S radostí k lidem

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Integrovaný regionální operační program

Název: S radostí k lidem

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002235

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnost služeb sociálně terapeutické dílny, navýšení kapacity pro klienty, propojení prostor sociálně terapeutické dílny, zajištění bezbariérovosti objektu, podpora klientů při získávání návyku souvisejících s pracovním uplatněním.

Realizátor projektu: Charita Opava

 

Popis projektu:

RADOST – sociálně terapeutická dílna poskytuje ambulantní sociální službu dospělým osobám s mentálním znevýhodněním nebo chronickým duševním onemocněním, které dosud nebyly schopny uplatnit se na otevřeném ani chráněném trhu práce a rády by pracovní uplatnění našly. Účelem sociálně terapeutické dílny je především dlouhodobá a pravidelná podpora při získávání a zdokonalování pracovních návyků a dovedností, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba pomáhá zajistit vyšší kvalitu života klientů prostřednictvím jejich seberealizace a společenského uplatnění. Dále usiluje o smysluplné využívání volného času uživatelů, o jejich začlenění do běžného života a také o prevenci sociálního vyloučení.

Provoz
Služba je dostupná v pracovní dny od 6.30 do 15.00 hodin (vyjma 1. pondělí v měsíci).

Personální zajištění
V současné době službu sociálně terapeutická dílna RADOST zajišťuje celkem 9 pracovníků -vedoucí služby, sociální pracovník, 6 pracovníků v sociálních službách a provozní pracovník.

Služba je poskytována na dvou pracovištích, jedno je určeno pro osoby s mentálním znevýhodněním (objekty C a D na adrese Přemyslovců 26) a druhé pro osoby s duševním postižením (objekt na adrese Kylešovská 10).

Účel projektu
Projekt řeší prostory pracoviště pro osoby s mentálním znevýhodněním v Opavě - Jaktaři.

Projekt řeší přístavbu v areálu Charity Opava. Přístavba je situována na severní straně za budovou C, se kterou bude komunikačně propojena.

V přístavbě v 1. NP vznikne kuchyň, skladové prostory a 2 dílny. I 2. NP budovy C bude využito pro provoz sociálně terapeutické dílny RADOST. Na střeše přístavby vznikne zelená terasa, která bude můstkem propojena se zadní části zahrady. Do 2. NP budovy C je přístup stávajícím schodištěm a nově zde vedle schodiště vznikne výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu. Ve 2. NP stávající budovy C budou provedeny stavební úpravy. Vybourá se část příček a dispozice bude upravena tak, že zde vznikne kuchyň s výdejnou jídla, jídelna, šatna s WC pro pracovníky a kanceláře.

Hlavní vstup do přístavby, resp. do sociálně terapeutické dílny je situován před budovu C na jižní straně ze dvora. Přes schodiště a výtah se dostaneme do 2.NP budovy C a chodbou v 1.NP pak do chodby samotné přístavby, která tvoří hlavní komunikační páteř dílen. Z chodby bude umožněn vlevo vstup do šaten klientů. Šatny budou rozděleny zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Každá šatna, resp. sociální zázemí klientů, disponuje umyvárnou, ze které bude vstup do WC kabin a do sprch. Mezi šatnami klientů se bude nacházet bezbariérové WC přístupné z hlavní chodby. Z chodby bude dále přístup do kuchyně se skladovacím prostorem, technické místnosti, skladu, do pěti sociálně terapeutických dílen a do denní místnosti a venkovního zastřešeného posezení. Uličkou mezi budovami C a D se také lze dostat ke skladům z východní strany. Na této straně bude díky svažitému terénu provedeno terénní schodiště s opěrnou stěnou, které bude propojovat komunikačně 1.NP a 2.NP. Po výstupu schodištěm bude umožněn vstup k venkovnímu posezení na zelené terase.

Po ukončení stavebních prací bude z finanční podpory projektu pořízeno vnitřní vybavení objektu sociální služby, tj. nábytek, elektrozařízení apod.

Realizací projektu dojde k částečné rekonstrukci budovy C a její přístavbě směrem do zahrady a k bezbariérovým úpravám budovy tak, aby služba sociálně terapeutická dílna byla dostupná také osobám se sníženou mobilitou.

Rekonstrukcí bude odstraněna nejen bariérovost prostor a nahrazeny nevyhovující či nedostatečné prostory, ale i nevyhovující vybavení pro klienty.

Po ukončení realizace dojde k navýšení kapacity služby. V nově vybudovaných a zrekonstruovaných bezbariérových prostorách budou poskytovány služby sociálně terapeutické dílny 40. osobám/den (současná kapacita služby je 25 osob/den).

Cíle projektu:

  • Vytvoření nových společných prostor sociálně terapeutické dílny (v současné době se nachází ve dvou sousedících objektech).
  • Zajištění bezbariérovosti objektu.
  • Navýšení kapacity pro uživatele služby (navýšení z 25 na 40 uživatelů/den).
  • Komplexní zkvalitnění poskytované služby.

 

Děkujeme partnerům