Mraveneček

Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, poskytuje ambulantní služby mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením z Opavy a okolí. Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků.

 

 

Základní informace

Mraveneček nabízí úlevu rodinám, které nepřetržitě pečují o osobu s kombinovaným a mentálním postižením. Rodinný příslušník tráví určitou dobu ve stacionáři a rodině tak vzniká  prostor na oddych a načerpání nových sil. Postaráme o to základní (jídlo, hygiena, pocit bezpečí, zájem druhého...). A nejen to - naší snahou je také každého individuálně, alespoň o mravenčí krůček, posunout dále. K tomu slouží různé metody práce, které ve stacionáři používáme.

Provozní doba:

Po - Pá 7 - 15 hod.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, poskytuje ambulantní služby lidem s kombinovaným a mentálním postižením z Opavy a okolí. Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků.

Cílem DS Mraveneček je, aby každý uživatel:

 • si rychle a dobře ve stacionáři zvykl,
 • poznal zde nové lidi, našel si kamarády,
 • mohl dělat to, co ho baví (v rámci možností stacionáře),
 • naučil se něco nového tak, aby byl samostatnější,
 • cítil se zde dobře a příjemně.

 

Cílová skupina aneb pro koho tady jsme:

 

Pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením (věková hranice pro vstup do služby je 16–35 let) trvale žijící v Opavě a spádové oblasti Opavska (bývalý okres Opava), jejichž soběstačnost je z důvodu postižení natolik snížená, že potřebují pomoc jiné fyzické osoby v celodenní péči o sebe. Jedná se o osoby zařazené do kategorie III. a IV. stupně závislosti.

Vyloučen je pobyt osob nemocných, osob s výraznými poruchami chování, osob, jejichž stav vyžaduje zdravotní péči, a také osob komunikujících jazykem, který neovládáme (cizinci bez tlumočníka nemluvící česky, slovensky).

 

Zásady naší služby:

 • vážíme si každého uživatele,
 • podporujeme ho, aby si věřil a uměl se rozhodovat,
 • respektujeme jeho názory, volby, rozhodnutí,
 • zajímají nás potřeby každého individuálně,
 • hledáme, co by uživatele mohlo bavit a rozvíjet,
 • chceme, aby se u nás uživatel cítil bezpečně,
 • snažíme se naši službu stále zlepšovat.

 

Nabídka služeb

Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Metody a rozšiřující činnosti stacionáře:

 • Míčkování - speciální masáž při dýchacích problémech (rýma, zahlenění, nachlazení).
 • Ergoterapie - nácvik sebeobsluhy, umění se zaměstnat.
 • Alternativní komunikace - využívání náhradních komunikačních systémů dle schopností uživatele - mimika, cílené pohledy očima, gesta, piktogramy…
 • Senzorická stimulace - podpora zrakového, sluchového, čichového a hmatového vnímání v tzv. senzorické místnosti.
 • Bazální stimulace - podpora zachovalých schopností klienta s cílem rozvoje vlastní identity, navázání komunikace, zvládnutí orientace v prostoru a čase a celkového zlepšení stavu.
 • Muzikoterapie - využití hudby a hudebních elementů za účelem dosažení pozitivních změn v psychickém, tělesném a sociálním fungování jedince se zdravotními problémy.
 • Návštěvy kulturních akcí a výletů.
 • Sociální poradenství a případová sociální práce - poskytování rad a pomoci při řešení sociálních problémů uživatelů, zprostředkování kontaktů s kompetentními institucemi.

 

Ceník

Ceník služeb (soubor pdf)

 

Ke stažení

Čestné prohlášení - ambulantní služby (pdf)

Informace pro rodiče/opatrovníky (pdf)

 

Aktuality střediska

Jak jsme si poradili s úkoly, které před nás postavil rok 2021? Přečtěte si výroční zprávu Charity Opava

„Rok 2021 byl pro Charitu Opava velmi náročný,“ píše v úvodu právě vydané výroční zprávy Charity Opava ředitel Jan Hanuš. „Epidemická opatření nejen omezila koledování Tříkrálové sbírky, ale opět se podepsala na provozu všech středisek Charity Opava. Nutnost umět si poradit i v nelehkých okolnostech nás ale zároveň mnohému naučila,“ dodává. Pojďte si připomenout, jaký byl náš rok 2021 a jak jsme si poradili s úkoly, které před nás postavil.

Více aktualit

Děkujeme partnerům