Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - chráněné bydlení

Dům poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace.

Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou dospělí, těžce zrakově postižení nebo lehce mentálně postižení občané z celé ČR.

Jsou to především lidé, kteří i přes svůj handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj volný čas.

 

 

Základní informace

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené byl založen 29. 9. 1996 a od této doby je určen pro dospělé osoby s těžkým zrakovým nebo lehkým mentálním postižením, které mají v plánu zjistit či vyzkoušet, zda jsou schopny bydlet samostatně, nebo poznají individuální minimální možnou míru podpory pro svůj co možná nejsamostatnější život.

V Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené je 24 lůžek. 20 lůžek se nachází na adrese Marie Dolanské 19, Opava - Vlaštovičky a 4 lůžka na ulici U Trojice 7 v Opavě. Služba je poskytována nepřetržitě, 365 dní v roce.

Tým zaměstnanců je tvořen vedoucí domu, sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a provozními pracovníky.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Chráněného bydlení Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách je zvyšovat soběstačnost lidí s těžkým zrakovým postižením a s mentálním postižením v lehkém stupni tak, aby mohli po ukončení pobytu samostatně bydlet v přirozeném prostředí a začlenit se do společnosti.

Cíle:

Zvládnutí a osvojení si každodenních činností
Dosažení maximální možné míry samostatnosti dle individuálních možností a schopností
Využívání běžných zdrojů a začlenění do společnosti
Získání zdravé míry sebedůvěry

 

Cílová skupina

Lidé s těžkým zrakovým postižením

Lidé s těžkým zrakovým postižením ve věkové hranici od 18 - 80 let v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení. Těžkým zrakovým postižením je myšlena těžká slabozrakost, praktická nevidomost nebo úplná slepota. Přijat může být také těžce zrakově handicapovaný klient s kombinovanou vadou (sluchovou, tělesnou, mentální, apod.), který nepotřebuje nepřetržitou lékařskou péči.

Osoby s lehkým mentálním postižením

Osoby s lehkým mentálním postižením ve věkové hranici od 18 - 80 let v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení. Lehkým mentálním postižením je myšlena hranice IQ 50 - 69 (na základě psychologického vyšetření). Přijat může být také lehce mentálně handicapovaný klient s kombinovaným postižením (tělesným, zrakovým nebo jiným lehkým smyslovým), který nepotřebuje nepřetržitou lékařskou péči.

Za nepříznivou životní situaci v oblasti bydlení považujeme takovou situaci, kdy klient v důsledku svého postižení nezvládá samostatné bydlení a nemá nikoho, kdo by se o něj mohl postarat.

 

Nabídka služeb

Služba chráněné bydlení je realizována na základě zákona č. 108/2006 sb. § 51

Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli v chráněném bydlení tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 2. poskytnutí ubytování
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 9. sociální poradenství

Uživateli mohou být fakultativně poskytovány tyto další činnosti:

 1. připojení k internetu v bytě uživatele
 2. telefonní linka v bytě uživatele
 3. doprava služebním vozidlem
 4. užívání návštěvního pokoje pro návštěvy uživatele
 5. přítomnost vodícího psa v bytě uživatele
 6. využívání kompenzačních pomůcek

Zásady služby:

 1. Rovnoprávný vztah s klientem zachovávající jeho důstojnost a základní lidská práva
 2. Individuální práce s klientem
 3. Respekt volby klienta v souladu s jeho přáním
 4. Objektivní a profesionální přístup ke klientovi
 5. Respekt soukromí klienta
 6. Zachovávání důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů klienta

 

Nejčastější dotaz

Co musím udělat proto, abych se stal klientem chráněného bydlení ve Vlaštovičkách?

1. spojit se se sociální pracovnicí na tel.: 731 625 780, 553 793 401, která řekne bližší informace. Popř. se osobně dostavit na adresu: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, 746 01 Opava Vlaštovičky, kde dostanete 2 základní dokumenty Dotazník pro zájemce a Lékařské potvrzení.

nebo

2. vyhledat rovnou na adrese www.charitaopava.cz (kolonka ke stažení) Dotazník pro zájemce a Lékařské potvrzení a zaslat na adresu: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, 746 01 Opava Vlaštovičky, popř. emailem na janku@charitaopava.cz nebo minksova@charitaopava.cz

Jakmile zařízení obdrží vyplněné dokumenty Dotazník pro zájemce a Lékařské potvrzení, následuje sociální šetření. Poté dle možnosti budete zařazeni do seznamu zájemců, popř. ihned přijati do zařízení.

 

Ke stažení

Dotazník pro zájemce o pobyt - osoby s těžkým zrakovým postižením (soubor doc)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu - osoby s těžkým zrakovým postižením (soubor doc)

Dotazník pro zájemce o pobyt - osoby s lehkým mentálním handicapem (soubor doc)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu - osoby s lehkým mentálním handicapem (soubor doc)

Ceník služeb (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Jak se karanténa promítá do provozu jednotlivých středisek Charity Opava? (Průběžně aktualizováno)

Vyhlášení karantény, o němž v neděli 15. března rozhodla vláda České republiky z důvodu obrany před koronavirem, se dotkne také provozu Charity Opava. „Přes všechny komplikace, které nynější situace přináší, zůstává naším hlavním úkolem být nablízku všem, kdo pomoc Charity Opava potřebují,“ říká ředitel Charity Jan Hanuš. Jak tedy budou či nebudou v omezeném režimu karantény fungovat střediska Charity Opava?

Více aktualit

Děkujeme partnerům