Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - chráněné bydlení

Dům poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace.

Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou dospělí lidé s těžkým zrakovým postižením nebo s lehkým mentálním znevýhodněním z celé ČR. Jsou to především lidé, kteří i přes svůj handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj volný čas.

 

 

Základní informace

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách byl založen 29. 9. 1996. Jeho služba chráněného bydlení je v současné době určena dospělým lidem s těžkým zrakovým nebo lehkým mentálním postižením. Těm nabízí takovou míru podpory, aby mohli žít co nejsamostatněji, nebo aby si mohli vyzkoušet a naučit se takovým dovednostem, které by jim umožnily bydlet zcela samostatně.

Službu chráněného bydlení poskytujeme ve dvou samostatných domech. Ve Vlaštovičkách  nabízíme 17 bytových jednotek a v Opavě na ulici U Trojice mohou bydlet čtyři klienti. 

 

Poslání a cíle

Poslání

Chráněné bydlení Dům sv. Cyrila a Metoděje podporuje osoby s těžkým zrakovým postižením a lehkým mentálním postižením a učí je činnostem pro zvládání samostatného života prostřednictvím samostatné domácnosti. Podporuje v naplňování potřeb a snaží se docílit, u koho lze, přechodu k samostatnému bydlení.

 

Cíle služby 

Cílem služby chráněné bydlení je vybavit uživatele potřebnými dovednostmi pro zvládnutí života v samostatné domácnosti. Tedy uživatel, který:

dle svých možností zvládne pečovat o sebe,
co nejvíce samostatně zvládne pečovat o svou domácnost, hospodařit s financemi, včetně nákupů,
dle svých možností umí komunikovat, vyřizovat si své záležitosti,
rozhoduje se samostatně nebo s přiměřenou podporou o svém životě,
žije běžným způsobem života (tráví čas dle svých představ, chodí do práce, vzdělává se, využívá běžné služby, orientuje se v okolí bydliště, navazuje vztahy, má kontakt s rodinou, přáteli).

 

Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým lidem s těžkým zrakovým postižením (těžká slabozrakost, praktická nevidomost, úplná nevidomost)  ve věku 18–80 let nebo lidem s lehkým mentálním postižením (hranice IQ mezi 50–69 dle psychologického vyšetření) ve věku 18–80 let, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace potřebují podporu jiné fyzické osoby, a to zejména v oblasti péče o sebe a domácnost, v hospodaření s financemi, včetně nákupů, v přípravě či zajištění stravy, v komunikaci, v navazování vztahů, v rozhodování se. Přijata může být i osoba s těžkým zrakovým postižením a lehkým mentálním postižením v kombinaci se sluchovým postižením, tělesným postižením nebo duševním onemocněním. To však musí být kompenzováno.

 

Službu chráněné bydlení neposkytujeme:

osobám s mentálním postižením s poruchami autistického spektra,
osobám, se kterými se nedorozumíme,
osobám zcela neslyšícím,
osobám, u kterých je prioritní duševní onemocnění,
osobám, které jsou nevidomé a zároveň zcela neslyšící.

 

Nabídka služeb

Nabídku našich služeb tvoří základní činnosti chráněného bydlení dané § 51 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 8. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 9. sociální poradenství.

Uživateli mohou být fakultativně poskytovány tyto další činnosti:

 1. telefonní linka v bytě uživatele,
 2. doprava služebním vozidlem.

Zásady služby

Jednotnost - dbáme na jednotnost postupů pracovníků v péči a podpoře uživatelů.

Důraz na individualitu - ke každému uživateli přistupujeme individuálně, tak aby mohl být sám sebou. Přizpůsobujeme se jeho potřebám, zájmům a respektujeme jeho zvyky a přání, pokud nejsou v rozporu s pravidly naší služby.

Respektování volby klienta v souladu s jeho přáním a s přiměřeným rizikem - respektujeme volbu uživatele, nepřebíráme aktivitu za uživatele, pouze ho doprovázíme, podporujeme ho k vlastní iniciativě pro řešení jeho situace, doporučujeme způsoby řešení a upozorňujeme na případná rizika, dopady a ostatní okolnosti.

 

Nejčastější dotazy

Co musím udělat pro to, abych se stal klientem chráněného bydlení ve Vlaštovičkách?

1. Můžete se spojit se sociální pracovnicí na tel.: 731 625 780, 553 793 401. Ta Vám řekne bližší informace. Nebo se můžete osobně dostavit na adresu: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovičky a my Vám vše potřebné  vysvětlíme.

nebo 

2. Můžete vyhledat rovnou na adrese www.charitaopava.cz (kolonka ke stažení) žádost o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení a vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu chráněné bydlení a zaslat na adresu: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovičky, popř. e-mailem na janku@charitaopava.cz nebo velcovska@charitaopava.cz

Jakmile obdržíme  vyplněné dokumenty - žádost a vyjádření, tak zájemce kontaktujeme a následuje sociální šetření. Poté, dle možností našeho domu, budete zařazeni do seznamu zájemců, nebo ihned přijati.

 

Ke stažení

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu chráněné bydlení (soubor pdf)

Žádost o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení (soubor pdf)

Ceník služeb (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Jak jsme si poradili s úkoly, které před nás postavil rok 2021? Přečtěte si výroční zprávu Charity Opava

„Rok 2021 byl pro Charitu Opava velmi náročný,“ píše v úvodu právě vydané výroční zprávy Charity Opava ředitel Jan Hanuš. „Epidemická opatření nejen omezila koledování Tříkrálové sbírky, ale opět se podepsala na provozu všech středisek Charity Opava. Nutnost umět si poradit i v nelehkých okolnostech nás ale zároveň mnohému naučila,“ dodává. Pojďte si připomenout, jaký byl náš rok 2021 a jak jsme si poradili s úkoly, které před nás postavil.

Více aktualit

Děkujeme partnerům