O nás

Založení a vznik organizace

Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást Charity České republiky je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.
Charita Opava byla zřízena dne 5.6.1991 dekretem arcibiskupa Arcidiecéze olomoucké č. CZ - 11/93 podle kánonu 114 Kodexu kanonického práva z r.1983 jako účelové zařízení Římskokatolické církve s delegovanou právní subjektivitou pod názvem Oblastní charita Opava. Dekretem biskupa nově vzniklé Ostravsko-opavské diecéze č.j. 7/97 byla zřízena 1.1.1997 Diecézní charita ostravsko-opavská, jejíž jednou ze základních složek se stala i Oblastní charita Opava. Změnou zřizovacího dekretu č.j. CZ - 11/93 ze dne 25. 1. 2001 byl změněn název z Oblastní charity Opava na Charitu Opava.

 

Základní údaje o organizaci

Název organizace: Charita Opava
Sídlo: Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař
IČ: 43 96 45 91
DIČ: CZ 43 96 45 91
Registrace:
Právní postavení: církevní právnická osoba
Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské
Statutární zástupce: Jan Hanuš, ředitel

 

Poslání

Profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce.


Předmět činnosti organizace

Předmět činnosti je uveden v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR a ve stanovách DCHOO.
Předmětem činnosti Charity Opava je:

Hlavní činnost:

 1. zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, ústavů, zdravotnických zařízení, sociálních služeb, služeb zaměřených na podporu rodiny a jiných služeb či zařízení
 2. pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí
 3. služby zaměstnanosti
 4. vzdělávání

Vedlejší činnost:

 1. podnikatelské aktivity zřízené výhradně za účelem podpory neziskové charitativní činnosti.

Charita Opava má zaregistrováno 10 sociálních služeb, nestátní zdravotnické zařízení a řadu živnostenských oprávnění.

Sociální podnikání

V rámci své činnosti se Charita Opava přihlásila ke konceptu sociálního podnikání, který se týká chráněný dílen a Wellness centra, které zaměstnávají z více než  ¾ zaměstnance se zdravotním postižením (OZP). Celá organizace v přepočteném stavu pak zaměstnává kolem 60% OZP. Zajištěním smysluplné práce se snažíme přispět ke zlepšení života lidem se zdravotním postižením a jejich začleňování do společnosti.

Drtivá většina našich zaměstnanců je z Opavy a okolí, ale dojíždějí k nám za práci i lidé odlehlých částí okresu Opava. Při řešení zakázek a dodávek materiálu se snažíme využívat primárně místní firmy, ale ne vždy to je z povahy věci možné.

Napříč celou naší činnosti klademe důraz na minimalizaci negativním environmentálních aspektů a rizik, které z naší činností vyplývají a proto obnovuje vozový park novými vozidly na CNG, snižujeme energetické ztráty našich budov, školíme naše zaměstnance v oblasti nakládáni z odpady apod. Pozitivním aspektem naší činnosti je pak recyklace více jak 1000 tun vysloužilých elektrospotřebičů a dalších odpadů v Chráněné technické dílně. Na poradách jsou probírány záležitosti týkající se sociálního podniku.

V případě dosažení zisku, bude více jak 60% reinvestováno do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů. Celá činnost Charity Opava je certifikována dle norem ISO 9001 a 14001.

Spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi či subjekty v rámci Komunitního plánování v Opavě  a jsme členy Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

 

Řízení organizace

Hospodaření organizace se řídí platnými právními předpisy. Charita Opava svou činnost financuje vícezdrojově a to především příspěvky státu, krajů a obcí, dary, granty, příjmy z vlastní činnosti.

Organizace je řízena ředitelem jako statutárním orgánem.

Vrcholové vedení organizace tvoří ředitel. Vedení organizace sestává z vrcholového vedení, managerů sekcí a představitele managementu jakosti a EMS.
Jménem organizace jedná ředitel CHO. Jménem organizace podepisuje ředitel. Rozsah podpisového práva ředitele je vymezen ve stanovách Diecézní charity ostravsko-opavské.

Kromě statutárního orgánu mohou určité právní úkony a podepisování za organizaci činit i jiné osoby v zaměstnaneckém poměru, které jsou k tomu pověřené Vnitřní dokumentací organizace.

 

Organizační uspořádání

Rada Charity Opava

Působnost rady, jako poradního orgánu ředitele, je vymezena ve stanovách Diecézní charity ostravsko-opavské a jednacím řádem rady farní a oblastní charity.

Členové rady Charity Opava:
Předseda:
 Mgr. Ivo Mludek, mludek@centrum.cz
Členové:
 Ing. Jan Petkov - místopředseda
, Mgr. Lucie Dosbabová

 

Kontakty na vybrané zaměstnance

Ředitel: Jan Hanuš, tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
Zástupce ředitele: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
Manager Sekce chráněného zaměstnání: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
Manager Sekce sociální pomoci: Mgr. Lucie Trunečková, tel.: 553 616 437, truneckova@charitaopava.cz
Manager Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení: Bc. Petra Thiemlová, DiS., tel: 553 764 084, thiemlova@charitaopava.cz
Manager Sekce sociálních služeb: Pavlína Králová, DiS., tel.: 553 612 780, kralova@charitaopava.cz
Manager Sekce provozu, ekonomiky a personalistiky: Jan Hanuš, tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
Vedoucí ekonomického úseku: Bc. Věra Falharová,  tel.: 553 612 780, falharova@charitaopava.cz
Vedoucí personálního úseku: Eva Pospěchová, tel.: 553 612 780, personalni@charitaopava.cz
Vedoucí úseku IT: Pavel Kosak, tel.: 553 612 780, kosak@charitaopava.cz
Koordinátorka praxí: Mgr. Radana Plevová, tel.: 553 616 437, mobil: 731 316 552, plevova@charitaopava.cz
PMJ: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
Odpadový hospodář: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz

 

Bankovní spojení:

Účet vedený u ČSOB, a. s., číslo: 154871941/0300

IBAN: CZ8603000000000154871941

Swift: CEKOCZPP


Variabilní symboly pro jednotlivé aktivity:

 •  01 – Činnost charity - obecná podpora
 •  02 – Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách
 •  05 – Denní stacionář pro seniory
 •  08 – Humanitární pomoc
 •  09 – Křesťanská knihovna
 •  13 – Občanská poradna
 •  14 – Wellness centrum
 •  15 – Chráněné bydlení
 •  17 – Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
 •  18 – Charitní pečovatelská služba (CHPS)
 •  20 – Charitní hospicová péče „Pokojný přístav“
 •  99 – Mraveneček
 • 111 – Naděje – středisko krizové pomoci
 • 420 – Radost – sociálně terapeutická dílna
 • 511 – Chráněné dílny Charity Opava

Daňové zvýhodnění dárců.

 

Odkazy

Adresář Charit
Diecézní charita ostravsko-opavská
Charita Bohumín
Charita Český Těšín
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Charita Frýdek – Místek
Charita Hlučín
Charita Hrabyně
Charita Jablunkov
Charita Jeseník
Charita Kopřivnice
Charita Krnov
Charita Malá Morávka
Charita Nový Jičín
Charita Odry
Charita Ostrava
Charita Studénka
Charita sv. Alexandra
Charita Třinec

 

Děkujeme partnerům