Pracovní zasedání rady s ČKCH v Opavě

13.06.2000 - Ve dnech 12. - 13. 6. 2000 se v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy, který provozuje Oblastní charita Opava, sešla Rada S ČKCH (Sdružení Česká Katolická Charita) k pracovnímu jednání, kterého se zúčastnilo celkem 15 ředitelů a prezidentů Charity s novým generálním sekretářem S ČKCH, ing. Jaroslavem Kopřivou.
Ve dnech 12. - 13. 6. 2000 se v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy, který provozuje Oblastní charita Opava, sešla Rada S ČKCH (Sdružení Česká Katolická Charita) k pracovnímu jednání, kterého se zúčastnilo celkem 15 ředitelů a prezidentů Charity s novým generálním sekretářem S ČKCH, ing. Jaroslavem Kopřivou. První pracovní den byl věnován pořádání Tříkrálové sbírky na rok 2001. Po zkušenostech z letošního roku byla vypracována koncepce včetně základních zásad, organizačního a technického zabezpečení, která bude v červenci t.r. podstoupena České biskupské konferenci ke schválení. Po mši svaté a večeři se hostům věnoval pan děkan Mons. Josef Veselý. Druhý pracovní den zahájila Rada S ČKCH prohlídkou středisek Charity Opava. Na pořadu jednání pak byla koncepce humanitární pomoci ČKCH na příští období. Do konce roku 2000 bude koordinační centrum humanitární pomoci přesunuto z dosavadního centra v Olomouci do Prahy. Dalším bodem, okolo kterého se rozvinula nejživější diskuse, byla strategie v rámci dotační politiky. Z Opavy odjížděli všichni plni elánu a snad i povzbuzeni tím, že jejich často velmi náročná práce není zbytečná. Určitě k dobré náladě přispěl i čas na ztižení a duchovní slovo. Za organizátory srdečně děkujeme Mons. Josefu Veselému za povzbuzení a konventu Minoritů v Opavě za možnost ubytování.

Děkujeme partnerům