Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - chráněné bydlení

Projekt „Rozvoj chráněného bydlení v Jarkovicích“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Cílem realizovaného projektu je zkvalitnění zázemí pro poskytování registrované sociální služby Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením/lehkým mentálním postižením, prostřednictvím vybudování nového bezbariérového objektu v Jarkovicích-Opava.

Program: Integrovaný regionální operační program

Realizátor projektu: Charita Opava

 

Dům sv. Cyrila a Metoděje poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace.

Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou dospělí lidé s těžkým zrakovým postižením nebo s lehkým mentálním znevýhodněním z celé ČR. Jsou to především lidé, kteří i přes svůj handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj volný čas.

 

Základní informace

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách byl založen 29. 9. 1996. Jeho služba chráněného bydlení je v současné době určena dospělým lidem s těžkým zrakovým nebo lehkým mentálním postižením. Těm nabízí takovou míru podpory, aby mohli žít co nejsamostatněji, nebo aby si mohli vyzkoušet a naučit se takovým dovednostem, které by jim umožnily bydlet zcela samostatně.

Službu chráněného bydlení poskytujeme ve dvou samostatných domech. Ve Vlaštovičkách  nabízíme 17 bytových jednotek a v Opavě na ulici U Trojice mohou bydlet čtyři klienti. 

 

Poslání a cíle

Poslání

Chráněné bydlení Dům sv. Cyrila a Metoděje podporuje osoby s těžkým zrakovým postižením a lehkým mentálním postižením a učí je činnostem pro zvládání samostatného života prostřednictvím samostatné domácnosti. Podporuje v naplňování potřeb a snaží se docílit, u koho lze, přechodu k samostatnému bydlení.

 

Cíle služby 

Cílem služby chráněné bydlení je vybavit uživatele potřebnými dovednostmi pro zvládnutí života v samostatné domácnosti. Tedy uživatel, který:

dle svých možností zvládne pečovat o sebe,
co nejvíce samostatně zvládne pečovat o svou domácnost, hospodařit s financemi, včetně nákupů,
dle svých možností umí komunikovat, vyřizovat si své záležitosti,
rozhoduje se samostatně nebo s přiměřenou podporou o svém životě,
žije běžným způsobem života (tráví čas dle svých představ, chodí do práce, vzdělává se, využívá běžné služby, orientuje se v okolí bydliště, navazuje vztahy, má kontakt s rodinou, přáteli).

 

Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým lidem s těžkým zrakovým postižením (těžká slabozrakost, praktická nevidomost, úplná nevidomost)  ve věku 18–80 let nebo lidem s lehkým mentálním postižením (hranice IQ mezi 50–69 dle psychologického vyšetření) ve věku 18–80 let, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace potřebují podporu jiné fyzické osoby, a to zejména v oblasti péče o sebe a domácnost, v hospodaření s financemi, včetně nákupů, v přípravě či zajištění stravy, v komunikaci, v navazování vztahů, v rozhodování se. Přijata může být i osoba s těžkým zrakovým postižením a lehkým mentálním postižením v kombinaci se sluchovým postižením, tělesným postižením nebo duševním onemocněním. To však musí být kompenzováno.

 

Službu chráněné bydlení neposkytujeme:

osobám s mentálním postižením s poruchami autistického spektra,
osobám, se kterými se nedorozumíme,
osobám zcela neslyšícím,
osobám, u kterých je prioritní duševní onemocnění,
osobám, které jsou nevidomé a zároveň zcela neslyšící.

 

Nabídka služeb

Nabídku našich služeb tvoří základní činnosti chráněného bydlení dané § 51 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 8. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 9. sociální poradenství.

Uživateli mohou být fakultativně poskytovány tyto další činnosti:

 1. telefonní linka v bytě uživatele,
 2. doprava služebním vozidlem.

Zásady služby

Jednotnost - dbáme na jednotnost postupů pracovníků v péči a podpoře uživatelů.

Důraz na individualitu - ke každému uživateli přistupujeme individuálně, tak aby mohl být sám sebou. Přizpůsobujeme se jeho potřebám, zájmům a respektujeme jeho zvyky a přání, pokud nejsou v rozporu s pravidly naší služby.

Respektování volby klienta v souladu s jeho přáním a s přiměřeným rizikem - respektujeme volbu uživatele, nepřebíráme aktivitu za uživatele, pouze ho doprovázíme, podporujeme ho k vlastní iniciativě pro řešení jeho situace, doporučujeme způsoby řešení a upozorňujeme na případná rizika, dopady a ostatní okolnosti.

 

Nejčastější dotazy

Co musím udělat pro to, abych se stal klientem chráněného bydlení ve Vlaštovičkách?

1. Můžete se spojit se sociální pracovnicí na tel.: 731 625 780, 553 793 401. Ta Vám řekne bližší informace. Nebo se můžete osobně dostavit na adresu: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovičky a my Vám vše potřebné  vysvětlíme.

nebo 

2. Můžete vyhledat rovnou na adrese www.charitaopava.cz (kolonka ke stažení) žádost o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení a vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu chráněné bydlení a zaslat na adresu: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovičky, popř. e-mailem na janku@charitaopava.cz nebo velcovska@charitaopava.cz

Jakmile obdržíme  vyplněné dokumenty - žádost a vyjádření, tak zájemce kontaktujeme a následuje sociální šetření. Poté, dle možností našeho domu, budete zařazeni do seznamu zájemců, nebo ihned přijati.

 

Ke stažení

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu chráněné bydlení (soubor pdf)

Žádost o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení (soubor pdf)

Ceník služeb (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům