Naděje - středisko krizové pomoci, služba Fénix

 

Naděje - středisko krizové pomoci, služba Fénix

Naděje – středisko krizové pomoci, služba Fénix nabízí sociální službu krizové pomoci. Jedná se tedy o pomoc pro osoby v krizi.

Co je krize:

Krize je jakákoliv tíživá životní situace, s níž si nevíme rady. Je to situace, která přesahuje naše obvyklé možnosti a mechanismy řešení nesnází. Člověk při ní zažívá stavy bezvýchodnosti, zoufalství, vyčerpanosti, bezmoci...Má pocit, že už si "sáhl na dno".

Co krizi může způsobit:

Krize může vzniknout z různých příčin, např. smrt či ztráta blízké osoby, vážná nemoc, ztráta či změna zaměstnání, zadlužení, svatba, narození dítěte, rozchod, klimakterium, nedostatek bezpečí, citových podnětů, hledání identity, samota, extrémní děsivé prožitky jako autonehoda, sexuální útok, napadení, sebevražda blízkého, povodně, požáry, kriminalita....

Jak se krize může projevit:

Nejčastěji se mohou objevit: - pocity zranitelnosti, ohrožení, nedostatek kontroly nad situací, ochromení, strach, úzkost, plačtivost, podrážděnost či návaly hněvu, lekavost, únava, změny v pracovní výkonosti, obtíže s koncentrací, změny ve vztazích, rodině, sexualitě, potíže se spánkem, s jídlem a pitím, tělesné obtíže (např. bušení srdce, bolesti zad, žaludku apod.)..

 

Poslání služby

Posláním služby Fénix – krizové pomoci je poskytovat psychickou podporu a sociální pomoc osobám, které se ocitly v akutní krizi a obtížné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. 

Poskytnutím služby krizové pomoci jim chceme umožnit, aby se ve své obtížné situace lépe orientovali, došlo ke stabilizaci jejich psychického stavu, aby mohli svou krizovou situaci zvládnout, případně překonat a zůstali součástí svého přirozeného prostředí.

Samostatně nebo s podporou pracovníka tak mohou řešit, vyřešit, alespoň zmírnit svou obtížnou životní situaci, stabilizovat svůj psychický stav a zamezit dalšímu prohlubování obtížné životní situace.

 

 

Cíle služby

Obecné cíle služby směrem ke klientovi

 • Uživatel, jehož krizová situace a psychický stav jsou základně ošetřeny či stabilizován
 • Uživatel, který je orientován v původně pro něj nepřehledné situaci
 • Uživatel, který s ohledem na svou řešenou situace buď zvýšil své možnosti využití vlastních mechanismů a zdrojů při hledání nových možností zvládání situaci, uvolnil napětí, zmírnění příznaků překonávání nebo je posílený ve svých vlastních kompetencí pro samostatné zvládání běžného života
 • Uživatel, u něhož došlo ke snížení rizika, že se krize bude dále prohlubovat
 • Uživatel, který při překonávání krizové situace zůstal součástí svého přirozeného prostředí

 

Pro koho tady jsme

Sociální služba krizové pomoci je poskytována osobám ve věkové struktuře od 16 – 80 let, které se nacházejí v náročné životní situací, spočívající v krizi v osobním životě, kterou osoby vnímají jako zátěžovou a přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami a zároveň nemohou využít jiných dostupných komerčních např. služeb komerčních psychologů, psychoterapeutů a dokážou se sami či za účasti jimi zajištěné další osoby (např. tlumočníka) s pracovníkem služby domluvit. 

Pracovníci služby Fénix mohou poskytnout službu i osobám starším 80 let v odůvodnitelném případě. Službu nelze poskytnout osobám mladším 16 let.

Ambulantní formu služby nelze poskytnout osobám s takovým zdravotním handicapem, který mu neumožní překonat bariérové prostředí služby (zejména přístupové schody).

Za krize v osobním životě poskytovatel považuje např. osobní, vývojové, vztahové, pracovní nebo sociální krize.

Služba není určena těm osobám, kteří jejím prostřednictvím chtějí získat obecné informace (doprava, čas atd.), nebo uspokojení jiných potřeb, např. finančních. Také těm, kteří se hrubě chovají k osobě pracovníka. Služba rovněž není určena osobám, které jsou pod zjevným vlivem psychotropních látek.

 

Jaké zásady při poskytování služby dodržujeme

Služba je poskytována na těchto základních zásadách

 1. Bezplatnosti – služba je poskytována bezplatně
 2. Nestrannosti – pracovníci služby se snaží zachovávat při poskytování služby nezaujatý, objektivní postoj
 3. Anonymity – klient vystupuje v rámci služby anonymně, i v rámci evidence je jeho anonymita zaručena, klient může vystoupit z anonymity pouze na základě svého souhlasu.
 4. Respektu k osobě uživatele – pracovníci vytváření takové podmínky, aby klienti mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí s porozuměním důsledku své volby
 5. Respektu k základním lidským právům klienta – služba je poskytována bez rozdílu pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, handicapu, politického přesvědčení a postavení ve společnosti
 6. Princip aktivní spolupráce klienta (spoluúčasti) – představuje aktivní spoluúčast klientů na řešení vlastních sociálních událostí tak, aby byl posílen princip odpovědnosti jednotlivých klientů na úroveň vlastních životních podmínek při umožnění dostatečné možnosti volby v rozhodování o způsobu života a o způsobech řešení jednotlivých sociálních událostí.
 7. Mlčenlivost – údaje, které se klient rozhodne sdělit, zůstanou utajeny (kromě skutečností, u kterých mají pracovníci střediska Naděje-SKP oznamovací povinnost vůči organům činným v trestním řízení).
 8. Zásady potřebné pomoci a podpory - služba je klientovi poskytována pouze v těch oblastech, které není schopen zvládnout sám vlastními silami, tj. pomáháme tam, kde klient pomoci potřebuje a co klient nezvládá, kdy výše a množství jednotlivé pomoci je přiměřená ke zdrojům a k sociálním potřebám a individuálnímu přičinění jednotlivých klientů

 

Jakým způsobem je služba poskytována

Průběh poskytování služby:

Služba Fénix střediska Naděje - SKP je poskytována bezplatně, ambulantně formou osobní a internetové nebo jiné písemné konzultace, a to jednorázově nebo opakovaně. Pro možnost využití této službu nepotřebujete žádné doporučení.

Při prvním kontaktu je zájemce informován o poskytované službě, o jeho právech a povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytnutí sociální služby, která se se zájemcem o službu uzavírá ústně či na žádost zájemce o službu také písemně. Vždy je však při poskytování potřebných informací respektován aktuální psychický stav klienta. Zájemce o službu má možnost při prvním kontaktu se svobodně rozhodnout, zda službu Fénix využije či nikoliv.

Kontakt s klientem probíhá v bezpečném prostředí.

V případě, že je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby, stává se zájemce o službu klientem služby.

Klienti jsou od počátku zapojováni do řešení své situace. Je respektováno přání klienta, jeho potřeby a také jeho psychický stav. Ve spolupráci s klientem pracovník služby vyhodnotí, v jaké situaci se nachází, co konkrétně potřebuje, jaké jsou jeho vlastní zdroje a schopnosti uživatele. Dále zjišťuje, jak situaci vnímá sám uživatel a jaká má očekávání od naší služby.

Klient je aktivním účastníkem plánování sociální služby. Osobně se účastní všech kroků při vytváření, realizaci, hodnocení a přehodnocování svého individuálního plánu podpory. Plán je vytvářen jako reálný tj. splnitelný, konkrétně formulovaný a musí vycházet z aktuálních potřeb uživatele.

Pracovníci komunikují s uživateli služeb, formulují společné cíle spolupráce a domlouvají plán (cíle a postup poskytování sociální služby). Průběh služby je vždy dán potřebami a schopnostmi klienta. Klient si nadále vybírá možnosti řešení situace. Pracovnicí vždy respektují jeho rozhodnutí. Klient je dále ze strany služby Fénix podporován v případě, že zvolené řešení je v souladu s posláním a cíli služby.

Pracovníci služby Fénix jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Výjimkou je zákonem stanovené prolomení mlčenlivosti např. v případě žádosti o sdělení informací policie ČR podle trestního řádu a v případě, kdy se na pracovníky služby vztahuje zákonná oznamovací povinnost apod.

Služba je poskytována ze zásady anonymně a klienti jsou evidováni pod anonymními čísly, které jsou známy pouze klientovi a pracovníkům služby. Rovněž osobní dokumentace klienta je vedena anonymně, a jsou v ní obsaženy jen nezbytné informace potřebné k řešení situace, se kterou se klient na naši službu obrátil. Zápisy o průběhu sociální služby jsou součástí dokumentace, do které můžete jako klient kdykoliv nahlédnout a zároveň si z ní můžete pro svou potřebu vyžádat výpis či kopie.

Pokud pracovník služby Fénix střediska Naděje – SKP vyhodnotí stav klienta jako výrazně ohrožující a vyžadující tak odbornější pomoc, a klient má zájem o využití následné psychoterapeutické péče, kontaktuje terapeuta, se kterým služba Fénix spolupracuje. V takovém případě může klient čerpat 3 terapeutická sezení zdarma.

Jako klient máte právo:

 • na poskytnutí kvalitní a bezplatné služby a její dostupnost bez rozdílu pohlaví, rasy a původu, politického přesvědčení, handicapu a postavení ve společnosti, náboženské a sexuální orientace
 • na mlčenlivost a diskrétnost pracovníků služby
 • na důstojné prostředí služby, přijetí s úctou a respektem
 • na informace o poskytované službě, vedení dokumentace a ochraně svých údajů
 • na poskytnutí informace, popřípadě zajištění kontaktu na jiné organizace poskytující poradenské nebo jiné sociální služby
 • na samostatné rozhodování o plánování postupu při poskytování pomoci, volit jednotlivé kroky, příp. kdykoliv s námi ukončit spolupráci
 • na podání stížnosti na pracovníky služby Fénix na kvalitu nebo organizaci služby
 • vyjádřit spokojenost s poskytnutou službou (písemně, telefonicky, emailem)

Máte však také povinnosti:

 • jednat s pracovníky služby Fénix a dalšími klienty v souladu s pravidly slušnosti
 • plnit to, na čem se v rámci poskytování služby domluvíme
 • aktivně se podílet na řešení své situace
 • při havarijních a nouzových situacích ohrožujících bezpečnost (požár, živelná pohroma, únik vody, plynu, zdravotní indispozice klienta či pracovníka služby apod.) dbát zejména pokynů pracovníků případně poskytnout nezbytnou první pomoc a přivolat složky integrovaného záchranného systému. Právo pracovníků odmítnout zájemce o službu

Pracovníci služby Fénix mohou odmítnout zájemce o službu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 odst. 3 v těchto případech:

 1. středisko neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 2. středisko nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá

V tomto případě předá pracovník zájemci kontakt na jinou instituci poskytující sociální službu, o kterou má klient zájem a kterou by mohl využít. Na žádost zájemce vydá pracovník služby písemné oznámení o odmítnutí s uvedením důvodu odmítnutí.

Pracovníci služby však mohou zájemce o službu odmítnout také pouze dočasně, a to v těchto případech:  

 1. Služba je odmítnuta osobě pod vlivem alkoholu a omamných látek a osobě chovající se agresivně nebo diskriminačně, verbálně nebo fyzicky útočí na pracovníka nebo jiné klienty v čekárně, ničí majetek Charity Opava
 2. Domáhá – li se vstupu do kanceláře v jiném než stanoveném termínu (např. v době mimo kontaktní dobu nebo bez objednávky), v době, kdy se pracovník věnuje jinému uživateli služby.  
 3. zájemcem o službu je cizinec, který přichází bez doprovodu osoby, která je schopna se domluvit s pracovníkem služby
 4. nabízí úplatek nebo se odvolává na křesťanskou lásku s úmyslem získat nadstandardní služby, které služba neposkytuje anebo je poskytuje, avšak nejsou určeny osobě, která o ně žádá e
 5. z důvodu, že nelze poskytnout osobní konzultaci z důvodu bariérovosti služby Ve všech případech dočasného odmítnutí je vždy zájemci nabídnuta možnost konzultace v náhradním termínu či náhradním místě.

 

Kdy jsme Vám k dispozici

Služba krizové pomoci je poskytována ambulantní a terénní formou a k dispozici je následovně:

Ambulantní forma služby: Pondělí - pátek 07:00 – 15:30

Terénní forma služby:   Pátek 09:00 – 11:00

Emailové a písemné poskytnutí je řešeno v průběhu celého týdne.

Klienti mohou přijít i bez objednání, avšak vzhledem k jediné konzultovně, kterou středisko disponuje, je vhodnější se předem objednat. Pokud zájemci o službu či US nevyhovuje otevírací doba služby Fénix sjedná s ním pracovník střediska ústně nebo telefonicky nebo jiným vhodným způsobem jiný termín schůzky, který vyhovuje oběma stranám.

Pokud to není možné, je odkázán na jinou službu krizové intervence.

Výjimečně je možné se s US domluvit na poskytnutí služby i mimo tuto otevírací dobu, pokud to časové možnosti pracovníka služby dovolují. Okamžitá kapacita

Okamžitá kapacita služby:

Okamžitá kapacita ambulatní formy služby je 1 klient (konzultace)

Okamžitá kapacita terénní formy služby je 1klient (konzultace)

 

Kde nás najdete

Služba Fénix se nachází na ulici Kylešovská 10 v Opavě, ve zvýšeném přízemí.

Služba je dostupná cca 10 minut pěšky z Dolního náměstí směrem k Sadům u Muzea a Slezskému muzeu. Služba je rovněž dostupná cca 10 minut pěšky z Vlakového nádraží Opava – východ, po ulici Jánské a Nádražní okruh (okolo Smetanových sadů a Sadů u Muzea) směrem k ulici Těšínská.

 

Můžete si stěžovat, pokud nejste spokojeni

Klient (nebo jím zvolený zástupce) má právo na podání a řádné projednání své stížnosti, není-li spokojen s některým aspektem poskytované služby (např. způsob práce pracovníka).

Klient má právo zvolit si svého zástupce, který ho bude zastupovat po celou dobu vyřizování stížností.

Stížnost lze podat

 1. Ústně
 2. Písemně
 3. e-mailem

Uživatel služby má právo podat stížnost:

 1. vedoucímu střediska v případě stížnosti na poskytnutou službu
 2. managerovi sekce sociální pomoci v případě stížnosti na vedoucí střediska
 3. řediteli Charity Opava, pokud je stížnost směřována na vedoucího služby a manažer sekce osobou shodnou s vedoucím služby

Termín vyřízení stížnosti je 30 dnů. Nepodaří-li se dojít ve lhůtě 30 dnů k závěrům šetření, sdělí vedoucí tuto skutečnost písemně stěžovateli a termín rozhodnutí prodlouží o dalších 15 dnů.

Při anonymním podání stížností bude výsledek vyřízení stížnosti sdělen písemně na nástěnce v čekárně střediska a na internetových stránkách střediska následující den po uplynutí 30-ti denní lhůty pro vyřízení stížnosti.

Další pravidla pro vyřizování stížnosti:

 • Opakuje-li klient svoji stížnost, i když na ni dostal odpověď či byla vyřešena a nedošlo k opakovanému výskytu důvodu stížnosti nebude stížnost znovu řešena.
 • Při řešení stížnosti je zachována důvěrnost informací, podání stížnosti nemá vliv na další jednání s klientem.
 • Stížnosti jsou vnímány jako zdroj informací o poskytování služeb a jako důležitý zdroj pro zlepšování kvality poskytovaných služeb.

 

Nouzové a havarijní situace

Přehled havarijních situací a jejich řešení, které mohou v souvislosti s poskytování poradenských služeb nastat:

1. Požár na pracovišti

Vznikne – li požár v prostorách střediska Naděje – SKP pak:

 • Pracovníci služby jsou povinni postupovat v souladu s poplachovou požární směrnicí takto:
  • o   Jde-li o vznikající požár malého rozsahu, uhasí jej dostupnými hasebními prostředky
  • o   V případě požáru většího rozsahu vyhlašuje požární poplach hlasitým voláním „Hoří“ a neprodleně nahlásí požár na linku 150 nebo 112
  • Zajišťuje evakuaci osob z prostor zasažených požárem nebo jím ohrožených
 • Zpozoruje-li požár klient služby či zájemce o službu:
  • Neprodleně o tom informuje pracovníka služby a postupuje podle jeho pokynů.
  • Pokud je pracovník zraněn nebo z jiného důvodu není schopen na situaci reagovat, postupuje obdobně jako zaměstnanec a v souladu s poplachovou požární směrnicí.
  • Opustí prostory střediska a přilehlé prostory a vyčká příjezdu Hasičského záchranného sboru

2. Havárie instalací (voda, plyn, elektřina)

Pokud dojde k havárií instalací pak:

 • Pracovníci služby jsou povinni uzavřít příslušné instalace na hlavních uzávěrech. V případě poruch elektrické energie je pak povinen vypnout elektrickou energii v rámci pojistkové skříně daného střediska/patra či na hlavní pojistkové skříni.
 • Zajistit případnou opravu či nápravu škod, úklid ve spolupráci s vedoucím střediska.
 • V případě, že je přítomen klient služby, pracovník přeruší konzultaci, pokud je to nezbytně nutné a domluví se s klientem na dalším postupu. Klient je povinen postupovat podle pokynů pracovníka služby.

Pokud si havárie instalací všimne klient služby či zájemce o službu, pak:

 • neprodleně o tom informuje pracovníky služby a postupuje podle jejich pokynů.

3. Živelná pohroma

V případě zjištění, že se blíží živelná pohroma a pracovník či uživatel služby se nachází v prostorách služby Fénix pak:

 • Zaměstnanec je povinen:
  • zjistit důležité informace k této skutečnosti a v případě bezprostředního nebezpečí kontaktovat příslušné složky integrovaného záchranného systému a postupovat podle jejich pokynů.
  • provést nutná opatření pro záchranu osob, je-li to možné také záchranu majetku. Snaží se zachovat klid, v nebezpečí života a v případě možnosti opustí prostory střediska.
 • Uživatel služby či zájemce o službu je povinen:
  • informace o blížící se živelné pohromě sdělit pracovníkovi služby a postupovat podle jeho pokynů. Pokud to není možné, je povinen kontaktovat příslušné složky integrovaného záchranného systému a postupovat podle jejich pokynů. Snaží se zachovat klid, v nebezpečí života a v případě možnosti opustí prostory střediska.

 
4. Zdravotní indispozice zaměstnance služby Fénix při výkonu služby, klienta či jiné osoby v prostorách služby

Pokud při poskytování služby dojde u pracovníka Naděje - SKP či u klientů nebo jiných osob, kterým je poskytována služba k náhlým zdravotním potížím, postupuje pracovník služby, klient či zájemce o službu následujícím způsobem:

 • Pokud si zájemce o službu či uživatel služby všimne možných zdravotních potíží u sebe, jiných US či zájemců o službu je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pracovníka služby o vzniku této skutečnosti a postupovat podle jeho pokynů. V případě, že sám pracovník na sobě pozoruje zdravotní komplikace, je povinen tuto skutečnost sdělit dalšímu pracovníkovi službu, případně klientovi, pokud další pracovník není přítomen.
 • V případě vzniku úrazu či náhlé zdravotní potíži uživatele služby či zájemce o službu je pracovník služby povinen poskytnout první pomoc a v případě potřeby je povinen zavolat Záchrannou službu na čísle 155 či 112. Na pomoc je oprávněn si povolat další pracovníky služby či další osoby, nacházející se na pracovišti.
 • Uživatel služby či zájemce o službu je povinen poskytnout první pomoc a v případě potřeby přivolat Záchrannou zdravotní službu v případě, kdy je pracovník služby sám zdravotně indisponován a poskytnout první pomoc poskytnout nemůže a není na pracovišti jiný pracovník, na kterého by se mohl obrátit.
 • Lékarnička se nachází na pracoviště služby, v případě terénní služby ve vozidle služby. U lékarničky je pak k dispozici traumatologický plán Charity Opava, který obsahuje mimo jiné i pravidla poskytování první pomoci.

 
5. Ohrožování psem či jiným domácím zvířetem klienta

Pokud dochází či dojde v domácnosti klienta k ohrožení pracovníka psem či jiným domácím zvířetem, postupuje pracovník následovně:

 • Do domácnosti nevstupuje, dokud není zvíře zajištěno.
 • Pracovník klienta upozorní, že domácí zvíře musí být zavřeno kvůli bezpečnosti pracovníka, jinak služba nemůže být provedena. Pokud i nadále klient zvíře nezajistí proti ohrožování pracovníka, terénní služba nebude poskytnuta a bude nabídnuta možnost služby ambulantní.

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům