Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - sociální rehabilitace

Dům poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace.

V rámci sociální rehabilitace poskytujeme službu dospělým osobám s těžkým zrakovým postižením a s mentálním znevýhodněním v lehkém pásmu.

Jsou to především lidé, kteří i přes svůj handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj volný čas.

 

  

Sociální služba je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.

Základní informace

Služba je určena pro dospělé osoby se zrakovým nebo mentálním postižením, které si v rámci výuky sociální rehabilitace chtějí vyzkoušet či osvojit dovednosti potřebné k samostatnému a nezávislému životu.

Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulantní a terénní formou.

Terénní forma se poskytuje v těchto obcích: Bohuslavice, Bolatice, Branka u Opavy, Brumovice, Březová, Budišovice, Dolní Benešov, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice, Hlubočec, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chvalíkovice, Jezdkovice, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Komárov, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Malé Hoštice, Melč, Mikolajice, Milostovice, Mokré Lazce, Neplachovice, Oldřišov, Opava, Otice, Pustá Polom, Podvihov, Radkov, Raduň, Slavkov, Skřipov, Suché Lazce, Stěbořice, Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Uhlířov, Úvalno, Velké Heraltice, Vlaštovičky, Vávrovice, Zlatníky.

Ambulantní forma se poskytuje v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, Opava -Vlaštovičky, 746 01.

Do objektu ve Vlaštovičkách je umožněn bezbariérový přístup. Výukové místnosti jsou vybaveny nábytkem, kobercem a speciálním osvětlením s možností regulace intenzity světla.

Služba je poskytována v pracovních dnech, a to v těchto hodinách:

 • pondělí od 8.00 do 12.00 hodin,
 • úterý od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin,
 • středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin,
 • čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin,
 • pátek od 8.00 do 12.00 hodin.

Tým je tvořen vedoucím služby sociální rehabilitace, sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

 

Poslání a cíl

Poslání:

Posláním sociální rehabilitace v Opavě-Vlaštovičkách je posílit základní dovednosti dospělých lidí s těžkým zrakovým postižením, lehkým mentálním znevýhodněním nebo kombinovaným postižením tak, aby dovedli žít samostatně a nebyli závislí na pomoci druhé osoby.

Cíle:

 1. Uživatel služby zvládne a osvojí si vše potřebné k sebeobsluze, a to tak, aby byl co nejvíce samostatný.
 2. S využitím svých schopností a dovedností se naučí pracovat a dosáhne vlastního výdělku.
 3. Ve veřejném prostoru se bude orientovat natolik, aby mohl využívat běžně dostupné služby.
 4. Svůj volný čas naplní činnostmi, které ho baví i rozvíjejí.
 5. Získá větší sebedůvěru ve vztazích s ostatními lidmi.

 

Zásady služby

 • Individuální přístup - ke každému člověku přistupujeme individuálně, tak aby mohl být sám sebou. Přizpůsobujeme službu jeho potřebám a zájmům, respektujeme jeho zvyky a přání, pokud nejsou v rozporu s pravidly naší služby.
 • Rovnoprávnost klientů - služba sociální rehabilitace neupřednostňuje jednoho klienta před druhým.
 • Diskrétnost služby - veškeré informace, které o klientovi víme, slouží pouze pro potřebu služby. Bez souhlasu klienta žádné informace o jeho osobě neposkytujeme.
 • Úcta ke každému klientovi - s klientem jednáme vždy s úctou a respektem. Způsob oslovování (jméno/příjmení) necháváme vždy na volbě klienta. Respektujeme jeho soukromí.
 • Profesionální přístup a vzdělávání pracovníků - aby pracovníci dovedli s každým klientem pracovat co nejlépe, stále se vzdělávají.

 

Cílová skupina

Sociální rehabilitace je určena pro osoby ve věku 18–65 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci, mají zájem se osamostatnit a patří do níže uvedených skupin:

 1. osoby s těžkým zrakovým postižením (těžká slabozrakost, praktická nevidomost nebo úplná slepota),
 2. osoby s lehkým mentálním postižením (hranice IQ mezi 50–69, dle psychologického vyšetření),
 3. osoby s kombinovaným postižením (tělesné a lehké mentální postižení/ tělesné a těžké zrakové postižení/ duševní a lehké mentální postižení/ duševní a těžké zrakové postižení).

Službu poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci. Do nepříznivé sociální situace řadíme problém s orientací v souvislosti se ztrátou zraku, omezení v sebeobsluze, osamocenost, špatné zázemí, problémy v komunikaci, úmrtí pečující osoby, nízké příjmy.

Službu neposkytujeme:

 1. osobám s poruchou v oblasti autistického spektra (např. s  Aspergerovým syndromem),
 2. cizincům, s nimiž se nedomluvíme,
 3. osobám zcela neslyšícím,
 4. osobám s kombinovaným postižením zraku a sluchu (osoby hluchoslepé).

 

Nabídka služeb

V rámci služby sociální rehabilitace poskytujeme tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (nácvik péče o domácnost, nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik vlastnoručního podpisu, prostorová orientace, výuka práce na PC);
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři a na úřady, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích);
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (rehabilitační dílna, nácvik rozlišování peněz, nácvik čtení a psaní Braillova písma);
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podávání informací o možnostech získávání kompenzačních pomůcek);
 • sociální poradenství (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku aj.).

 

Úhrada za službu

Služba je poskytována bez úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Nejčastější dotazy

Jak se mohu stát klientem sociální rehabilitace?

Můžete si domluvit si schůzku se sociální pracovnicí (osobně, telefonicky, e-mailem):

 • osobně na adrese: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, Opava-Vlaštovičky
 • telefonicky: 731 625 780, 553 793 401
 • e-mailem: janstova@charitaopava.cz

Sociální pracovnice provede sociální šetření (tzn. zjistí, do jaké cílové skupiny spadáte, co očekáváte od služby sociální rehabilitace, kdy můžete nastoupit, zdali máte zájem o terénní nebo ambulantní formu atd.). Poté následuje buď domluva na datu přijetí nebo zařazení do seznamu uchazečů.

 

Ke stažení

Čestné prohlášení - ambulantní služby (pdf)

Informace pro rodiče/opatrovníky (pdf)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce - osoby s těžkým zrakovým postižením (doc)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce - osoby s lehkým mentálním postižením (doc)

Žádost o poskytnutí sociální služby sociální rehabilitace (doc)

 

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům