Mraveneček

Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, poskytuje ambulantní služby mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením z Opavy a okolí. Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků.

 

Ostroj a.s. poskytl příspěvek na pomůcky Montesoriho a mobilní klimatizaci pro Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami - Mraveneček.

Projekt denního stacionáře byl podpořen z grantu Nadace OKD.

 

Základní informace

Mraveneček nabízí úlevu rodinám, které nepřetržitě pečují o osobu s kombinovanými vadami. Rodinný příslušník tráví určitou dobu ve stacionáři a tak vzniká rodině prostor na oddych a načerpání nových sil. Postaráme o to základní (jídlo, teplo, pocit bezpečí a zájmu druhého). Ale nejen to - naší snahou je také každého individuálně, alespoň o mravenčí krůček posunout dále. K tomu slouží různé metody práce, které ve stacionáři používáme.

Provozní doba:

Po - Pá 7 - 15 hod.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, poskytuje ambulantní služby lidem s kombinovaným a mentnálním postižením z Opavy a okolí. Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků.

Cílem DS Mraveneček je, aby každý uživatel:

 • rychle a dobře si ve stacionáři zvykl
 • poznal zde nové lidi, našel si kamarády
 • mohl dělat to, co ho baví (v rámci možností stacionáře)
 • naučil se něco nového, tak aby byl samostatnější
 • cítil se zde dobře a příjemně

 

Cílová skupina

Pro koho tady jsme (cílová skupina):

Pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením (věková hranice pro vstup do služby je 16 - 35 let), trvale žijící v Opavě a spádové oblasti Opavska (bývalý okres Opava), a jejich soběstačnost je z důvodu postižení natolik snížená, že potřebují pomoc jiné fyzické osoby v celodenní péči o sebe. Jedná se o osoby zařazené do kategorie III. a IV. stupně závislosti.

Vyloučen je pobyt osob nemocných, osob s výraznými poruchami chování, osob, jejichž stav vyžaduje zdravotní péči a také osob komunikujících jazykem, který neovládáme (cizinci bez tlumočníka nemluvící česky, slovensky).

 

Zásady (principy) služby

 • vážíme si každého uživatele
 • podporujeme ho, aby si věřil a uměl se rozhodovat
 • respektujeme jeho názory, volby, rozhodnutí
 • zajímají nás potřeby každého individuálně
 • hledáme, co by uživatele mohlo bavit a rozvíjet
 • chceme, aby se u nás uživatel cítil bezpečně
 • snažíme se naši službu stále zlepšovat

 

Nabídka služeb

Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Metody a rozšiřující činnosti stacionáře:

 • Míčkování (speciální masáž při dýchacích problémech - rýma, zahlenění, nachlazení)
 • Ergoterapie (nácvik sebeobsluhy, umění se zaměstnat)
 • Alternativní komunikace (využívání náhradních komunikačních systému dle schopností uživatele- mimika, cílené pohledy očima, gesta, piktogramy…)
 • Senzorická stimulace (podpora zrakového, sluchového, čichového a hmatového vnímání v tzv. senzorické místnosti)
 • Bazální stimulace (podpora zachovalých schopností klienta s cílem rozvoje vlastní identity, navázání komunikace, zvládnutí orientace v prostoru a čase a celkového zlepšení stavu)
 • Muzikoterapie (využití hudby a hudebních elementů za účelem dosažení pozitivních změn v psychologickém, tělesném a sociálním fungování jedince se zdravotními problémy)
 • Návštěvy kulturních akcí a výletů
 • Sociální poradenství a případová sociální práce (poskytování rad a pomoci při řešení sociálních problémů uživatelů, zprostředkování kontaktů s kompetentními institucemi)

 

Ceník

Ceník služeb (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Jak se karanténa promítá do provozu jednotlivých středisek Charity Opava? (Průběžně aktualizováno)

Vyhlášení karantény, o němž v neděli 15. března rozhodla vláda České republiky z důvodu obrany před koronavirem, se dotkne také provozu Charity Opava. „Přes všechny komplikace, které nynější situace přináší, zůstává naším hlavním úkolem být nablízku všem, kdo pomoc Charity Opava potřebují,“ říká ředitel Charity Jan Hanuš. Jak tedy budou či nebudou v omezeném režimu karantény fungovat střediska Charity Opava?

Více aktualit

Děkujeme partnerům