Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - chráněné bydlení

Dům poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace.

Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou dospělí, těžce zrakově postižení nebo lehce mentálně postižení občané z celé ČR.

Jsou to především lidé, kteří i přes svůj handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj volný čas.

 

 

Základní informace

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené byl založen 29. 9. 1996 a od této doby je určen pro dospělé osoby s těžkým zrakovým nebo lehkým mentálním postižením, které mají v plánu zjistit či vyzkoušet, zda jsou schopny bydlet samostatně, nebo poznají individuální minimální možnou míru podpory pro svůj co možná nejsamostatnější život.

V Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené je 24 lůžek. 20 lůžek se nachází na adrese Marie Dolanské 19, Opava - Vlaštovičky a 4 lůžka na ulici U Trojice 7 v Opavě. Služba je poskytována nepřetržitě, 365 dní v roce.

Tým zaměstnanců je tvořen vedoucí domu, sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a provozními pracovníky.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Chráněného bydlení Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách je zvyšovat soběstačnost lidí s těžkým zrakovým postižením a s mentálním postižením v lehkém stupni tak, aby mohli po ukončení pobytu samostatně bydlet v přirozeném prostředí a začlenit se do společnosti.

Cíle:

Zvládnutí a osvojení si každodenních činností
Dosažení maximální možné míry samostatnosti dle individuálních možností a schopností
Využívání běžných zdrojů a začlenění do společnosti
Získání zdravé míry sebedůvěry

 

Cílová skupina

Lidé s těžkým zrakovým postižením

Lidé s těžkým zrakovým postižením ve věkové hranici od 18 - 80 let v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení. Těžkým zrakovým postižením je myšlena těžká slabozrakost, praktická nevidomost nebo úplná slepota. Přijat může být také těžce zrakově handicapovaný klient s kombinovanou vadou (sluchovou, tělesnou, mentální, apod.), který nepotřebuje nepřetržitou lékařskou péči.

Osoby s lehkým mentálním postižením

Osoby s lehkým mentálním postižením ve věkové hranici od 18 - 80 let v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení. Lehkým mentálním postižením je myšlena hranice IQ 50 - 69 (na základě psychologického vyšetření). Přijat může být také lehce mentálně handicapovaný klient s kombinovaným postižením (tělesným, zrakovým nebo jiným lehkým smyslovým), který nepotřebuje nepřetržitou lékařskou péči.

Za nepříznivou životní situaci v oblasti bydlení považujeme takovou situaci, kdy klient v důsledku svého postižení nezvládá samostatné bydlení a nemá nikoho, kdo by se o něj mohl postarat.

 

Nabídka služeb

Služba chráněné bydlení je realizována na základě zákona č. 108/2006 sb. § 51

Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli v chráněném bydlení tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 2. poskytnutí ubytování
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 9. sociální poradenství

Uživateli mohou být fakultativně poskytovány tyto další činnosti:

 1. připojení k internetu v bytě uživatele
 2. telefonní linka v bytě uživatele
 3. doprava služebním vozidlem
 4. užívání návštěvního pokoje pro návštěvy uživatele
 5. přítomnost vodícího psa v bytě uživatele
 6. využívání kompenzačních pomůcek

Zásady služby:

 1. Rovnoprávný vztah s klientem zachovávající jeho důstojnost a základní lidská práva
 2. Individuální práce s klientem
 3. Respekt volby klienta v souladu s jeho přáním
 4. Objektivní a profesionální přístup ke klientovi
 5. Respekt soukromí klienta
 6. Zachovávání důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů klienta

 

Nejčastější dotaz

Co musím udělat proto, abych se stal klientem chráněného bydlení ve Vlaštovičkách?

1. spojit se se sociální pracovnicí na tel.: 731 625 780, 553 793 401, která řekne bližší informace. Popř. se osobně dostavit na adresu: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, 746 01 Opava Vlaštovičky, kde dostanete 2 základní dokumenty Dotazník pro zájemce a Lékařské potvrzení.

nebo

2. vyhledat rovnou na adrese www.charitaopava.cz (kolonka ke stažení) Dotazník pro zájemce a Lékařské potvrzení a zaslat na adresu: Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Marie Dolanské 19, 746 01 Opava Vlaštovičky, popř. emailem na janku@charitaopava.cz nebo minksova@charitaopava.cz

Jakmile zařízení obdrží vyplněné dokumenty Dotazník pro zájemce a Lékařské potvrzení, následuje sociální šetření. Poté dle možnosti budete zařazeni do seznamu zájemců, popř. ihned přijati do zařízení.

 

Ke stažení

Dotazník pro zájemce o pobyt - osoby s těžkým zrakovým postižením (soubor doc)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu - osoby s těžkým zrakovým postižením (soubor doc)

Dotazník pro zájemce o pobyt - osoby s lehkým mentálním handicapem (soubor doc)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu - osoby s lehkým mentálním handicapem (soubor doc)

Ceník služeb (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Těžko věřit na náhodu. Ve Vlaštovičkách se protnulo několik výročí

Ještě než kněz Josef Suchár z Neratova a hudebník Petr Linhart v pondělí 28. září večer na besedě Hradeckého slunovratu na zámku v Raduni vyprávěli o tom, jak úspěšně vracejí život kdysi zcela zdevastovaným poutním místům v Neratově a Skocích, navštívili Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. A bylo to nadějeplné setkání lidí, kterým se daří vracet kdysi zapomenutým místům jména a příběhy.

Více aktualit

Děkujeme partnerům