném stavu pak zaměstnává kolem 60% OZP. Zajištěním smysluplné práce se snažíme přispět ke zlepšení života lidem se zdravotním postižením a jejich začleňování do společnosti.

Drtivá většina našich zaměstnanců je z Opavy a okolí, ale dojíždějí k nám za práci i lidé odlehlých částí okresu Opava. Při řešení zakázek a dodávek materiálu se snažíme využívat primárně místní firmy, ale ne vždy to je z povahy věci možné.

Napříč celou naší činnosti klademe důraz na minimalizaci negativním environmentálních aspektů a rizik, které z naší činností vyplývají a proto obnovuje vozový park novými vozidly na CNG, snižujeme energetické ztráty našich budov, školíme naše zaměstnance v oblasti nakládáni z odpady apod. Pozitivním aspektem naší činnosti je pak recyklace více jak 1000 tun vysloužilých elektrospotřebičů a dalších odpadů v Chráněné technické dílně. Na poradách jsou probírány záležitosti týkající se sociálního podniku.

V případě dosažení zisku, bude více jak 60% reinvestováno do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů. Celá činnost Charity Opava je certifikována dle norem ISO 9001 a 14001.

Spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi či subjekty v rámci Komunitního plánování v Opavě  a jsme členy Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

 

Řízení organizace

Hospodaření organizace se řídí platnými právními předpisy. Charita Opava svou činnost financuje vícezdrojově a to především příspěvky státu, krajů a obcí, dary, granty, příjmy z vlastní činnosti.

Organizace je řízena ředitelem jako statutárním orgánem.

Vrcholové vedení organizace tvoří ředitel. Vedení organizace sestává z vrcholového vedení, managerů sekcí a představitele managementu jakosti a EMS.
Jménem organizace jedná ředitel CHO. Jménem organizace podepisuje ředitel. Rozsah podpisového práva ředitele je vymezen ve stanovách Diecézní charity ostravsko-opavské.

Kromě statutárního orgánu mohou určité právní úkony a podepisování za organizaci činit i jiné osoby v zaměstnaneckém poměru, které jsou k tomu pověřené Vnitřní dokumentací organizace.

 

Organizační uspořádání

Rada Charity Opava

Působnost rady, jako poradního orgánu ředitele, je vymezena ve stanovách Diecézní charity ostravsko-opavské a jednacím řádem rady farní a oblastní charity.

Členové rady Charity Opava:
Předseda:
 Mgr. Ivo Mludek, mludek@centrum.cz
Členové:
 Ing. Jan Petkov - místopředseda
, Mgr. Lucie Dosbabová

 

Kontakty na vybrané zaměstnance

Ředitel: Jan Hanuš, tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
Zástupce ředitele: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
Manager Sekce chráněného zaměstnání: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
Manager Sekce sociální pomoci: Mgr. Lucie Trunečková, tel.: 553 616 437, truneckova@charitaopava.cz
Manager Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení: Bc. Petra Thiemlová, DiS., tel: 553 764 084, thiemlova@charitaopava.cz
Manager Sekce sociálních služeb: Pavlína Králová, DiS., tel.: 553 612 780, kralova@charitaopava.cz
Manager Sekce provozu, ekonomiky a personalistiky: Jan Hanuš, tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
Vedoucí ekonomického úseku: Bc. Věra Falharová,  tel.: 553 612 780, falharova@charitaopava.cz
Vedoucí personálního úseku: Eva Pospěchová, tel.: 553 612 780, personalni@charitaopava.cz
Vedoucí úseku IT: Pavel Kosak, tel.: 553 612 780, kosak@charitaopava.cz
Koordinátorka praxí: Mgr. Radana Plevová, tel.: 553 616 437, mobil: 731 316 552, plevova@charitaopava.cz
PMJ: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
Odpadový hospodář: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz

 

Bankovní spojení:

Účet vedený u ČSOB, a. s., číslo: 154871941/0300

IBAN: CZ8603000000000154871941

Swift: CEKOCZPP


Variabilní symboly pro jednotlivé aktivity:

 •  01 – Činnost charity
 •  02 – Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách
 •  05 – Denní stacionář pro seniory
 •  08 – Humanitární pomoc
 •  09 – Křesťanská knihovna
 •  13 – Občanská poradna
 •  14 – Wellness centrum
 •  15 – Chráněné bydlení
 •  16 – Chráněná technická dílna
 •  17 – Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
 •  18 – Charitní pečovatelská služba (CHPS)
 •  20 – Charitní hospicová péče „Pokojný přístav“
 •  99 – MRAVENEČEK
 • 111 – Naděje – středisko krizové pomoci
 • 114 – Pomoc misiím
 • 413 – Chráněná dílna Vlaštovičky
 • 420 – Radost – sociálně terapeutická dílna
 • 430 – Chráněné dílny sv. Josefa

Daňové zvýhodnění dárců.

 

Odkazy

Adresář Charit
Diecézní charita ostravsko-opavská
Charita Bohumín
Charita Český Těšín
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Charita Frýdek – Místek
Charita Hlučín
Charita Hrabyně
Charita Jablunkov
Charita Jeseník
Charita Kopřivnice
Charita Krnov
Charita Malá Morávka
Charita Nový Jičín
Charita Odry
Charita Ostrava
Charita Studénka
Charita sv. Alexandra
Charita Třinec