Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - sociální rehabilitace

Dům poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace.

V rámci sociální rehabilitace poskytujeme službu dospělým osobám s těžkým zrakovým postižením a s mentální retardací v lehkém pásmu.

Jsou to především lidé, kteří i přes svůj handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj volný čas.

 

 

Základní informace

Služba je určena pro dospělé osoby se zrakovým nebo mentálním postižením, které si v rámci výuky sociální rehabilitace chtějí vyzkoušet či osvojit dovednosti potřebné k samostatnému a nezávislému životu.

Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulantní a terénní formou.

Ambulantní forma se poskytuje v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, Opava - Vlaštovičky, 746 01.

Terénní forma se poskytuje v těchto obcích: Bohuslavice, Bolatice, Branka U Opavy, Brumovice, Březová, Budišovice, Dolní Benešov, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice, Hlubočec, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chvalíkovice, Jezdkovice, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Komárov, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Malé Hoštice, Melč, Mikolajice, Milostovice, Mokré Lazce, Neplachovice, Oldřišov, Opava, Otice, Pustá Polom, Podvihov, Radkov, Raduň, Slavkov, Skřipov, Suché Lazce, Stěbořice, Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Uhlířov, Úvalno, Velké Heraltice, Vlaštovičky, Vávrovice, Zlatníky

Výukové místnosti jsou vybaveny nábytkem, kobercem a speciálním osvětlením s možností regulace intenzity světla.

Do objektu ve Vlaštovičkách je umožněn bezbariérový přístup.

Služba je poskytována v pracovních dnech, a to v těchto hodinách:

 • pondělí od 8.00 do 12.00 hodin,
 • úterý od 8.00 do 12 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin,
 • středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin,
 • čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin,
 • pátek od 8.00 do 12.00 hodin.

Tým je tvořen vedoucím služby sociální rehabilitace, sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

 

Poslání a cíl

Poslání:

Posláním sociální rehabilitace v Opavě - Vlaštovičkách je posílit základní dovednosti dospělých lidí s těžkým zrakovým postižením, lehkým mentálním znevýhodněním nebo kombinovaným postižením tak, aby dovedli žít samostatně a nebyli závislí na pomoci druhé osoby.

Cíle:

 1. Uživatel služby zvládne a osvojí si vše potřebné k sebeobsluze, a to tak, aby byl co nejvíce samostatný.
 2. S využitím svých schopností a dovedností se naučí pracovat a dosáhne vlastního výdělku.
 3. Ve veřejném prostoru se bude orientovat natolik, aby mohl využívat běžně dostupné služby.
 4. Svůj volný čas naplní činnostmi, které ho baví i rozvíjejí.
 5. Získá větší sebedůvěru ve vztazích s ostatními lidmi.

 

Zásady služby

 • Individuální přístup

Ke každému člověku přistupujeme individuálně, tak aby mohl být sám sebou. Přizpůsobujeme službu jeho potřebám a zájmům, respektujeme jeho zvyky a přání, pokud nejsou v rozporu s pravidly naší služby.

 • Rovnoprávnost klientů

Služba sociální rehabilitace neupřednostňuje jednoho klienta před druhým (např. bohatšího před chudším, uživatelé s jinou barvou pleti).

 • Diskétnost služby

Veškeré informace, které o klientovi víme, slouží pouze pro potřebu služby. Bez souhlasu klienta žádné informace o jeho osobě neposkytujeme.

 • Úcta ke každému klientovi

S klientem jednáme vždy s úctou a respektem. Způsob oslovování (jméno/příjmení) necháváme vždy na volbě klienta. Respaktujeme jeho soukromí.

 • Profesionální přístup a vzdělávání pracovníků

Aby pracovníci dovedli s každým klientem pracovat co nejlépe, stále se vzdělávají.

 

Cílová skupina

Sociální rehabilitace je určena pro osoby ve věku 18 - 65 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci, mají zájem se osamostatnit a patří do níže uvedených skupin:

 1. Osoby s těžkým zrakovým postižením (těžká slabozrakost, praktická nevidomost nebo úplná slepota)
 2. Osoby s lehkým mentálním postižením (hranice IQ mezi 50-69, dle psychologického vyšetření)
 3. Osoby s kombinovaným postižením (tělesné a lehké mentální postižení/ tělesné a těžké zrakové postižení/ duševní a lehké mentální postižení/ duševní a těžké zrakové postižení)

Službu poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci. Do nepříznivé sociální situace řadíme: problém s orientací v souvislosti se ztrátou zraku, omezení v sebeobsluze, osamocenost, špatné zázemí, problémy v komunikaci, úmrtí pečující osoby, nízké příjmy.

Službu neposkytujeme

 1. Osobám s poruchou v oblasti autistického spektra (např. Aspergerův syndrom)
 2. Cizincům, s nimiž se nedomluvíme
 3. Osobám zcela neslyšícím
 4. Osobám s kombinovaným postižením zraku a sluchu (osoby hluchoslepé)

 

Nabídka služeb

V rámci služby sociální rehabilitace poskytujeme tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (Nácvik péče o domácnost, Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, Nácvik vlastnoručního podpisu, Prostorová orientace, Výuka práce na PC)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (Doprovázení k lékaři a úřady, Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, Nácvik chování v různých společenských situacích)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (Rehabilitační dílna, Nácvik rozlišování peněz, Nácvik čtení a psaní Braillova písma)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (Podávání informací o možnostech získávání kompenzačních pomůcek)
 • sociální poradenství (Příspěvek na péči, Příspěvek na mobilitu, Příspěvek na zvláštní pomůcku aj.)

 

Ceník

Služba je poskytována bez úhrady dle zák. č. 108/2006 Sb.

 

Nejčastější dotazy

Jak se stanu klientem sociální rehabilitace?

Domluvím si schůzku se sociální pracovnicí (osobně, telefonicky, emailem)

 • osobně na adrese: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, Opava Vlaštovičky
 • telefonicky: 731 625 780, 553 793 401
 • emailem: minksova@charitaopava.cz

Sociální pracovnice provede sociální šetření (tzn. zjistí, do jaké cílové skupiny spadám, co očekávám od služby sociální rehabilitace, kdy mohu nastoupit, zda-li mám zájem o terénní nebo ambulantní formu atd.) Poté následuje buď domluva na datu přijetí nebo zařazení do seznamu uchazečů.

 

Ke stažení

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce - osoby s těžkým zrakovým postižením (doc)

Žádost o poskytnutí sociální služby SR těžké zrakové postižení (doc)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce - osoby s lehkým mentálním postižením (doc)

Žádost o poskytnutí sociální služby SR lehké mentální postižení (doc)

 

Aktuality střediska

Anděl Páně v Charitě Opava. Navštívil nás Ivan Trojan spolu s Klárou Melíškovou

Anděl Páně v Charitě Opava. Pod tímto názvem se skrývala jedna z akcí, které pořádáme po celý rok 2019 k oslavě kulatého výročí svého vniku pod názvem „30 dobrých skutků k 30 letům Charity Opava“. A tento dobrý skutek stál skutečně za to - ve čtvrtek 26. září dopoledne se přišel nejpopulárnější český herec Ivan Trojan v doprovodu své herecké kolegyně Kláry Melíškové a dalších lidí z týmu Dejvického divadla pozdravit se zaměstnanci a především klienty Charity Opava. Na všechny čekaly dvě nezapomenutelné a velmi srdečné hodiny plné různých překvapení.

Více aktualit

Děkujeme partnerům