Mraveneček

Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, poskytuje ambulantní služby mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením z Opavy a okolí. Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků.

 

Ostroj a.s. poskytl příspěvek na pomůcky Montesoriho a mobilní klimatizaci pro Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami - Mraveneček.

Projekt denního stacionáře byl podpořen z grantu Nadace OKD.

 

Základní informace

Mraveneček nabízí úlevu rodinám, které nepřetržitě pečují o osobu s kombinovanými vadami. Rodinný příslušník tráví určitou dobu ve stacionáři a tak vzniká rodině prostor na oddych a načerpání nových sil. Postaráme o to základní (jídlo, teplo, pocit bezpečí a zájmu druhého). Ale nejen to - naší snahou je také každého individuálně, alespoň o mravenčí krůček posunout dále. K tomu slouží různé metody práce, které ve stacionáři používáme.

Provozní doba:

Po - Pá 7 - 15 hod.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, poskytuje ambulantní služby lidem s kombinovaným a mentnálním postižením z Opavy a okolí. Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků.

Cílem DS Mraveneček je, aby každý uživatel:

 • rychle a dobře si ve stacionáři zvykl
 • poznal zde nové lidi, našel si kamarády
 • mohl dělat to, co ho baví (v rámci možností stacionáře)
 • naučil se něco nového, tak aby byl samostatnější
 • cítil se zde dobře a příjemně

 

Cílová skupina

Pro koho tady jsme (cílová skupina):

Pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením (věková hranice pro vstup do služby je 16 - 35 let), trvale žijící v Opavě a spádové oblasti Opavska (bývalý okres Opava), a jejich soběstačnost je z důvodu postižení natolik snížená, že potřebují pomoc jiné fyzické osoby v celodenní péči o sebe. Jedná se o osoby zařazené do kategorie III. a IV. stupně závislosti.

Vyloučen je pobyt osob nemocných, osob s výraznými poruchami chování, osob, jejichž stav vyžaduje zdravotní péči a také osob komunikujících jazykem, který neovládáme (cizinci bez tlumočníka nemluvící česky, slovensky).

 

Zásady (principy) služby

 • vážíme si každého uživatele
 • podporujeme ho, aby si věřil a uměl se rozhodovat
 • respektujeme jeho názory, volby, rozhodnutí
 • zajímají nás potřeby každého individuálně
 • hledáme, co by uživatele mohlo bavit a rozvíjet
 • chceme, aby se u nás uživatel cítil bezpečně
 • snažíme se naši službu stále zlepšovat

 

Nabídka služeb

Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Metody a rozšiřující činnosti stacionáře:

 • Míčkování (speciální masáž při dýchacích problémech - rýma, zahlenění, nachlazení)
 • Ergoterapie (nácvik sebeobsluhy, umění se zaměstnat)
 • Alternativní komunikace (využívání náhradních komunikačních systému dle schopností uživatele- mimika, cílené pohledy očima, gesta, piktogramy…)
 • Senzorická stimulace (podpora zrakového, sluchového, čichového a hmatového vnímání v tzv. senzorické místnosti)
 • Bazální stimulace (podpora zachovalých schopností klienta s cílem rozvoje vlastní identity, navázání komunikace, zvládnutí orientace v prostoru a čase a celkového zlepšení stavu)
 • Muzikoterapie (využití hudby a hudebních elementů za účelem dosažení pozitivních změn v psychologickém, tělesném a sociálním fungování jedince se zdravotními problémy)
 • Návštěvy kulturních akcí a výletů
 • Sociální poradenství a případová sociální práce (poskytování rad a pomoci při řešení sociálních problémů uživatelů, zprostředkování kontaktů s kompetentními institucemi)

 

Ceník

Ceník služeb (soubor pdf)

 

Ke stažení

Čestné prohlášení - ambulantní služby (pdf)

Informace pro rodiče/opatrovníky (pdf)

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům