Mraveneček - denní stacionář

Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, poskytuje ambulantní služby mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením z Opavy a okolí. Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků.

 

 

Základní informace

Mraveneček nabízí úlevu rodinám, které nepřetržitě pečují o osobu s kombinovaným a mentálním postižením. Rodinný příslušník tráví určitou dobu ve stacionáři a rodině tak vzniká  prostor na oddych a načerpání nových sil. Postaráme o to základní (jídlo, hygiena, pocit bezpečí, zájem druhého...). A nejen to - naší snahou je také každého individuálně, alespoň o mravenčí krůček, posunout dále. K tomu slouží různé metody práce, které ve stacionáři používáme.

Provozní doba:

Po - Pá 7 - 15 hod.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, poskytuje ambulantní služby lidem s kombinovaným a mentálním postižením z Opavy a okolí. Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků.

Cílem DS Mraveneček je, aby každý uživatel:

 • si rychle a dobře ve stacionáři zvykl,
 • poznal zde nové lidi, našel si kamarády,
 • mohl dělat to, co ho baví (v rámci možností stacionáře),
 • naučil se něco nového tak, aby byl samostatnější,
 • cítil se zde dobře a příjemně.

 

Cílová skupina aneb pro koho tady jsme:

 

Pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením (věková hranice pro vstup do služby je 16–35 let) trvale žijící v Opavě a spádové oblasti Opavska (bývalý okres Opava), jejichž soběstačnost je z důvodu postižení natolik snížená, že potřebují pomoc jiné fyzické osoby v celodenní péči o sebe. Jedná se o osoby zařazené do kategorie III. a IV. stupně závislosti.

Vyloučen je pobyt osob nemocných, osob s výraznými poruchami chování, osob, jejichž stav vyžaduje zdravotní péči, a také osob komunikujících jazykem, který neovládáme (cizinci bez tlumočníka nemluvící česky, slovensky).

 

Zásady naší služby:

 • vážíme si každého uživatele,
 • podporujeme ho, aby si věřil a uměl se rozhodovat,
 • respektujeme jeho názory, volby, rozhodnutí,
 • zajímají nás potřeby každého individuálně,
 • hledáme, co by uživatele mohlo bavit a rozvíjet,
 • chceme, aby se u nás uživatel cítil bezpečně,
 • snažíme se naši službu stále zlepšovat.

 

Nabídka služeb

Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Metody a rozšiřující činnosti stacionáře:

 • Míčkování - speciální masáž při dýchacích problémech (rýma, zahlenění, nachlazení).
 • Ergoterapie - nácvik sebeobsluhy, umění se zaměstnat.
 • Alternativní komunikace - využívání náhradních komunikačních systémů dle schopností uživatele - mimika, cílené pohledy očima, gesta, piktogramy…
 • Senzorická stimulace - podpora zrakového, sluchového, čichového a hmatového vnímání v tzv. senzorické místnosti.
 • Bazální stimulace - podpora zachovalých schopností klienta s cílem rozvoje vlastní identity, navázání komunikace, zvládnutí orientace v prostoru a čase a celkového zlepšení stavu.
 • Muzikoterapie - využití hudby a hudebních elementů za účelem dosažení pozitivních změn v psychickém, tělesném a sociálním fungování jedince se zdravotními problémy.
 • Návštěvy kulturních akcí a výletů.
 • Sociální poradenství a případová sociální práce - poskytování rad a pomoci při řešení sociálních problémů uživatelů, zprostředkování kontaktů s kompetentními institucemi.

 

Ceník

Ceník služeb (soubor pdf)

 

Ke stažení

Čestné prohlášení - ambulantní služby (pdf)

Informace pro rodiče/opatrovníky (pdf)

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům