Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné - následná péče

Služba následné péče se snaží zlepšit možnosti péče o dospělé lidi s duševním onemocněním z Moravskoslezského kraje, podporuje rozvoj jejich samostatnosti a sociální začleňování. Služba je poskytována ambulantní i pobytovou formou. Pokud nechcete být se svou nemocí sami doma, chcete se seznámit s novými lidmi, nebo si vyzkoušet něco nového, navštivte nás na Kylešovské ulici č. 10, tel: 553 770 124. Budeme se zajímat o Vaše problémy, hledat s Vámi cestu, jak je řešit. Můžete také navštívit některou z nabízených aktivit – volnočasový klub Setkávárna, sportovní aktivity, výlety za poznáním, do přírody a další. Více informací Vám rádi podají pracovníci služby následné péče.

 

Základní informace

Středisko vzniklo 20. 12. 1997. Od té doby služba následné péče poskytuje podporu lidem s duševním onemocněním, která přispívá ke zlepšení kvality jejich života a k začlenění do společnosti. Služba je poskytována ambulantní a pobytovou formou. Pomáhá lidem s duševním onemocněním znovu nalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, bydlení, volného času, vzdělání, práce či v dalších pro ně významných oblastech. Poskytujeme podporu lidem opouštějícím psychiatrická zařízení nebo služby s vyšší mírou podpory v rozsahu, který umožní přechod k samostatnějšímu životu.

 

Poslání a cíl

Poslání

Posláním služby následná péče je poskytovat lidem s duševním onemocněním takovou míru podpory, která umožňuje zlepšení kvality jejich života a začlenění do společnosti.

Cíle služby následné péče:

 • Stabilizace uživatele v oblasti bydlení, zdraví, hospodaření s penězi, zaměstnání, vzdělání, trávení volného času.
 • Získání a udržení dovedností potřebných k samostatnějšímu životu uživatele v oblastech péče o sebe a péče o domácnost.
 • Umožnění získávat a udržet nové společenské kontakty a nabízet příležitosti k aktivnímu trávení dne.
 • Prevence opakujících se hospitalizací ve zdravotnických zařízeních psychiatrické péče. 
 • Prevence rizikového způsobu života (zadlužení, bezdomovectví, drogy, alkohol, atd.).

 

Cílová skupina

Osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz a neuróz (F20 – F33) ve věku 18 – 65 let z Moravskoslezského kraje, jejichž zdravotní stav je kompenzován, v případě závislosti na alkoholu, drogách a automatech prokazatelně nejméně rok abstinují. 

Komu není naše služba určena?

 • Osobám s kombinovaným tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením.
 • Osobám nesouhlasícím s vnitřními pravidly služby.
 • Osobám, které nejsou schopny samostatně zvládat základní úkony osobní hygieny a sebeobsluhy.
 • Osobám, které potřebují bezbariérový přístup (služba následné péče aktuálně nemá k dispozici takové prostory).
 • Osoby s agresivním chováním (diagnostikováno lékařem).

 

Zásady služby

 • Zásada jedinečnosti člověka – službu poskytujeme bez ohledu na původ, věk, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení našich klientů.
 • Zásada bezpečného prostředí, respektování soukromí klienta a důvěrnosti jeho sdělení – zajišťujeme nerušené prostředí pro konzultace, dbáme na zachování důvěrnosti informací.
 • Zásada partnerského přístupu – vztah mezi uživatelem a pracovníkem je postaven na oboustranné důvěře, partnerství a respektu.
 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme individuální prožívání a potřeby každého uživatele.
 • Zásada dobrovolnosti – uživatelé využívají služeb dobrovolně, na základě svého svobodného rozhodnutí.
 • Zásada odborného vzdělávání – pracovníci se průběžně odborně vzdělávají tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně.

 

Nabídka služeb

Službu poskytujeme ambulantní a pobytovou formou v souladu  s § 64 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • Sociálně terapeutické činnosti - keramická dílna, podpůrné rozhovory, individuální a skupinové nácvikové aktivity - vaření, pečení, nácvik práce na PC, podpora formou pohotovostního mobilu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - motivační klub Setkavárna, přístup k PC a internetu, sportovní aktivity, kulturní aktivity, výlety za poznáním a přírodou.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - doprovody (např. na úřady, k lékaři, do obchodu), sociální poradenství.

V pobytové formě poskytujeme v souladu se zákonem také tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování - zajištění podmínek pro úklid, zajištění podmínek pro praní prádla a žehlení, zajištění podmínek pro celkovou hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, zprostředkování stravy.

Fakultativní služby: doprava uživatele služebním autem, telefony, kopírování, tisk dokumentů.

 

Časté dotazy

Jak se můžu stát uživatelem služby následné péče?

V případě zájmu o službu může zájemce vyplnit žádost do služby, která je na webových stránkách Charity Opava v záložce Chráněné a podporované bydlení – Následná péče – Ke stažení. Součástí dokumentů ke stažení je také informační balíček pro zájemce o službu následné péče. Mimo tyto dokumenty se zájemce dozví informace o službě u pracovníků služby následné péče, kteří jsou povinni tyto informace poskytovat. Zájemce si může domluvit schůzku s vedoucím nebo sociálním pracovníkem střediska a v případě zájmu vyplnit a podat žádost. Žádost o službu je možné poslat také v elektronické podobě na kontaktní mail vichova@charitaopava.cz. V případě, že je při podání žádosti a sociálním šetření zjištěno, že zájemce spadá do cílové skupiny, pro kterou je služba poskytována, je mu v případě volného místa (u pobytové formy služby) nabídnut byt. Není-li kapacita služby volná, je zájemce zařazen do pořadníku zájemců o službu. V případě uvolnění kapacity je zájemce kontaktován, dle pořadí v pořadníku. U ambulantní formy služby může zájemce, spadá-li do cílové skupiny, pro kterou je služba poskytována, nastoupit ihned.

 

Pomohou mi pracovníci služby při podávání žádostí o dávky?

Sociální pracovníci ve službě poskytují základní sociální poradenství. V případě, že osoba, která požaduje vyřízení dávek, není uživatelem služby nebo zájemcem o službu, odkáží ji pracovníci na Občanskou poradnu, kde pomohou situaci řešit zdarma odborníci. Jedná-li se o uživatele služby nebo zájemce, pomáhá sociální pracovník služby obstarat potřebné kroky k vyřízení žádosti o dávku – vyplnění žádosti, doprovod na konkrétní úřad.

 

Pomohou mi pracovníci nalézt si vlastní bydlení?

Služba následné péče může s uživatelem služby pracovat na jeho osobním cíli, kterým je hledání samostatného bydlení. Pracovníci služby jsou v pozici podpůrce, který společně s uživatelem hledá adekvátní řešení bytové situace. Pomáhá uživateli hledat vhodný byt přes inzeráty, doprovází jej na schůzky s makléři, požádá-li o to uživatel. Zároveň může také doporučit variantu městských bytů. Město Opava přibližně dvakrát ročně vyhlašuje výběrové řízení k pronájmu městských bytů. Za předem stanovených podmínek si mohou zájemci podat žádost o městský byt, kterou jim pracovník služby může pomoci sepsat. Pracovník může uživatele také doprovodit na prohlídku městských bytů. Pracovník je uživateli podporou, nehledá pro něj byt sám.

 

Ke stažení

Čestné prohlášení - ambulantní služby (pdf)

Informace pro rodiče/opatrovníky (pdf)

Informační balíček pro zájemce (soubor pdf)

Žádost o poskytnutí služby následné péče (soubor pdf)

Žádost o poskytnutí služby následné péče - ambulantní péče (soubor pdf)

Lékařské potvrzení pro službu následné péče (soubor pdf)

Lékařské potvrzení pro službu následné péče - ambulantní péče (soubor pdf)

Ceník poskytovaných služeb následné péče - pobytov služby 

Ceník poskytovaných služeb následné péče - ambulantní služby 

Provozní řád služby následné péče (soubor pdf)

Domovní řád (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům